Prop. 2013/14:46

Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändring av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Lagförslaget medför att lagen även omfattar Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län och gäller för landstingen i dessa län. Förslaget innebär vidare att Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Gotlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län.

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Jönköpings, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro och Gävleborgs län.

3 §

1

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

Denna lag gäller för Jönköpings läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting,

Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för

Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §

2

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Jönköpings läns

1 Senaste lydelse 2011:1193. 2 Senaste lydelse 2011:1193.

landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

landsting, Skåne läns landsting,

Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3. Ärendet och dess beredning

Inom Regeringskansliet har departementspromemoriorna Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (Ds 2012:55) och Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län (Ds 2013:14) utarbetats. Promemoriorna innehåller förslag till ändring av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län så att lagen också ska omfatta Jönköpings län, Örebro län och Gävleborgs län. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Sammanfattningar av promemoriorna Ds 2012:55 och Ds 2013:14 finns i bilagorna 1 och 4. Promemoriornas lagförslag återges i bilagorna 2 och 5. Promemoriorna har remissbehandlats. Förteckningar över remissinstanserna finns i bilagorna 3 och 6. Sammanställningar av remissvaren finns tillgänglig i Socialdepartementet (dnr S2012/8662/SFÖ och dnr S2013/2055/SFÖ).

4. Nuvarande ordning

4.1. Det regionala utvecklingsansvaret

Det regionala utvecklingsansvaret omfattar vissa uppgifter i det regionala tillväxtarbetet och upprättande av samt fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Utvecklingsansvaret är fördelat på olika sätt i länen. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar har landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län sedan 2011 det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. I Gotlands län har Gotlands kommun ansvaret enligt samma lag, eftersom kommunen är en landstingsfri kommun. I Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västerbottens län har samverkansorgan det regionala utvecklingsansvaret. Med samverkansorgan avses en kommunalt beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Sedan 2003 har kommuner och landsting i ett län möjlighet att bilda samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Utöver de uppgifter som utvecklingsansvaret för med sig kan samverkansorganets medlemmar välja att ge organet kommunala uppgifter. I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret.

Länsstyrelserna svarar i samtliga län enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter (1 § länsstyrelseinstruktionen). Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och

inom myndigheternas ansvarsområden samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelserna ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet (2 §).

4.1.1. Regionalt tillväxtarbete

Regionalt tillväxtarbete avser insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Det regionala tillväxtarbetet syftar till att uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Den regionala tillväxtpolitikens inriktning läggs fast i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och i den årliga budgetpropositionen (utgiftsområde 19 Regional tillväxt). Styrning av det regionala tillväxtarbetet sker även genom fördelning av anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, främst anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 och anslag 1.4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020.

Arbetet med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor regleras av bl.a. lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Därutöver finns ett antal förordningar om regionala företagsstöd. Enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation ankommer vissa uppgifter länsstyrelserna eller den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Det regionala tillväxtarbetet omfattar ett flertal olika uppgifter. En uppgift är att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna genomförandet av strategin. I utarbetandet och genomförandet av strategin ska samråd och samverkan ske med kommuner och landsting. Samråd och samverkan bör även ske med näringsliv och organisationer. Det regionala tillväxtarbetet består vidare av att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. En ytterligare uppgift är att följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen rapportera resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

I samtliga län har länsstyrelserna enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ett ansvar att följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet (18 § 1). Länsstyrelsen ska vidare främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet (18 § 2), och i förekommande fall, löpande informera samverkansorganet eller berörda landsting samt Gotlands kommun om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet.

Det regionala tillväxtarbetet finansieras av flera aktörer och ofta genom olika former av medfinansiering. Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 används för projektverksamhet (inklusive riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder), regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag,

såddfinansiering, ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B samt stöd till kommersiell service. Anslaget får också användas för viss administration, uppföljning och utvärdering samt viss central utvecklingsverksamhet, m.m.

Enligt budgetpropositionen för 2013 bör det även fortsättningsvis vara en uppgift för regeringen att fördela anslaget mellan län och anslagsposter och utfärda de föreskrifter som behövs. Vid fördelning av medel mellan länen utgör bl.a. behov av medfinansiering av EU:s strukturfonder, stödområdestillhörighet samt särskilda omställningsproblem de huvudsakliga fördelningsnycklarna, med särskilt beaktande av medfinansieringsbehovet av åtgärder inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.

4.1.2. Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Trafikverket ansvarar för att upprätta en nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur till ledning för fördelning av statliga medel. Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning vid fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Länsplanen upprättas och fastställs av de länsstyrelser, samverkansorgan och landsting samt Gotlands kommun som har det regionala utvecklingsansvaret.

I arbetet med planering av transportinfrastruktur har länsstyrelsen i samtliga län ett prövningsansvar kopplat till den fysiska planeringsprocessen. Till exempel ska länsstyrelserna godkänna upprättade miljökonsekvensbeskrivningar, avge yttranden över arbetsplaner för vägar och järnvägar samt pröva vissa tillstånd enligt miljöbalken.

5. Statliga uppgifter till vissa landsting

Regeringens bedömning: Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting bör ha det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Regeringens förslag: Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska omfatta Jönköpings, Örebro och

Gävleborgs län.

Promemoriornas bedömningar och förslag överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Förslaget att Jönköpings läns landsting får det regionala utvecklingsansvaret i länet tillstyrks i stort av Länsstyrelsen i

Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Hallands län. Länsstyrelsen i Jönköpings län tillstyrker dock inte förslaget i den del som avser förändringar i fördelningen av de statliga regionala tillväxtmedlen, via anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, som samverkansorganet och länsstyrelsen i dag hanterar. Länsstyrelsen anser att nuvarande fördelning bör behållas. Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen i

Östergötlands län anser att när det gäller länsstyrelsens uppdrag att besluta om företagsstöd och stöd till kommersiell service finns det en stark koppling till genomförandet av Landsbygdsprogrammet, vilket hanteras av länsstyrelsen. Vidare finns koppling till länsstyrelsens bevaknings- och utvecklingsuppdrag inom området grundläggande betaltjänster. De två länsstyrelserna påtalar fördelarna med att dessa landsbygdsrelaterade uppdrag även framgent hanteras samlat av länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Hallands län framhåller att uppgiften att besluta om vissa statliga medel till regional projektverksamhet och regionala företagsstöd är en viktig del i det regionala tillväxtarbetet. Att samla besluten om dessa medel till ett organ ger ökad tydlighet.

Samtidigt bör länsstyrelsen garanteras resurser för samordning av statliga intressen och för medverkan och finansiering i utvecklingsinsatser, vilket också ökar samarbetsförutsättningarna i länet. Trafikverket, Tillväxtverket, Statens kulturråd och Jönköpings läns landsting m.fl. tillstyrker förslaget i sin helhet. Regionförbundet i Jönköpings län ser med tillfredsställelse på förslaget att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län även ska omfatta Jönköpings län. Örebro läns landsting m.fl. förutsätter att ansvar och resurser hänger samman och att finansieringsprincipen ska gälla för de uppgifter som förs över. Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet i Södra Småland anser att det är viktigt att medel som länsstyrelsen i dag disponerar för företagsstöd och projektmedel överförs med samma fördelning som i övriga län där landstinget har det regionala utvecklingsansvaret. Jönköpings, Aneby,

Gnosjö och Tranås m.fl. kommuner i länet tillstyrker förslaget. Sveriges kommuner och landsting (SKL) delar promemorians bedömning och tillstyrker förslaget. Företagarna anför att de i huvudsak är positiva till tanken med regionkommuner.

Kring promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs läns förslag råder det delade meningar. Länsstyrelsen i

Västmanlands län m.fl. länsstyrelser avstyrker förslaget att landstingen i de två länen tilldelas utvecklingsansvaret. Som skäl anges bl.a. att en överföring av ansvar enligt promemorians förslag inte bör genomföras innan en övergripande samlad bedömning har gjorts av ansvarsfördelningen av det regionala utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen i Värmlands län m.fl. länsstyrelser för även fram vikten av kopplingen mellan företagsstöden och Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att förslaget kommer, om det genomförs, försvåra för länsstyrelserna att medverka till den nationella politikens genomslag i länen. Länsstyrelsens, och därmed statens roll går från utveckling till bevarande. Länsstyrelsen i Gävleborgs län framför att den nu föreslagna rollfördelningen skulle bidra till en ökad polarisering mellan staten regionalt, som då har ett uttalat tillsyns- och bevarandeansvar och den föreslagna regionkommunen, med hela ansvaret för tillväxtaspekten. Länsstyrelsen i Örebro län är positiv till förslaget under förutsättning att regeringen anser att länsstyrelsen fortsättningsvis har en viktig roll i den regionala tillväxtpolitiken. Trafikverket, Tillväxtverket, Riksarkivet och Statens Kulturråd stödjer promemorians förslag. Trafikverket ser det som en fördel att regionala kollektivtrafikmyndigheter och ansvaret för upprättande av länstransportplaner finns inom samma regionala organisation. Tillväxtverket uppmärksammar den utmaning det innebär att det

regionala utvecklingsansvaret är olika fördelat mellan länen. Uppsala läns landsting, Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting tillstyrker förslaget. Uppsala läns landsting anser att infrastrukturfrågorna med fördel kan hanteras av det organ som är kollektivtrafikmyndighet i länet. Regionförbundet i Örebro län och Region

Gävleborg tillstyrker förslaget. Regionförbundet i Örebro län m.fl. förutsätter att finansieringsprincipen ska gälla för de uppgifter som i samband med lagförändringen överförs från statlig till regional nivå. Örebro, Askersunds, Degerfors, Hallsbergs, Karlskoga m.fl. kommuner i

Örebro län tillstyrker förslaget. Hudiksvalls kommun och Sandvikens kommun tillstyrker förslaget om regionalt utvecklingsansvar i Gävleborgs län. Sveriges kommuner och landsting (SKL) delar promemorians bedömning och tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens bedömning och förslag: I propositionen

Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2009/10:156) gör regeringen bedömningen att en ändrad ansvarsfördelning kan ske i de län som kan uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ att ta över vissa statliga uppgifter samt att det inte finns några oklarheter kring den framtida landstingsindelningen. De län som avsågs var Skåne och Västra Götalands län. Förutsättningarna för en ändrad ansvarsfördelning bedömdes också finnas i Hallands och Gotlands län.

Flera länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen i Värmlands län, betonar vikten av att en samlad bedömning görs av ansvarsfördelningen mellan staten och den landstingskommunala nivån innan det regionala utvecklingsansvaret överförs till Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Någon liknande invändning lyfts inte fram mot förslaget avseende Jönköpings län.

Promemoriornas förslag innebär att det regionala utvecklingsansvaret förs från samverkansorganet samt vissa uppgifter från länsstyrelsen till landstinget. I dag utför tre landsting och en kommun de uppgifter som promemoriorna föreslår ska tillföras ytterligare tre landsting. I tretton län utförs samma uppgifter, förutom beslut om företagsstöd, av samverkansorgan. Länsstyrelsernas invändningar bör således ses utifrån att utvecklingsansvaret på regional nivå redan åligger politiskt styrda organisationer i 17 av landets 21 län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län för fram att länsstyrelsens och därmed statens roll riskerar att gå från utveckling till bevarande i och med promemoriornas förslag. Regeringen instämmer i flera länsstyrelsers synpunkter att länsstyrelsen har en viktig roll och besitter en stark tvärsektoriell kompetens som ska användas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i länen. I Skåne och Västra Götalands län har länsstyrelsen sedan slutet av 1990-talet haft den roll som blir aktuell för länsstyrelsen i de tre berörda länen. Det aktuella lagstiftningsärendet innebär att landstingen i de tre länen bör tillföras det regionala utvecklingsansvaret och inte länsstyrelsens fortsatta uppdrag i övrigt.

Utveckling av länsstyrelsens roll i exempelvis det regionala tillväxtarbetet hanteras inte i detta sammanhang.

Mot bakgrund av att de tre berörda landstingen kan uppvisa ett sådant initiativ, att det inte finns några oklarheter kring den framtida landstingsindelningen samt med hänsyn till den fleråriga erfarenheten av landsting med regionalt utvecklingsansvar bedömer regeringen, i likhet

med flera remissinstanser, att lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska omfatta även Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län m.fl. länsstyrelser lyfter fram kopplingen mellan företagsstöd och genomförandet av Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelserna framhåller fördelarna med att dessa landsbygdsrelaterade uppdrag kvarstår hos länsstyrelsen. Enligt propositionen

Regionalt utvecklingsansvar i vissa län är uppgiften att besluta om vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete till vissa delar sammankopplad med att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt med arbetet att samordna insatser för genomförandet av strategin. I propositionen framgår att uppgiften avser att hantera statliga medel och inte att bedriva en egen stödgivning gentemot enskilda företag. Eftersom promemoriorna endast lämnar förslag om vilka län och landsting som bör omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har inte frågan beretts om eventuell ändring av de uppgifter som enligt lagen berörda landsting ska ha. Vidare är det regeringen som ansvarar för fördelning och styrning av medel inom ramen för regeringens beslut för berörda anslag.

Flera remissinstanser däribland Regionförbundet i Jönköpings län och

Regionförbundet i Örebro län har lyft fram önskemål om att vallagen bör ändras så att val framöver sker till regionfullmäktige i stället för landstingsfullmäktige. I fråga om val enligt vallagen (2005:837) ansåg regeringen i propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län att beteckningen val till landstingsfullmäktige ska användas även vid val i

Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Promemoriornas förslag kring vallagen är endast en redaktionell ändring i berörd paragraf. Frågan om en eventuell ändring av vallagen har inte heller den beretts i detta sammanhang.

6. Konsekvenser

Regeringens bedömning: Lagförslagen medför inte några konsekvenser utifrån ett socialt, miljömässigt eller jämställdhetsmässigt perspektiv. Lagförslagen medför däremot konsekvenser avseende fördelningen av medel inom länen mellan länsstyrelsen och landstinget. Kostnaderna för staten ryms inom befintliga ekonomiska ramar.

Promemoriornas förslag och bedömningar överensstämmer i med regeringens.

Remissinstanserna: Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att det inte beskrivs några större konsekvenser av lagändringen. Beslut om företagsstöd och stöd till kommersiell service hanteras av länsstyrelsen.

Beslut om stöd till projektverksamhet hanteras av både länsstyrelsen och samverkansorganet. Således måste de personella konsekvenserna av en flytt av samtliga verksamheter beaktas. Tillväxtverket, Regionförbundet i

Jönköpings län, Regionförbundet Örebro och Sveriges kommuner och landsting (SKL) noterar detsamma. Regionförbundet Örebro, Region

Gävleborg, Kumla kommun och Lekebergs kommun anser att det i regeringens och riksdagens kommande beslut bör synliggöras att en förändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län enligt föreslagen också innebär följdändringar i förordningarna om stöd till anläggning av kanalisation och kommersiell service.

Skälen för regeringens bedömning: Förslagen bedöms inte ge några konsekvenser utifrån ett socialt, miljömässigt eller jämställdhetsmässigt perspektiv. Bedömningen görs med hänsyn till att uppgifterna som avses i lagförslaget inte är nya utan att verksamheten redan bedrivs i länen. Det som ändras är ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer. De personella konsekvenserna av promemoriornas förslag uppstår i samband med att verksamhet flyttar över från samverkansorgan och länsstyrelse till landstingen. I den fortsatta processen ska berörda arbetsgivare beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Regeringen delar remissinstansernas synpunkter att såväl de ekonomiska som de personella konsekvenserna av lagförslagen bör lyftas fram och beaktas. För Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län medför lagförslagen att verksamhet som utförts av respektive läns samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen går över till landstinget. Därutöver kan verksamhet kring regionala företagsstöd som länsstyrelsen utför flyttas över till landstingen. För såväl verksamhet som utförts av samverkansorganet som verksamhet som bedrivs av länsstyrelsen kommer landstinget att tilldelas förvaltningsmedel från anslaget 5:1 Länsstyrelsen m.m. inom utgiftsområde 1. I och med att statliga uppgifter, som regleras i samverkansorganslagen och genom andra regeringsbeslut, förs till landstingen upphör kommunalförbunden i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län att utgöra ett samverkansorgan enligt samverkansorganslagen.

Fördelningen till berörda aktörer av anslag inklusive medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 sker inom ramen för regeringens beslut om respektive anslag.

7. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Regeringens bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser.

Promemoriornas förslag och bedömningar överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Regionförbundet i Jönköpings län vill särskilt understryka angelägenheten i att regeringen beslutar om föreslagen lagändring så fort det är möjligt. Detta lämnar rimligt utrymme för det förändringsarbete som måste föregå den administrativa organisationens utformning och förberedelse inför den 1 januari 2015.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Landstingen i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län har samtliga ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret fr.o.m. den 1 januari 2015. Val till landstingsfullmäktige hålls i september 2014. Utgångspunkten för regeringens förslag är landstingens önskemål om att få ta över ansvaret den 1 januari 2015. Några särskilda skäl till varför dessa önskemål inte bör beviljas har inte framkommit och regeringen anser därmed att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2015. Den föreslagna lagändringen föranleder inte något behov av övergångsbestämmelser.

8. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

1 §

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

Paragrafen ändras med innebörden att lagens bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastrukturplanering gäller även Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.

3 §

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att lagen även gäller Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.

4 §

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att beteckningen landstingsfullmäktige ska användas vid val även i Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.

Sammanfattning av departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (Ds 2012:55)

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Jönköpings läns landsting har den 30 december 2011 lämnat en ansökan till regeringen om att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 får bilda en regionkommun med regionalt utvecklingsansvar enligt ovan nämnda lag. I promemorian föreslås ändring av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att lagen även omfattar Jönköpings län och gäller för Jönköpings läns landsting. Promemorians lagförslag innebär att även Jönköpings läns landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Promemorians lagförslag bedöms inte ge några konsekvenser utifrån vare sig ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt eller ett jämställdhetsperspektiv. Eventuella kostnader för det allmänna ryms inom befintliga ekonomiska ramar.

Prop. 2013/14:46 Bilaga 2

Lagförslag i departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (Ds 2012:55)

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional infrastrukturplanering i Gotlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län.

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional infrastrukturplanering i Jönköpings, Gotlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län.

3 §

3

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

Denna lag gäller för Jönköpings läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §

4

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns lands-

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Jönköpings läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra

3 Senaste lydelse 2011:1193. 4 Senaste lydelse 2011:1193.

ting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Götalands läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Prop. 2013/14:46 Bilaga 3

17

Förteckning över remissinstanserna avseende departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (Ds 2012:55)

Kammarrätten i Göteborg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Trafikverket, Tillväxtverket, Statens Kulturråd, Post- och Telestyrelsen (PTS), Jönköpings läns landsting, Hallands läns landsting, Kalmar läns landsting, Kronobergs läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Regionförbundet i Jönköpings län, Regionförbundet i Södra Småland, Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Aneby kommun, Gnosjö kommun, Mullsjö kommun, Habo kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun, Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Tranås kommun, Värnamo kommun, Sävsjö kommun Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), Landsorganisationen (LO), Företagarna, Småkom och Svenskt Näringsliv. Därutöver har svar kommit in från Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro.

Sammanfattning av departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län (Ds 2013:14)

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fast-ställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Gävleborgs läns landsting har den 14 maj 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län överta det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015. Örebro läns landsting har den 10 december 2012 hemställt till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län från och med 2015. Promemorians lagförslag innebär att även Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Promemorians lagförslag bedöms inte ge några konsekvenser utifrån vare sig ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt eller ett jämställdhetsperspektiv. Eventuella kostnader för det allmänna ryms inom befintliga ekonomiska ramar.

Prop. 2013/14:46 Bilaga 5

Lagförslag i departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län (Ds 2013:14)

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional infrastrukturplanering i Gotlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län.

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional infrastrukturplanering i Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro och Gävleborgs län.

3 §

5

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting,

Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för

Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §

6

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns

5 Senaste lydelse 2011:1193. 6 Senaste lydelse 2011:1193.

landsting, Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting,

Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Vid val i

Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Prop. 2013/14:46 Bilaga 6

21

Förteckning över remissinstanserna avseende departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län (Ds 2013:14)

Kammarrätten i Göteborg, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Trafikverket, Tillväxtverket, Post- och Telestyrelsen (PTS), Statens Kulturråd, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Uppsala läns landsting, Västmanlands läns landsting, Örebro läns landsting, Dalarnas läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Region Värmland, Regionförbundet Gävleborg, Regionförbundet i Örebro län, Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun, Örebro kommun, Hofors kommun, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Hudiksvalls kommun, Sandvikens kommun, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), Landsorganisationen (LO), Företagarna, Småkom och Svenskt Näringsliv. Därutöver har svar kommit in från Mellansvenska Handelskammaren.

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 november 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Lööf, Enström, Arnholm, Svantesson

Föredragande: statsrådet Attefall

Regeringen beslutar proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.