Upphävd författning

Förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
SFS 2010:705 i lydelse enligt SFS 2015:782
Ikraft
2010-08-01
Upphäver
Förordning (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Förordning (2011:908).

[S2]2 kap. Schengensamarbetet och samarbetet i Öresundsregionen

Schengensamarbetet

1 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska samråda med berörd åklagare eller annan undersökningsledare innan myndigheten fattar beslut om samtycke till gränsöverskridande övervakning in i Sverige, om det pågår en förundersökning i Sverige avseende den person som är föremål för övervakningen.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska även samråda med Försvarsmakten innan den beslutar om samtycke till gränsöverskridande övervakning enligt 4 § första eller andra stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg. Motsvarande skyldighet gäller för Polismyndigheten inför beslut om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § första stycket samma lag om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

När Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen tar emot en anmälan om gränsöverskridande övervakning enligt 4 § tredje stycket lagen om internationellt polisiärt samarbete eller en begäran om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § andra stycket samma lag, ska myndigheten genast underrätta Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för tillträde till svenskt territorium. Förordning (2014:1180).

[K1]2 §  En svensk myndighet som är behörig enligt 15 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete får begära att utländska tjänstemän som avses i 45 §§ samma lag ska redovisa vad de har gjort under uppdraget. Myndigheten får också begära att de utländska tjänstemännen ska inställa sig personligen vid myndigheten.

Samarbete i Öresundsregionen

[K1]3 §  Vid ingripanden enligt 9 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska polisregion Syd vid Polismyndigheten underrättas. En begäran om bistånd enligt 10 § samma lag ska också ställas till polisregion Syd. Förordning (2014:1180).

3 kap. Samarbete enligt Prümrådsbeslutet

Informationsutbyte vid större evenemang

[K3]1 §  I enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet) ska Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i samband med större evenemang med gränsöverskridande verkningar på begäran av en myndighet i en annan stat eller på eget initiativ, i syfte att förebygga brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet, lämna ut

 1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har vunnit laga kraft eller någon annan omständighet finns skäl att anta att personen kommer att begå brott vid evenemanget eller utgöra hot mot den allmänna ordningen och säkerheten vid detta, eller
 2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att förebygga brottslig verksamhet eller hot mot den allmänna ordningen och säkerheten vid evenemanget.

[S2]Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall inte skulle få lämnas ut till en svensk myndighet.

[S3]Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt första stycket till kontaktstället i den andra staten.

[S4]Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid informationsutbyte vid större evenemang enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2015:278).

[K3]2 §  När Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i samband med större evenemang med gränsöverskridande verkningar begär uppgifter från en myndighet i en annan stat i enlighet med Prümrådsbeslutet, ska det svenska kontaktstället översända begäran till kontaktstället i den andra staten. Förordning (2014:1180).

Bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor

[K3]3 §  Vid större evenemang och liknande viktiga händelser, katastrofer och allvarliga olyckor som har gränsöverskridande verkningar ska Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i syfte att förhindra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet bistå andra stater enligt Prümrådsbeslutet genom att vidta följande åtgärder:

 1. underrätta berörda myndigheter i en annan stat om situationen så snart som möjligt och förmedla väsentlig information,
 2. genomföra nödvändiga polisiära åtgärder på svenskt territorium, och
 3. bistå en annan stat med tjänstemän och nödvändig utrustning.

[S2]Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen beslutar om det bistånd som ska lämnas av respektive myndighet.

[S3]Polismyndigheten ska vara samordnande myndighet för biståndet, om det inte är uppenbart att någon annan myndighet bör vara samordningsansvarig. Förordning (2014:1180).

[K3]4 §  Bistånd enligt 3 § första stycket 3 ska lämnas på begäran av den stat på vars territorium situationen har uppstått. Bistånd får endast lämnas om det ligger inom myndighetens ansvarsområde och myndigheten har möjlighet att lämna det begärda biståndet.

[S2]Svenska tjänstemän får inte tilldelas uppgifter som innebär myndighetsutövning när de tjänstgör i en annan stat.

Utbyte av DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter

[K3]4 a §  Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska DNA-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 17 § första stycket, 19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

[S2]Myndigheter som får begära sökningar är

 1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) när det gäller DNA-register,
 2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 § polisdatalagen när det gäller fingeravtrycksregister, och
 3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket när det gäller fordonsregister.

[S3]Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2015:278).

[K3]4 b §  Polismyndigheten ingår sådana överenskommelser om automatiska jämförelser som anges i 16 § andra stycket och 17 § andra stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2014:1180).

[K3]4 c §  Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar och jämförelser enligt 17, 19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2011:908).

Gallring, spärrning och särskild upplysning

[K3]5 §  Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt Prümrådsbeslutet ska gallras om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

[S2]Personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot korrekt ska gallras när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre kan uppnås. Uppgifter som har översänts från en annan stat i samband med ett större evenemang med gränsöverskridande verkningar ska gallras senast ett år från det att uppgifterna togs emot. Förordning (2011:908).

[K3]6 §  I stället för att gallra personuppgifter enligt 5 § ska uppgifterna spärras, om det finns skäl att anta att gallring skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade gallring.

[K3]7 §  Om en person bestrider att personuppgifter enligt 5 § som rör honom eller henne är korrekta och uppgifternas korrekthet inte kan fastställas, ska detta framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt. En sådan markering begränsar inte den framtida behandlingen av uppgifterna.

[S2]En markering enligt första stycket får avlägsnas av den personuppgiftsansvarige endast efter medgivande av den som uppgiften rör eller efter beslut av tillsynsmyndigheten.

[K3]7 a §  DNA-profiler eller fingeravtryck som ett utländskt kontaktställe har använt när det sökt eller jämfört uppgifter i svenska DNA- eller fingeravtrycksregister enligt 16 eller 18 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska utplånas när sökningen besvarats eller jämförelsen avslutats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 9 a §. Förordning (2011:908).

Registreringsskyldighet

[K3]8 §  Utbyte av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska registreras enligt 9 eller 9 a §.

[S2]De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts. Förordning (2011:908).

[K3]9 §  Vid översändande och mottagande av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska det svenska kontaktstället, om inte annat anges i 9 a §, registrera

 1. skälet till att uppgifterna har översänts eller tagits emot,
 2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
 3. datum för översändandet eller mottagandet,
 4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
 5. namn eller beteckning på det organ som uppgifterna har hämtats från. Förordning (2011:908).

[K3]9 a §  Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 16– 19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska det svenska kontaktstället registrera

 1. om sökningen eller jämförelsen har lett till en träff eller inte,
 2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
 3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översändandet eller mottagandet,
 4. namn eller beteckning på det organ som utfört sökningen eller jämförelsen, och
 5. namn eller beteckning på det organ som administrerar databasen.

[S2]Vid sökning eller jämförelse med stöd av 17, 19 eller 21 § lagen om internationellt polisiärt samarbete i ett register som förs av en annan stat ska kontaktstället även registrera vilka uppgifter som har använts vid sökningen eller jämförelsen, syftet med åtgärden och vilken tjänsteman som beslutade att den skulle utföras. Förordning (2011:908).

[K3]10 §  Uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 9 a § ska gallras två år efter registreringen. Förordning (2011:908).

Underrättelse- och informationsskyldighet

[K3]11 §  Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts eller tagits emot enligt Prümrådsbeslutet är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska det svenska kontaktstället snarast underrätta kontaktstället i den andra staten om detta.

[K3]12 §  På begäran av kontaktstället i en stat som har översänt uppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska det svenska kontaktstället informera om behandlingen av de mottagna uppgifterna och de resultat som har uppnåtts samt om behöriga tjänstemän enligt 4 c §.

[S2]På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska det svenska kontaktstället, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 9 a § med anledning av ett visst uppgiftsutbyte. Det svenska kontaktstället ska även informera om behöriga tjänstemän enligt 4 c §. Förordning (2011:908).

Tillsyn

[K3]13 §  Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den behandling av personuppgifter som sker enligt Prümrådsbeslutet och ska på eget initiativ eller på uppmaning av en dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av behandlingen. Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader och därefter gallras.

[K3]14 §  Datainspektionen får av en myndighet i en annan stat, som har behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt Prümrådsbeslutet, begära att få ta del av de uppgifter om informationsutbytet som har registrerats.

[S2]Datainspektionen får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan stat att genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behandlingen av personuppgifter som härrör från Sverige och som sker enligt Prümrådsbeslutet.

[S3]Det svenska kontaktstället ska på begäran av Datainspektionen informera om behöriga tjänstemän enligt 4 c §. Förordning (2011:908).

Överklagande

[K3]15 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2011:908).

Ytterligare föreskrifter

[K3]16 §  Polismyndigheten får, efter samråd med Tullverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen, meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om samarbete enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2014:1180).

17 § Ny beteckning 16 § genom förordning (2011:908).

4 kap. Informationsutbyte enligt CBE-direktivet

Utbyte av fordonsuppgifter

[K4]1 §  I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, ska det svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten med att söka uppgifter i utländska fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

[S2]Polismyndigheten är svenskt kontaktställe enligt CBE-direktivet. Förordning (2015:782).

[K4]2 §  Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2014:127).

Gallring, spärrning och särskild upplysning

[K4]3 §  Bestämmelserna om gallring, spärrning och särskild upplysning i 3 kap.57 §§ ska tillämpas även på personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt CBE-direktivet. Förordning (2014:127).

Registreringsskyldighet

[K4]4 §  Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 23 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska det svenska kontaktstället registrera sådana uppgifter som anges i 3 kap. 9 a §. Uppgifterna ska gallras två år efter registreringen.

[S2]De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts. Förordning (2014:127).

Underrättelse- och informationsskyldighet

[K4]5 §  Det svenska kontaktstället har vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet motsvarande underrättelse- och informationsskyldighet som framgår av bestämmelserna i 3 kap.11 och 12 §§. Med behöriga tjänstemän avses tjänstemän enligt 2 §. Förordning (2014:127).

Tillsyn

[K4]6 §  Bestämmelserna om Datainspektionens tillsyn i 3 kap.13 och 14 §§ ska tillämpas även på behandling av personuppgifter som utbyts enligt CBE-direktivet. Med behöriga tjänstemän avses tjänstemän enligt 2 §. Förordning (2014:127).

Överklagande

[K4]7 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 3 kap. 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2014:127).

Ytterligare föreskrifter

[K4]8 §  Polismyndigheten får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om informationsutbyte enligt CBE-direktivet. Förordning (2014:1180).

5 kap. Tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet

Sökning

[K5]1 §  Myndigheter som är behöriga att begära sökning i informationssystemet för viseringar (VIS) i enlighet med 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Tullverket och Kustbevakningen.

[S2]Polismyndigheten är central åtkomstpunkt enligt VIS-rådsbeslutet.

[S3]Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges i första stycket är behöriga att framställa en begäran om sökning. Förordning (2015:278).

[K5]2 §  En begäran om sökning från en myndighet som anges i 1 § första stycket ska vara motiverad och skriftlig och ges in till den centrala åtkomstpunkten. Den centrala åtkomstpunkten ska kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete är uppfyllda innan den gör en sökning.

[S2]I brådskande fall får en begäran om sökning framställas muntligen. Den centrala åtkomstpunkten får i ett sådant fall göra en sökning i VIS utan att först kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen om internationellt polisiärt samarbete är uppfyllda. Kontrollen ska i så fall utföras så snart som möjligt efter sökningen. Förordning (2015:278).

[K5]3 §  Även utländska myndigheter som avses i artikel 6 i VIS-rådsbeslutet är behöriga att begära sökning i VIS i enlighet med 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

[S2]En myndighet som anges i 1 § första stycket och som tagit emot en begäran om sökning från en utländsk myndighet ska vidarebefordra begäran till den centrala åtkomstpunkten. Den centrala åtkomstpunkten ska också i dessa fall kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen om internationellt polisiärt samarbete är uppfyllda innan den gör en sökning. Förordning (2015:278).

[K5]4 §  Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

[S2]Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de enheter som anges i 1 § tredje stycket.

[S3]De myndigheter som anges i 1 § första stycket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid respektive myndighet som är behöriga att begära sökningar i VIS. Förordning (2015:278).

Registreringsskyldighet

[K5]5 §  Vid sökning i VIS ska den centrala åtkomstpunkten registrera

 1. ändamålet med sökningen och typen av brott,
 2. ärendenummer,
 3. datum och tidpunkt för åtkomsten,
 4. om förfarandet i 2 § andra stycket tillämpades,
 5. vilka uppgifter som användes vid sökningen,
 6. vilka sökbegrepp som användes vid sökningen, och
 7. vem som begärde sökningen och vem som utförde den.

[S2]Registrerade uppgifter som utgör personuppgifter får behandlas endast för att övervaka att behandlingen av personuppgifter är lagenlig och för att i övrigt tillgodose skyddet av personuppgifter. Förordning (2015:278).

Underrättelse- och informationsskyldighet

[K5]6 §  Den myndighet som överför eller tillgängliggör personuppgifter för tredjeland eller en internationell organisation enligt 27 § andra stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska underrätta den centrala åtkomstpunkten om detta. Den centrala åtkomstpunkten ska registrera överföringen eller tillgängliggörandet. Förordning (2015:278).

[K5]7 §  Personuppgifter som har hämtats från VIS och som lagts in i systemet av en annan stat, får inte lämnas ut till den uppgifterna rör innan den stat som lagt in uppgifterna har beretts tillfälle att ange sin inställning till utlämnandet. Förordning (2015:278).

[K5]8 §  Om någon begär hos en myndighet som anges i 1 § första stycket att oriktiga uppgifter om honom eller henne ska rättas eller att olagligt lagrade uppgifter om honom eller henne ska gallras, ska myndigheten underrätta viseringsmyndigheten i den stat som har lagt in uppgifterna i systemet. Detsamma gäller om myndigheten på annat sätt får vetskap om att uppgifter som behandlas i VIS är oriktiga. Förordning (2015:278).

[K5]9 §  Den som har begärt en åtgärd enligt 8 § ska inom två månader informeras om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av begäran och inom tre månader informeras om vad begäran har lett fram till. Förordning (2015:278).

Gallring

[K5]10 §  Uppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat ska gallras när uppgifterna inte längre behövs för något av de ändamål som anges i 26 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2015:278).

[K5]11 §  Uppgifter som har registrerats enligt 5 och 6 §§ ska gallras ett år efter registreringen. Förordning (2015:278).

Tillsyn

[K5]12 §  Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den behandling av personuppgifter som sker enligt VIS-rådsbeslutet. Förordning (2015:278).

Ytterligare föreskrifter

[K5]13 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet. Förordning (2015:278).

6 kap. Tillgång till uppgifter enligt Eurodacförordningen

Eurodacförordningen

[K6]1 §  I 24 §§ finns bestämmelser om tillgång till uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen (Eurodacförordningen). Förordning (2015:278).

Sökning

[K6]2 §  Myndigheter som är behöriga att göra framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål i enlighet med Eurodacförordningen är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Tullverket och Kustbevakningen.

[S2]Polismyndigheten är kontrollmyndighet enligt Eurodacförordningen.

[S3]Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges i första stycket är behöriga att framställa en begäran om jämförelse. Kontrollmyndigheten ska löpande föra en förteckning över enheterna. Förordning (2015:278).

Registreringsskyldighet

[K6]3 §  Vid framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter ska kontrollmyndigheten registrera de uppgifter som framgår av artikel 36 i Eurodacförordningen. Förordning (2015:278).

Ytterligare föreskrifter

[K6]4 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i Eurodacförordningen om tillgång till uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål. Förordning (2015:278).

Ändringar

Förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:908) om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
upph. 3 kap. 15 §, rubr. närmast före 3 kap. 15, 17 §§; nuvarande 3 kap. 16, 17 §§ betecknas 3 kap. 15, 16 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14 §§ den nya 3 kap. 16 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; nya 3 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 7 a, 9 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §, den nya 3 kap. 16 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2014:127) om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ny 4 kap.
CELEX-nr
32011L0082
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:1180) om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4 a, 4 b, 16 §§, 4 kap. 1, 8 §§, rubr. till 2 kap.; ny 2 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 1, 3 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:278) om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 4 a §§, 4 kap. 1 §; nya 5, 6 kap.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:782) om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2017:504

Omfattning
upph.