Upphävd författning

Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2000-05-25
Ändring införd
SFS 2000:343 i lydelse enligt SFS 2016:484
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas på polisiärt samarbete mellan Sverige och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, i den utsträckning Sverige i en internationell överenskommelse har gjort sådana åtaganden som avses i denna lag.

[S2]Föreskrifterna i 3 och 3 a §§ gäller även i förhållande till andra stater än dem som anges i första stycket. Lag (2011:1207).

Prop. 2010/11:129: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.

Prop. 2015/16:96: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.

Prop. 1999/2000:64: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.

Lagen görs, enligt andra stycket, tillämplig på polisiärt samarbete mellan Sverige och alla andra stater. Endast 3 § gäller dock i förhållande till alla stater, övriga bestämmelser reglerar, enligt första stycket, polisiärt samarbete med andra medlemsstater i Europeiska unionen samt Norge och Island. Skälen för avgränsningen är redovisade i avsnitt ...

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

1 a §  Polisdatalagen (2010:361) gäller för polisens behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till denna.

[S2]Tullbrottsdatalagen (2017:447) gäller för Tullverkets behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till denna.

[S3]Kustbevakningsdatalagen (2012:145) gäller för Kustbevakningens behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till denna. Lag (2017:448).

Prop. 2010/11:129: I första stycket anges att både personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (1998:622) gäller för polisens behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna lag eller förordning som har meddelats i anslutning till den. Motsvarande bestämmelse finns i 1 § fjärde stycket <a href="https://lagen.nu/1998:622" ...

Prop. 2016/17:91: I andra stycket i paragrafen har hänvisningen till lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ersatts med en hänvisning till den nya tullbrottsdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.

1 b §  I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 3. ett EU-organ, eller
 4. ett EU-informationssystem.

[S2]Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen. Detta gäller dock inte vid behandling av personuppgifter som

 • utbyts eller har utbytts med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet,
 • hämtas eller har hämtats med stöd av rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, eller
 • utbyts eller har utbytts med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2015:785).

Prop. 2015/16:24: – utbyts eller har utbytts med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet,

– hämtas eller har hämtats med stöd av rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar(VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott ...

Prop. 2014/15:82: 4. ett EU-informationssystem. Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen. Detta gäller dock inte vid behandling av personuppgifter som

utbyts eller har utbytts med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism ...

Definitioner

2 §  I denna lag avses med

 • utländska tjänstemän: utländska polismän och andra utländska tjänstemän som har anmälts vara behöriga att utföra sådant gränsöverskridande arbete som avses i artiklarna 40 och 41 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),
 • förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på svenskt territorium enligt denna lag,
 • svenska tjänstemän: svenska polismän, tulltjänstemän eller kustbevakningstjänstemän när de enligt lag eller annan författning har polisiära befogenheter,
 • Öresundsförbindelsen: den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen, – Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet,
 • referensuppgifter: registeruppgifter som inte röjer identiteten på en person, antingen i form av en sifferbeteckning och ett fingeravtryck eller en sifferbeteckning och en DNA-profil från den icke-kodifierande delen av personens DNA,
 • CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen, och
 • VIS-rådsbeslutet: rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Lag (2015:785).

Prop. 2015/16:24: – förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på svenskt territorium enligt denna lag,

– svenska tjänstemän: svenska polismän, tulltjänstemän eller kustbevakningstjänstemän när de enligt lag eller annan författning har polisiära befogenheter,

– Öresundsförbindelsen: den fasta förbindelsen ...

Prop. 2014/15:82: – utländska tjänstemän: utländska polismän och andra utländska tjänstemän som har anmälts vara behöriga att utföra sådant gränsöverskridande arbete som avses i artikel 40 och 41 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på svenskt territorium enligt denna lag,

svenska tjänstemän: svenska polismän, tulltjänstemän ...

Prop. 1999/2000:64: I denna paragraf definieras några begrepp som är centrala för lagen.

Villkor om användningsbegränsningar

3 §  Har en svensk myndighet fått uppgifter eller bevisning från en annan stat för att användas i underrättelseverksamhet om brott, vid utredning av brott eller för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, och gäller på grund av en överenskommelse med den andra staten villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna eller bevisningen, ska svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som är föreskrivet i lag eller annan författning.

[S2]Första stycket gäller också i fråga om överenskommelser med mellanfolkliga organisationer. Lag (2010:378).

Prop. 2009/10:177: Paragrafen reglerar användningsbegränsande villkor som ställs upp när uppgifter eller bevisning överlämnas till en svensk myndighet. Liksom tidigare innebär bestämmelsen att svenska myndigheter är skyldiga att följa sådana villkor som ställts upp för användningen. Villkoren gäller inte bara för den myndighet som tog emot informationen, utan även för alla andra svenska myndigheter som senare får tillgång till denna (jfr. prop. ...

Prop. 1999/2000:64: I paragrafen ges svenska myndigheter lagstöd för att följa villkor i överenskommelser med andra stater eller mellanfolkliga organisationer som innebär att uppgifter som har lämnats till en svensk myndighet för ett

ändamål inte får användas för ett annat. Denna bestämmelse om polisiärt samarbete har flyttats över från <a href="https://lagen.nu/1991:435#P1" ...

3 a §  En svensk brottsbekämpande myndighet får i enskilda fall ställa upp villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifter eller bevisning som lämnas till en annan stat, om det krävs med hänsyn till enskilds rätt eller från allmän synpunkt. Sådana villkor får inte strida mot en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S2]Första stycket gäller också i fråga om uppgifter eller bevisning som lämnas till en mellanfolklig organisation. Lag (2010:378).

Prop. 2009/10:177: Paragrafen, som är ny, reglerar i första stycket möjligheten att ställa upp användningsbegränsande villkor när en svensk brottsbekämpande myndighet lämnar uppgifter eller bevisning till en annan stat.

En förutsättning för att en svensk brottsbekämpande myndighet ska få ställa upp användningsbegränsande villkor är att detta krävs med hänsyn till enskilds rätt eller från allmän synpunkt. Villkoren får inte heller strida mot Sveriges internationella åtaganden. Bestämmelsen ...

Schengensamarbetet

Gränsöverskridande övervakning

4 §  Om det i en stat som avses med bestämmelsen i 1 § första stycket pågår en utredning om ett brott som kan föranleda överlämnande eller utlämning, får utländska tjänstemän fortsätta en i sin stat påbörjad övervakning av en misstänkt gärningsman in på svenskt territorium, om en behörig svensk myndighet samtycker till det.

[S2]Under de förutsättningar som anges i första stycket får sådan fortsatt övervakning även ske beträffande en annan person än en misstänkt gärningsman, om det är nödvändigt för den pågående utredningen och det finns starka skäl att anta att åtgärden kan medverka till att identifiera eller spåra en misstänkt gärningsman.

[S3]Övervakningen av en misstänkt gärningsman får ske utan föregående samtycke, om saken är så brådskande att samtycke inte kan inhämtas i förväg och den utländska utredningen avser misstanke om sådana brott som sägs i artikel 40.7 i Schengenkonventionen, nämligen mord, dråp, grovt sexualbrott, mordbrand, penningförfalskning och förfalskning av betalningsmedel, grov stöld, grovt häleri, penningtvätt, grovt bedrägeri, utpressning, människorov och tagande av gisslan, olaglig människohandel, människosmuggling, olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, brott mot lagbestämmelser angående vapen och sprängämnen, ödeläggelse genom användande av sprängämnen, olaglig transport av giftigt och skadligt avfall, olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen, sådan brottslighet som avses i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott samt terroristbrott enligt rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. För att övervakningen skall få ske utan föregående samtycke krävs också att överskridandet av gränsen i samband med övervakningen anmäls till en behörig svensk myndighet så snart det kan ske, och att den utländska myndigheten utan dröjsmål begär bistånd i utredningen.

[S4]Övervakningen skall genast upphöra om en behörig svensk myndighet begär det. Övervakning som sägs i tredje stycket skall även upphöra om samtycke inte har lämnats inom fem timmar från gränsöverskridandet. Lag (2003:1169).

Prop. 1999/2000:64: Paragrafen anger förutsättningarna för gränsöverskridande övervakning. Enligt huvudregeln, i första stycket, får utländska polismän från en annan Schengenstat fortsätta en pågående övervakning in i Sverige om det i deras hemstat pågår en utredning om ett brott som kan föranleda utlämning och en behörig svensk myndighet samtycker till det. Behörig svensk myndighet att lämna samtycke är, enligt 15 § första stycket, Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som styrelsen i det enskilda fallet ...

Gränsöverskridande förföljande

5 §  Om en person har upptäckts på bar gärning i färd med att begå ett brott som kan föranleda överlämnande eller utlämning, eller om någon som är häktad eller som avtjänar frihetsstraff har rymt, får utländska tjänstemän fortsätta ett i sin stat påbörjat förföljande av personen över en landgräns in på svenskt territorium, om en behörig svensk myndighet samtycker till det.

[S2]Förföljandet får ske utan föregående samtycke om det på grund av sakens brådskande natur inte har varit möjligt att underrätta en behörig svensk myndighet i förväg, eller om svenska tjänstemän inte har kunnat ta över förföljandet i tid. De förföljande tjänstemännen skall anhålla om bistånd av en behörig svensk myndighet senast vid tidpunkten för gränsöverskridandet.

[S3]Förföljandet skall genast upphöra om en behörig svensk myndighet begär det. Lag (2003:1169).

Prop. 1999/2000:64: I denna paragraf anges förutsättningarna för gränsöverskridande förföljande. Utländska tjänstemän från en annan Schengenstat får, under vissa förutsättningar, fortsätta ett pågående förföljande av en person över landgräns in i Sverige. Gränsöverskridande förföljande enligt denna paragraf kan bli aktuellt i förhållande till Norge och Finland. Gränsöverskridande förföljande i förhållande till Danmark specialregleras i 10 §.

Gränsöverskridande förföljande får, enligt första stycket, ...

6 §  Om förföljande tjänstemän begär det, skall svenska polismän omhänderta den flyende.

[S2]Förföljande tjänstemän får stoppa och omhänderta den flyende tills svenska polismän kan överta omhändertagandet eller identifiera den flyende.

Prop. 1999/2000:64: Paragrafen behandlar gränserna för utländska tjänstemäns befogenhet att omhänderta en person i samband med gränsöverskridande förföljande. Svenska polismän är enligt första stycket skyldiga att, på begäran av utländska tjänstemän som utför ett gränsöverskridande förföljande in i Sverige, omhänderta den flyende. Svenska polismän får inte neka att tillmötesgå en begäran från de utländska tjänstemännen att omhänderta den flyende i detta skede, i synnerhet inte när det är fråga om ett förföljande ...

7 §  När en person omhändertas enligt 6 § andra stycket får utländska tjänstemän

 1. kroppsvisitera den som har omhändertagits, om det sker av säkerhetsskäl eller för att söka efter föremål som anges i 2,
 2. omhänderta föremål som kan förverkas enligt 36 kap. 3 § 2 brottsbalken eller kan antas ha betydelse för utredning om brott eller ha avhänts någon genom brott, samt
 3. belägga den som har omhändertagits med handfängsel.

[S2]Föremål som har omhändertagits enligt första stycket 2 skall så snart det kan ske överlämnas till en svensk polisman för prövning av fråga om beslag enligt 8 § andra stycket.

Prop. 1999/2000:64: I paragrafens första stycke anges vilka befogenheter de utländska tjänstemännen har när de har omhändertagit den flyende enligt 6 §, innan denne kan överlämnas till svensk polis. Skälen för avgränsningen redovisas i avsnitt 7.5.3.

Det kan noteras att dessa befogenheter avgränsas ytterligare av bestämmelsen i 11 § som ålägger de utländska tjänstemännen att följa svensk lag och annan författning ...

8 §  En person som har omhändertagits enligt 6 § får tas i förvar av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen under högst sex timmar, tiden mellan klockan 24 och 9 oräknad. Därefter ska personen omedelbart friges, om det inte har kommit in en begäran om en åtgärd som avses i

 1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
 2. 1 kap. 2 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
 3. 25 c eller 25 d § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
 4. 5 a eller 5 b § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
 5. 8 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, om framställningen kommer från en dansk myndighet,
 6. 6 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
 7. 6 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
 8. 1 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller
 9. 3 kap. 15 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen.

[S2]En svensk polisman får, i avvaktan på en framställning om sådan åtgärd som avses i 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, ta i beslag föremål som har omhändertagits enligt 7 § enligt de förutsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd enligt rättegångsbalken eller annan lag eller författning. Lag (2015:101).

Prop. 1999/2000:64: I skedet efter det att de utländska tjänstemännen har omhändertagit den flyende enligt 6 §, eller föremål enligt 7 §, skall svensk polis ta över åtgärden. Enligt första stycket får svensk polis ta personen i förvar under en kortare tid i avvaktan på en framställning om utlämning eller överförande av straff. Detta är, som Lagrådet har påpekat, en specialbestämmelse som till allmänna bestämmelser lägger ytterligare en möjlighet att beröva den omhändertagne friheten. Skälen redovisas närmare ...

Polisiärt samarbete i Öresundsregionen

9 §  Danska polismän har på svenskt territorium på Öresundsförbindelsen samma befogenheter att ingripa mot hot mot den allmänna ordningen och säkerheten som svenska polismän har enligt lag eller annan författning.

[S2]Om en dansk polisman vidtar en åtgärd enligt första stycket, ska Polismyndigheten omedelbart underrättas. Åtgärden får pågå tills Polismyndigheten övertar genomförandet eller begär att den ska avbrytas. Lag (2014:402).

Prop. 1999/2000:64: Denna paragraf är tillämplig när danska polismän som befinner sig på svenskt territorium på Öresundsförbindelsen, utan att det pågår gränsöverskridande övervakning eller förföljande, ställs inför en situation där det finns ett behov av att vidta åtgärder för att avvärja hot mot den allmänna ordningen eller säkerheten. Detta kan främst bli aktuellt när dansk polis kommer till platsen för en incident före svensk polis.

I paragrafens första stycke behandlas danska polismäns ...

10 §  Danska polismän får på svenskt territorium, i enlighet med de villkor som i övrigt framgår av 5 § och med de befogenheter som framgår av 6 och 7 §§, fortsätta ett i Danmark påbörjat förföljande av en person för varje gärning som hör under allmänt åtal enligt svensk och dansk rätt. Utöver vad som anges i 5 § får förföljande ske av en person som har avvikit från varje form av frihetsberövande på grund av brott. Sådant förföljande får också ske av en person som har avvikit från annat frihetsberövande i den mån utlämning till Danmark kan komma i fråga enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling.

[S2]På svenskt territorium på Öresundsförbindelsen får danska polismän även inleda ett förföljande som avses i första stycket. De ska i ett sådant fall omedelbart anhålla om bistånd av Polismyndigheten. Lag (2014:402).

Prop. 1999/2000:64: Paragrafen är en specialreglering av gränsöverskridande förföljande som utförs av danska polismän över Öresundsförbindelsen in i Sverige. Sådant förföljande får ske i delvis andra fall än förföljande från Norge och Finland.

Enligt första stycket får danska polismän utföra gränsöverskridande förföljande när en person har avslöjats på bar gärning med att begå ett brott som hör under allmänt åtal i både Sverige och Danmark samt när en person har avvikit från någon form av ...

Gemensamma bestämmelser för Schengensamarbetet och samarbetet i Öresundsregionen

Skyldigheter

11 §  Utländska tjänstemän ska, när de utövar befogenheter enligt denna lag, följa svensk lag och annan författning samt instruktioner som meddelas av den behöriga svenska myndigheten. Under gränsöverskridande förföljande eller övervakning får de inte bereda sig tillträde till bostäder eller andra platser som inte är tillgängliga för allmänheten. Tjänstevapen får bara användas i nödvärnssituationer. Utländska tjänstemän ska alltid kunna styrka sin behörighet och identitet.

[S2]Att undantag kan göras från vapenlagens (1996:67) bestämmelser om rätt för företrädare för främmande stats myndighet att medföra skjutvapen och ammunition vid tillfällig tjänstgöring i Sverige följer av 11 kap. 1 § f den lagen. Lag (2014:402).

Prop. 2013/14:110: I första stycket har behöriga svenska polismyndigheter ersatts med den behöriga svenska myndigheten. Vilken myndighet som är behörig framgår av 15 §. Det kan vara Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.5.2. Stycket har även moderniserats språkligt.

Andra stycket har enbart ändrats språkligt.

Prop. 1999/2000:64: När utländska tjänstemän som utför uppgifter enligt denna lag i Sverige utövar sina befogenheter är de, enligt första stycket, skyldiga att följa svensk lag och annan författning samt instruktioner som meddelas av svenska polismyndigheter. De befogenheter som avses är de som framgår av 6 § andra stycket samt 7 och 9 §§.

Att de utländska tjänstemännen även när de inte utför uppgifter enligt denna lag, liksom under vistelsen i Sverige i övrigt, är skyldiga att följa svensk rätt ...

Straffrättsligt ansvar och skydd

12 §  Utländska tjänstemän som utövar myndighet enligt denna lag i Sverige skall vara skyddade enligt 17 kap.1, 2 och 4 §§brottsbalken på motsvarande sätt som om det varit fråga om svensk myndighetsutövning.

[S2]Utländska tjänstemän som utövar myndighet enligt denna lag i Sverige skall vara ansvariga för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken på motsvarande sätt som om det varit fråga om svensk myndighetsutövning.

Prop. 1999/2000:64: I paragrafen behandlas frågor om straffrättsligt ansvar och skydd för de utländska tjänstemännen. Avsikten är att de utländska tjänstemännen i dessa avseenden skall jämställas med svenska polismän.

I andra stycket har en särskild hänvisning gjorts till 20 kap. 1 § brottsbalken, eftersom ansvar enligt detta lagrum förutsätter svensk myndighetsutövning. Ansvar enligt exempelvis <a href="https://lagen.nu/1962:700#K20" ...

Skadestånd

13 §  Om utländska tjänstemän utför uppgifter enligt denna lag i Sverige, skall svenska staten i stället för den utländska myndigheten eller tjänstemannen ersätta skada som uppkommer i samband med förföljandet, övervakningen eller ingripandet i övrigt och för vilken den utländska myndigheten eller tjänstemannen skulle ha varit skadeståndsskyldig om svensk lag varit tillämplig på dem. Svenska staten skall dock inte ersätta skada som uppkommer hos den utländska myndigheten eller tjänstemannen.

Prop. 1999/2000:64: Bestämmelsen innebär att svenska staten är skyldig att ersätta personer som har orsakats skada i Sverige av en utländsk polisman i samband med att han eller hon har utfört en uppgift enligt denna lag. Avsikten är att den enskilde i Sverige skall befinna sig i samma position som om skadan hade orsakats av en svensk polisman. De närmare skälen för bestämmelsen redovisas i avsnitt 7.7.3.

14 §  Bestämmelser om svenska statens skyldighet att ersätta skador som svenska tjänstemän vållar skall inte vara tillämpliga när skadorna vållas i en annan stat i samband med gränsöverskridande förföljande eller övervakning.

Prop. 1999/2000:64: De skadeståndsrättsliga bestämmelser – t.ex. skadeståndslagen och lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder – som reglerar statens skadeståndsskyldighet, är i och för sig inte begränsade till att gälla myndighetsutövning i Sverige. I denna paragraf föreskrivs därför att svenska staten inte skall ersätta skador som svenska tjänstemän har vållat i andra Schengenstater i samband med gränsöverskridande förföljande ...

Behöriga svenska myndigheter

15 §  Polismyndigheten beslutar om gränsöverskridande övervakning och gränsöverskridande förföljande in på svenskt territorium. Säkerhetspolisen får besluta om gränsöverskridande övervakning inom den verksamhet som den bedriver. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får i ett enskilt fall överlämna ett ärende om gränsöverskridande övervakning till Kustbevakningen.

[S2]En framställning eller anmälan från en utländsk myndighet om gränsöverskridande övervakning in på svenskt territorium ska göras till Polismyndigheten. Om framställningen eller anmälan avser sådan övervakning inom den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, får den i stället göras till Säkerhetspolisen.

[S3]Andra kontakter med anledning av gränsöverskridande övervakning eller förföljande in på svenskt territorium ska äga rum direkt mellan de utländska tjänstemännen och berörd svensk myndighet. Lag (2014:402).

Prop. 1999/2000:64: I paragrafen behandlas frågor om vilken myndighet som är behörig att ta emot och bevilja framställningar om samt meddela instruktioner för gränsöverskridande övervakning och förföljande. Närmare skäl för bestämmelsen redovisas i avsnitt 7.8.3.

Samarbete enligt Prümrådsbeslutet

Utbyte av DNA-profiler

16 §  Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe medges direktåtkomst till referensuppgifter i de svenska registren över DNA-profiler.

[S2]Efter överenskommelse mellan Sverige och en annan stat får kontaktstället i den andra staten göra en automatisk jämförelse mellan sina oidentifierade DNA-profiler och referensuppgifter i de svenska registren över DNA-profiler.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena gäller endast de register över DNA-profiler som regleras i polisdatalagen (2010:361). Lag (2014:402).

Prop. 2010/11:129: Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 8.3.3. Där regleras andra staters tillgång till vissa uppgifter i de svenska DNA-registren.

17 §  Vid förundersökning eller annan utredning som handläggs enligt bestämmelserna i 23 kap.rättegångsbalken får det svenska kontaktstället i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats DNA-register. Uppgifter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i de svenska registren över DNA-profiler.

[S2]Efter överenskommelse mellan Sverige och en annan stat får det svenska kontaktstället, i syfte att utreda brott, göra en automatisk jämförelse mellan DNA-profiler i spårregistret och referensuppgifter i den andra statens DNA-register. Lag (2011:904).

Utbyte av fingeravtryck

18 §  Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe medges direktåtkomst till referensuppgifter i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av polisdatalagen (2010:361). Lag (2011:905).

Prop. 2010/11:129: Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 10.3.2. Den reglerar andra staters tillgång till vissa uppgifter i svenska fingeravtrycksregister i enlighet med artikel 9 i Prümrådsbeslutet.

19 §  I syfte att förebygga brottslig verksamhet eller utreda brott får det svenska kontaktstället i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats fingeravtrycksregister. Uppgifter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av polisdatalagen (2010:361).

[S2]Det svenska kontaktstället ansvarar för att kontrollera om det mottagna fingeravtrycket stämmer överens med det fingeravtryck sökningen avsåg. Lag (2011:905).

Utbyte av fordonsuppgifter

20 §  I lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet till uppgifter i vägtrafikregistret. Lag (2014:126).

Prop. 2013/14:65: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 9.4.1. Bestämmelsen innehåller en upplysning om att det i lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt CBE-direktivet till uppgifter i vägtrafikregistret. Dessa bestämmelser finns i 5 § 7 och 8 § lagen om vägtrafikregister. Bestämmelsen ...

21 §  I syfte att förebygga brottslig verksamhet, utreda brott eller för att upprätthålla allmän säkerhet får det svenska kontaktstället i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats fordonsregister. Uppgifter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i det svenska vägtrafikregistret. Vid sökning får endast ett fordons fullständiga chassinummer eller fullständiga registreringsnummer användas som sökbegrepp. Lag (2011:904).

Informationsutbyte enligt CBE-direktivet

22 §  I lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt CBE-direktivet till uppgifter i vägtrafikregistret. Lag (2014:126).

Prop. 2010/11:129: Paragrafen är ny och innebär att personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om rättelse och skadestånd ska tillämpas även vid behandling av personuppgifter enligt lagen om internationellt polisiärt samarbete och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Skälen till att en sådan bestämmelse behövs har behandlats i avsnitt 12. För det fall det ...

23 §  I syfte att utreda ett sådant trafiksäkerhetsrelaterat brott som omfattas av artikel 2 i CBE-direktivet får det svenska kontaktstället i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats fordonsregister. Uppgifter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i det svenska vägtrafikregistret. Vid sökning får endast ett fordons fullständiga registreringsnummer användas som sökbegrepp. Lag (2014:126).

Tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet

24 §  På begäran av behöriga myndigheter får den centrala åtkomstpunkten genom direktåtkomst söka uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS), om det i enskilda fall finns skäl att anta att uppgifter i systemet väsentligen kan komma att bidra till att utreda ett sådant terroristbrott eller annat grovt brott som omfattas av definitionerna i artikel 2.1 i VIS-rådsbeslutet.

[S2]Detsamma gäller om det i enskilda fall finns skäl att anta att uppgifter i systemet väsentligen kan komma att bidra till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i första stycket. Lag (2015:276).

Prop. 2014/15:82: genom direktåtkomst söka uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS), om det i enskilda fall finns skäl att anta att uppgifter i systemet väsentligen kan komma att bidra till att utreda ett sådant terroristbrott eller annat grovt brott som omfattas av definitionerna i artikel 2.1 i VIS-rådsbeslutet.

Detsamma gäller om det i enskilda fall finns skäl att anta att uppgifter i systemet väsentligen kan komma att bidra ...

25 §  Vid sökning i VIS får endast följande uppgifter användas som sökbegrepp:

 1. nuvarande och tidigare efternamn, förnamn, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland,
 2. nuvarande medborgarskap och medborgarskap vid födseln,
 3. resehandlingens typ och nummer, utfärdande myndighet, dag för utfärdande och sista giltighetsdag,
 4. huvuddestination och den planerade vistelsens varaktighet,
 5. syftet med resan,
 6. planerad ankomst- och avresedag,
 7. planerad gränsövergång för första inresa eller transiteringsväg,
 8. bostad,
 9. fingeravtryck,
 10. typ av visering och viseringsmärkets nummer, och
 11. den person som bjudit in eller åtagit sig att stå för sökandens levnadskostnader under vistelsen. Lag (2015:276).

26 §  Personuppgifter som har hämtats från VIS får behandlas för det ändamål som uppgifterna hämtades för. De får också behandlas för att utreda eller beivra brott i det enskilda fall som sökningen avsåg. Lag (2015:276).

Prop. 2014/15:82: som uppgifterna hämtades för. De får också behandlas för att utreda eller beivra brott i det enskilda fall som sökningen avsåg.

I paragrafen, som är ny, regleras möjligheterna till behandling av personuppgifter som har hämtats från VIS. Paragrafen behandlas i avsnitt 10.1 och föranleds av artikel 8.3 i VIS-rådsbeslutet.

Enligt första meningen får ...

27 §  Det är förbjudet att till tredjeland eller en internationell organisation överföra eller göra tillgängliga sådana personuppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat.

[S2]Detta är dock tillåtet i brådskande fall om

 1. de villkor för sökning som anges i 24 § andra stycket är uppfyllda,
 2. det är förenligt med svenska intressen att uppgifterna lämnas ut,
 3. den stat som har lagt in uppgifterna i systemet samtycker till det, och
 4. förutsättningarna i 33 och 34 §§personuppgiftslagen (1998:204) är uppfyllda. Lag (2015:276).

Prop. 2014/15:82: föra eller göra tillgängliga sådana personuppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat.

Rättelse och skadestånd

28 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2015:276).

Prop. 2015/16:96: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.2.3. Den reglerar möjligheten för ett amerikanskt kontaktställe att få tillgång till vissa uppgifter i svenska fingeravtrycksregister (artiklarna 3 och 4 i avtalet).

Ytterligare föreskrifter

29 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. samarbete enligt Prümrådsbeslutet när det gäller behandling av personuppgifter samt bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor,
 2. informationsutbyte enligt CBE-direktivet, och
 3. tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet. Lag (2015:276).

Prop. 2015/16:96: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.2.4. Den reglerar förutsättningarna för svenska myndigheters tillgång till uppgifter i amerikanska fingeravtrycksregister genom direktåtkomst (artiklarna 3 och 4 i avtalet).

Prop. 2014/15:82: 1. samarbete enligt Prümrådsbeslutet när det gäller behandling av personuppgifter samt bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor,

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:215, Prop. 1999/2000:64, Bet. 1999/2000:JuU17
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:574) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:216
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2000-10-01

Lag (2003:589) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2002/03:226, Prop. 2002/03:66, Bet. 2002/03:JuU18
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2003:756) om ikraftträdande av lagen (2003:589) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ikrafttr. av 2003:589

Lag (2003:1169) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Omfattning
ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:903) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2005/06:300, Prop. 2005/06:194, Bet. 2005/06:JuU38
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-12-12

Ändring, SFS 2008:1093

Omfattning
ikrafttr. av 2006:903

Lag (2010:378) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2009/10:265, Prop. 2009/10:177
Omfattning
ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2011:904) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2010/11:302, Prop. 2010/11:129, Bet. 2010/11:JuU15
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 §, rubr. närmast efter 10 §; nya 1 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före rubr. närmast före 1 §, 1 a, 16, 18, 20, 22, 23 §§
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:905) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2010/11:302, Prop. 2010/11:129, Bet. 2010/11:JuU15
Omfattning
ändr. 1 a, 18, 19 §§
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2011:1173) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2011/12:21, Prop. 2010/11:158, Bet. 2011/12:JuU5
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2012-10-16

Lag (2011:1207) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2011/12:43, Prop. 2010/11:159, Bet. 2011/12:JuU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1504) om ikraftträdande av lagen (2011:1207) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1207

Lag (2012:148) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2011/12:158, Prop. 2011/12:45, Bet. 2011/12:FöU4
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2012:580) om ikraftträdande av lagen (2011:1173) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1173

Lag (2013:334) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Omfattning
ny 1 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:126) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2013/14:180, Prop. 2013/14:65, Bet. 2013/14:JuU9
Omfattning
nuvarande 22, 23 §§ betecknas 24, 25 §§; ändr. 2, 20 §§, den nya 25 §, rubr. närmast före 22, 23 §§ sätts närmast före de nya 24, 25 §§; nya 22, 23 §§, rubr. närmast före 22 §, rubr. närmast efter 23 §
CELEX-nr
32011L0082
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:402) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 16 § och i övrigt den 1 januari 2015.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 15, 16 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2015:101) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2014/15:110, Prop. 2014/15:29, Bet. 2014/15:JuU07
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2015:276) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2014/15:187, Prop. 2014/15:82, Bet. 2014/15:JuU23
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 23 §; nuvarande 24, 25 §§, betecknas 28, 29 §§; ändr. 1 b, 2 §§, den nya 29 §, rubr. närmast före 24, 25 §§ sätts närmast före de nya 28, 29 §§; nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24 §, rubr. närmast efter den nya 27 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:785) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2015/16:35, Prop. 2015/16:24, Bet. 2015/16:JuU9
Omfattning
ändr. 1 b, 2 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:484) om ändring i lagen 2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Omfattning
utgår genom 2017:496

Lag (2017:448) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2016/17:269, Prop. 2016/17:91, Bet. 2016/17:SkU28
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Ändring, SFS 2017:496

Omfattning
upph.