Förordning (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-12-15
Ändring införd
SFS 2011:1560
Ikraft
2012-01-01
Tidsbegränsad
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet.

[S2]Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §  Ändamålet med statsbidraget är att genom Kulturarvslyftet erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en meningsfull och utvecklande sysselsättning samt bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Om det finns medel, lämnas statsbidrag enligt denna förordning till kostnader för att inom Kulturarvslyftet ordna sådana utvecklingsanställningar som avses i 4 § samt sådana förberedande insatser som avses i 5 §.

[S2]Bidrag får lämnas till myndigheter, institutioner och andra organ som bedriver verksamhet inom eller med anknytning till kulturarvsområdet.

4 §  En utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet får ordnas för personer som får anvisas till utvecklingsanställning enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och som

  1. har deltagit i arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller
  2. får sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och kan antas komma att förbruka dagarna med sådan ersättning inom tolv månader, eller får tidsbegränsad sjukersättning enligt 4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

[S2]Första stycket 2 gäller endast för personer som omfattas av insatser i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

5 §  En utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet får föregås av en högst tre månader lång anvisning till förberedande insatser enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

6 §  Statsbidrag får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

7 §  Statsbidrag lämnas inte om anordnaren blir kompenserad för sina kostnader för sådana utvecklingsanställningar och förberedande insatser som avses i 4 och 5 §§ genom annat statligt stöd.

Ärendenas handläggning

8 §  Riksantikvarieämbetet prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

[S2]Innan Riksantikvarieämbetet beslutar om statsbidrag ska myndigheten höra Arbetsförmedlingen.

9 §  Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Riksantikvarieämbetet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

10 §  Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 13 § anges.

11 §  Ett beslut om statsbidrag får avse en tidsperiod om högst ett år.

Statsbidragets storlek

12 §  Statsbidraget beräknas efter antalet anställda i sådan verksamhet som avses i 4 § och lämnas till anordnare av utvecklingsanställningar med 5 000 kronor per månad och anställd.

[S2]Statsbidrag till anordnare av förberedande insatser enligt 5 § lämnas med 130 kronor per dag och person under förutsättning att de personer som deltar i sådana insatser får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Redovisning

13 §  Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska till Riksantikvarieämbetet redovisa hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering.

Återbetalning och återkrav

14 §  Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

15 §  Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
  4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,
  5. den som har tagit emot bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 13 §, eller
  6. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

16 §  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Riksantikvarieämbetet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

17 §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 16 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

18 §  Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 16 § eller ett krav på ränta enligt 17 §.

Bemyndigande

19 §  Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

20 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet

Ikraftträder
2012-01-01