lagen.nu

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:88
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2017-07-01 genom SFS 2017:462

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som har eller kan förväntas få svårigheter att få eller behålla ett reguljärt arbete. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1203, 2007:419
2 § Har upphävts genom förordning (2007:419).
3 § Har upphävts genom förordning (2008:1438).

4 § I förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel finns bestämmelser om bidrag till arbetshjälpmedel som behövs som ett led i rehabilitering av en förvärvsarbetande försäkrad. Förordning (2010:1711).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1711

5 § Programmet omfattar stöd och andra insatser som syftar till att kompensera nedsättning i arbetsförmågan hos personer med funktionshinder och att stärka dessa personers möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Stöd enligt förordningen lämnas i enlighet med de villkor som anges i Europiska kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på sysselsättningsstöd. Förordning (2007:419).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1203, 2007:419

Anvisningar till programmet

6 § En anvisning till programmet innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

Frågor om anvisningar och om stöd enligt denna förordning prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:419
7 § Har upphävts genom förordning (2005:1203).

8 § Arbetsförmedlingen får anvisa någon en anställning med lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning om

– arbetet är lämpligt utformat efter den sökandes behov och kan bidra till att den anställde utvecklas och förbättrar sin arbetsförmåga,

– arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), och

– lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller är i väsentliga delar likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Förordning (2011:853).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1203, 2011:853

Vem som kan ta del av insatserna

9 § Stöd och andra insatser enligt denna förordning får lämnas till eller omfatta personer

 • - med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och
 • - som uppfyller de särskilda villkor som i denna förordning anges under de enskilda insatserna.

Arbetsförmedlingen bedömer vilka stöd och insatser som är lämpliga i varje enskilt fall. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1203, 2007:419
10 § Har upphävts genom förordning (2005:1203).

Bestämmelser om de enskilda insatserna

Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen

11 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen innebär ekonomiskt stöd till en arbetsgivare eller annan som har en kostnad för köp, hyra eller reparation av arbetshjälpmedel eller andra anordningar som en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga behöver

 • - som anställd,
 • - som företagare eller fri yrkesutövare, eller
 • - för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering.

Stöd får också lämnas för expertundersökningar som behövs för att klarlägga om personen behöver hjälpmedel. Förordning (2005:1203).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

12 § Stöd till hjälpmedel för någon som är anställd lämnas för behov som framkommer under de första tolv månader en person är anställd hos arbetsgivaren. För den som är anställd med lönebidrag, i skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare, i en trygghetsanställning eller i en utvecklingsanställning gäller dock att stödet kan lämnas så länge som lönebidraget lämnas eller anställningen varar. Förordning (2005:1203).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

13 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får inte lämnas för kostnader som gäller hjälpmedel eller anordningar som

 • - normalt behövs i verksamheten eller som kan ersättas genom annat statligt stöd, eller
 • - som enligt bestämmelser i lag eller förordning skall utföras utan stöd.

14 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas med högst 100 000 kronor per år vardera till

 • - den som har funktionshindret, och
 • - den arbetsgivare eller annan som anordnar eller ansvarar för verksamheten.

Om stödet gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga skäl kan stöd lämnas med högre belopp. Om Arbetsförmedlingen finner att det finns synnerliga skäl för att lämna stöd med ett högre belopp än 100 000 kronor per år, ska den ange vad de synnerliga skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2008:1438).

Ändringar/Förarbeten (3)

15 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen ska betalas tillbaka om hjälpmedlet inte används för avsett ändamål.

Om det finns särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen befria stödmottagaren helt eller delvis från återbetalningsskyldigheten eller bestämma att hjälpmedlet ska överlämnas till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:607

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade

16 § Särskilda insatser för syn- och hörselskadade innebär ekonomiskt stöd till

– kostnaderna för tal- och punktskriftslitteratur som synskadade behöver för att kunna ta del av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, och

– kostnader med högst 150 000 kronor per år för tolk åt barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade som tar del av utbildning inom ett företag eller för inläsning på ljudmedier av facklitteratur till en synskadad som tar del av utbildning inom ett företag. Förordning (2016:1275).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1203, 2016:1275

17 § Särskilda insatser för syn- och hörselskadade avser inte insatser som landstinget ska svara för. Bestämmelser om landstingets ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade finns i 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Förordning (2017:88).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:88

Stöd till personligt biträde

18 § Stöd till personligt biträde innebär ekonomiskt stöd till en arbetsgivare eller annan som har kostnader för ett personligt biträde åt en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, när denne behöver ett biträde

 • - som anställd,
 • - som företagare eller fri yrkesutövare, eller
 • - för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering. Förordning (2012:987).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1203, 2012:987

19 § Stöd till personligt biträde lämnas med högst 60 000 kronor per år till arbetsgivaren eller den som har kostnaden för biträdet. Till företagare som har funktionshinder som medför stora kommunikationssvårigheter får stöd lämnas med högst 120 000 kronor per år. Förordning (2008:1438).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1203, 2008:1438

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS)

20 § Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS) innebär att Arbetsförmedlingen utser en särskild stödperson åt en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som behöver extra stöd och träning i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning.

Sådana särskilda stödpersoner kallas SIUS-konsulenter och är anställda hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

21 § Insatsen särskild stödperson för introduktion och uppföljning lämnas i högst sex månader under introduktion samt under uppföljning av anställningen.

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

22 § Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet innebär ekonomiskt stöd till den som är arbetslös och har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och som har kostnader för att skaffa utrustning eller andra kostnader när han eller hon startar näringsverksamhet. Förordning (2005:1203).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

23 § Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet får lämnas med högst 60 000 kronor per person, om näringsverksamheten kan antas ge ett väsentligt tillskott till försörjningen.

Stödet får kombineras med stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

24 § Den som tagit emot särskilt stöd vid start av näringsverksamhet ska betala tillbaka stödet om näringsverksamheten läggs ned eller säljs inom tre år efter det att stödet lämnades. Om det finns särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen befria stödmottagaren helt eller delvis från återbetalningsskyldigheten. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:607

Lönebidrag

25 § Lönebidrag innebär ekonomiskt stöd till arbetsgivare åt personer som har funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som anvisats anställning hos arbetsgivaren.

Stödet är ett bidrag till arbetsgivarens lönekostnad för den anställde. Förordning (2005:1203).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

26 § Lönebidrag får lämnas om en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga bedöms inte kunna få eller behålla ett arbete om inte stödet lämnas. Bidraget får lämnas:

 • - vid nyanställning,
 • - när en anställd återgår till arbetet efter att ha haft hel tidsbegränsad sjukersättning eller hel aktivitetsersättning, eller
 • - när en arbetstagare som tidigare haft en anställning med lönebidrag får sin arbetsförmåga försämrad inom tre år från det att lönebidrag senast lämnades och det finns behov av att lönebidrag på nytt lämnas.

Lönebidrag får lämnas även för en arbetstagare som övergår från skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare till en annan anställning hos arbetsgivaren.

Lönebidrag får inte lämnas för en anställning hos Samhall AB. Förordning (2005:1203).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:845, 2005:1203

26 a § Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i samråd med Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en annan anställning med lönebidrag.

Lönebidrag lämnas i detta fall för den tid som återstår av den period för vilken lönebidrag beviljats. Förordning (2007:924).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

26 b § Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i samråd med Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en anställning som inte finansierats med lönebidrag. Som förutsättning för lönebidrag i detta fall gäller att

 • - den som anställs är långtidssjukskriven från sin anställning, och
 • - arbetsgivaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men arbetstagaren ändå bedöms inte kunna återgå till anställningen. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

27 § Lönebidraget lämnas med ett bestämt belopp per arbetsdag, dock endast för dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden hos arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren betalar lön eller sjuklön. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till arbetstiden. När stödet beslutas skall dess storlek i kronor per dag fastställas för hela stödperioden.

Lagrumshänvisningar hit (3)

28 § Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till graden av nedsättning i arbetsförmågan hos arbetstagaren och till hur stor del av arbetsgivarens lönekostnad som är bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga den nivå som behövs för att kompensera nedsättningen i arbetsförmågan.

Den bidragsgrundande lönekostnaden är

– kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,

– avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

– premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande försäkringar.

Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som överstiger en bruttolön om 17 100 kronor per månad läggs dock inte till grund för bidrag. Förordning (2016:1275).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

29 § Om lönebidrag till en allmännyttig organisation lämnas med mer än 80 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden lämnas även ersättning för merkostnader med 70 kronor per dag och person (anordnarbidrag).

Arbetsförmedlingen meddelar föreskrifter om vad som avses med en allmännyttig organisation utifrån reglerna om beskattning av ideella föreningar i inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

30 § Lönebidrag lämnas under längst fyra år.

Stödet får förlängas utöver det fjärde anställningsåret endast om det efter en särskild prövning bedöms motiverat med hänsyn till arbetstagarens arbetsförmåga. En sådan förlängning ska omprövas regelbundet. Om Arbetsförmedlingen beslutar om förlängning av lönebidrag utöver det fjärde anställningsåret ska den skriftligen motivera beslutet och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

När Arbetsförmedlingen tar ställning till en förlängning av lönebidrag utöver det fjärde anställningsåret ska den särskilt pröva bidragets storlek. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:607

31 § Arbetsförmedlingen ska verka för att arbetstagaren övergår till en anställning utan lönebidrag. För att underlätta en sådan övergång ska en individuell handlingsplan upprättas när den enskilde anvisas anställningen. Förordning (2007:924).

Skyddat arbete

32 § Skyddat arbete innebär arbete för personer med funktionshinder vars arbetsförmåga är så nedsatt att de inte kan få annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Av 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd framgår att den som anvisats skyddat arbete undantas från den lagens tillämpning.

Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har skyddat arbete övergår till en annan anställning. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

33 § Skyddat arbete finns i två former:

 • - hos Samhall, och
 • - hos offentliga arbetsgivare. Förordning (2005:1203).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

34 § Skyddat arbete hos Samhall kommer till stånd när Samhall AB efter anvisning från Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder vars arbetsförmåga är så nedsatt att han eller hon inte kan få annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Den som är anställd i skyddat arbete hos Samhall får inte samtidigt anvisas någon annan insats enligt denna förordning. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

35 § Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kommer till stånd när en offentlig arbetsgivare efter anvisning från Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder som

 • - har ett socialmedicinskt funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
 • - är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 • - på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller varit borta från det under längre tid.

Anvisningen får inte göras om arbetet bedrivs inom konkurrensutsatt verksamhet eller sektor.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag enligt 27 och 28 §§.

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare får kombineras endast med stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen och särskilda insatser för syn- och hörselskadade enligt 16 § första strecksatsen. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

Utvecklingsanställning

36 § En utvecklingsanställning är anpassat arbete hos en offentlig eller privat arbetsgivare under längst tolv månader, som Arbetsförmedlingen anvisar en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för att hans eller hennes arbetsförmåga ska utvecklas. Anställningen får förlängas längst tolv månader, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2012:987).

Ändringar/Förarbeten (6)

36 a § Ekonomiskt stöd för utvecklingsanställning lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag enligt 27 och 28 §§. Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren får även lämnas för särskilda kostnader med högst 130 kronor per dag och person (anordnarbidrag). Förordning (2011:1529).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1529, 2005:1203
36 b § Har upphävts genom förordning (2014:1363).

36 c § Ekonomiskt stöd lämnas inte om arbetsgivaren blir kompenserad för sina särskilda kostnader genom annat statligt stöd. Förordning (2011:1529).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1529

36 d § I 1 § andra stycket 4 lagen (1982:80) om anställningsskydd finns bestämmelser om att den som anvisats en utvecklingsanställning ska undantas från den lagens tillämpning. Förordning (2011:1529).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1529

Trygghetsanställning

37 § En trygghetsanställning är en anställning hos en annan arbetsgivare än en arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen, som Arbetsförmedlingen anvisar en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag enligt 26 a, 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för särskilda kostnader med högst 130 kronor per dag och person (anordnarbidrag). Sådan ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för sina särskilda kostnader genom annat statligt stöd. Förordning (2012:987).

Ändringar/Förarbeten (5)

37 a § Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har en trygghetsanställning övergår till en annan anställning. Arbetsförmedlingen ska också åtminstone vart fjärde år pröva att storleken av lämnade stöd inte överstiger den nivå som behövs för att kompensera arbetstagarens nedsättning i arbetsförmågan eller arbetsgivarens särskilda kostnader. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1203

Gemensamma bestämmelser

Handläggning av stödfrågor m.m.

38 § Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut stöd enligt denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. Belopp som understiger femtio kronor sammanlagt betalas inte ut.

När det gäller stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare finns särskilda bestämmelser i 39 a §. Förordning (2007:1362).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:496, 2007:1362

39 § Arbetsgivaren rekvirerar lönebidrag från Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott efter hand som anställningen pågår. Arbetsgivaren förlorar rätten till stöd om inte stödet rekvirerats inom 180 dagar från arbetsmånadens slut. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2015:507).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:496, 2005:607, 2015:507

39 a § Stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare lämnas genom bidrag. Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut bidraget. Det betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen beslutar.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott efter hand som anställningen pågår. Detta ska ske inom 180 dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Om inte beloppet rekvireras inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att rekvirera beloppet inom 180 dagar. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2015:507).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

39 b § Har upphävts genom förordning (2007:1362).

40 § Den som vill ta del av stöd ska samråda med Arbetsförmedlingen innan han eller hon vidtar den åtgärd som innebär en kostnad. Om detta inte sker lämnas stöd endast om det finns synnerliga skäl för det. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de synnerliga skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:924).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:607

41 § Arbetsförmedlingen ser till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Den som fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Förordning (2007:924).

Återbetalning och återkrav

42 § En mottagare av ekonomiskt stöd eller bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd eller bidrag har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd eller bidrag i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:394).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:496, 2005:607, 2010:394

42 a § Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller bidrag är återbetalningsskyldig enligt 42 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Förordning (2010:394).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:394

42 b § Vid återkrav enligt 42 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2010:394).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:394

42 c § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 42 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 42 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet. Förordning (2010:394).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:394

42 d § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 42 a § eller ett krav på ränta enligt 42 b eller 42 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:394).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:394

42 e § Vid återkrav enligt 42 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd eller bidrag till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 42 b eller 42 c §. Förordning (2010:394).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:394

Omprövning och överklagande

43 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2010:394).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:924, 2010:394, 2007:924

43 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 42 e § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2010:394).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:924, 2010:394

Bemyndigande

44 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Bestämmelser som berör statsförvaltningen meddelas efter samråd med Arbetsgivarverket. Förordning (2010:394).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:924, 2010:394

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:630

Officiell version (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:630

Förordning (2000:976) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:976
Rubrik
Förordning (2000:976) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Förordning (2000:1366) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/02:103
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1366
Rubrik
Förordning (2000:1366) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Förordning (2002:845) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:845
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. De nya bestämmelserna tillämpas även om en anställd återgår till arbetet i januari 2003 efter att ha haft helt sjukbidrag i december 2002.

Rubrik
Förordning (2002:845) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Förordning (2003:496) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ikraft
2003-08-01
Omfattning
ändr. 38, 39, 42 §§;nya 39 a, 39 b §§
SFS-nummer
2003:496
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003. De nya föreskrifterna skall tillämpas även för sådana rekvisitioner av stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare som inte handlagts slutligt före den 1 augusti 2003.

Rubrik
Förordning (2003:496) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Förordning (2003:1015) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 39 a §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1015
Rubrik
Förordning (2003:1015) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Förordning (2005:607) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 15, 24, 28, 30, 39, 39 b, 40, 42 §§
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:607
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:607) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Förordning (2005:1203) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 7, 10 §§;ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§;nya 26 a, 26 b, 36 a, 37 a §§, rubr. närmast före 36, 37 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1203
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anställningar med lönebidrag som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:1203) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp

Förordning (2006:1205) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 28, 36, 37 §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1205
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2006:1205) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2006:1556) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1556
Rubrik
Förordning (2006:1556) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2007:419) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EGTL337/2002 s3
Ikraft
2007-07-02
CELEX-nr
32002R2204
Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 1 §;ändr 3, 5, 6, 9 §§
SFS-nummer
2007:419
Rubrik
Förordning (2007:419) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2007:924) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
nuvarande 43 § betecknas 43 a §;ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 26 a, 26 b, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 den nya 43 a, 44 §§, rubr. närmast före 43 §;ny 43 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:924
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även för rekvisitioner av bidrag som inte handlagts slutligt före den 1 januari 2008. Förordning (2007:1362).
Rubrik
Förordning (2007:924) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2007:1362) om ändring i förordningen (2007:924) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 39 b § i 2007:924;ändr. 36, 37, 38, 39 a §§, övergångsbest. till 2007:924
SFS-nummer
2007:1362
Rubrik
Förordning (2007:1362) om ändring i förordningen (2007:924) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2008:1438) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 3 §;ändr. 14, 19 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1438
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 i fråga om 3 § och i övrigt den 1 februari 2009.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar till stöd till hjälpmedel och personligt biträde som gjorts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2008:1438) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2010:394) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ikraft
2010-07-01
Omfattning
ändr. 42, 43, 43 a, 44 §§, rubr. närmast före 42, 43, 44 §§;nya 42 a, 42 b, 42 c, 42 d, 42 e §§
SFS-nummer
2010:394
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2010:394) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2010:1711) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1711
Rubrik
Förordning (2010:1711) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2011:853) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-07-05
SFS-nummer
2011:853
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2011.
 • 2. Bestämmelserna i 8 § i sin nya lydelse tillämpas även på anställningar som har anvisats eller omprövats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2011:853) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2011:1529) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88.
Omfattning
ändr. 36, 36 a §§;nya 36 b, 36 c, 36 d §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1529
Rubrik
Förordning (2011:1529) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2012:987) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 18, 36, 37 §§
Ikraft
2013-02-01
SFS-nummer
2012:987
Rubrik
Förordning (2012:987) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2014:1363) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 36 b §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1363
Rubrik
Förordning (2014:1363) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2015:507) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 39, 39 a §§
Ikraft
2015-08-03
SFS-nummer
2015:507
Rubrik
Förordning (2015:507) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2016:1275) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16, 28 §§
Ikraft
2017-02-01
SFS-nummer
2016:1275
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:1275) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2017:88) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:88
Rubrik
Förordning (2017:88) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

2017:462

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:462
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation