Inaktuell version

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2011-06-30
Ändring införd
SFS 2011 i lydelse enligt SFS 2013:913
Upphäver
Förordning (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

[S2]I förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter finns bestämmelser om reglering av mjölkproduktion.

2 §  Med EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter avses de EU-förordningar som anges i bilagan till denna förordning.

Ansvariga myndigheter

3 §  Om inte något annat följer av 4, 8 eller 9 §, ska Statens jordbruksverk utföra de uppgifter som ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

4 §  Regeringen prövar frågor om godkännande av branschorganisationer och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt artikel 125k i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”).

[S2]Regeringen får fatta sådana beslut som avses i artikel 125f.1 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007, om att en producent som inte är medlem i en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer ska omfattas av en sådan organisations regler.

[S3]Regeringen får också fatta sådana beslut som avses i artikel 125l.1 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007, om att den som inte är medlem i en branschorganisation ska omfattas av en sådan organisations avtal, beslut eller samordnade förfaranden.

5 §  I 1 kap. 7 § förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. finns bestämmelser om att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden (EGFJ) och att Jordbruksverket fullgör de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Handläggningen av stöd

6 §  Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

7 §  Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om det skulle strida mot EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter att betala ut stödet.

Tillsyn och kontroll

8 §  Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av bestämmelserna i EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning utövas av Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra stycket eller av 9 §.

[S2]Jordbruksverket får överlåta uppgiften att utöva sådan tillsyn och annan kontroll som avses i första stycket åt Tullverket, i den utsträckning tillsynen eller kontrollen inte omfattas av den kontrollverksamhet som utövas enligt tullagstiftningen. Innan Jordbruksverket beslutar att överlåta uppgiften att utöva tillsyn och annan kontroll, ska det samråda med Tullverket.

9 §  Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och annan kontroll över

 1. hanteringen av sådan vinetanol som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål,
 2. de uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter som ska lämnas enligt artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter, och
 3. de åtgärder som anges i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn. Förordning (2013:913).

10 §  Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om tillsyn eller annan kontroll enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska gälla omedelbart.

11 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket och 9 § ska bedrivas,
 2. att de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter, och
 3. att sådana anteckningar som avses i 2 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss tid, dock inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

[S2]Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.

[S3]Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll med stöd av första stycket 1 ska det inhämta ett yttrande från

 1. Tullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll, och
 2. Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens tillsyn eller kontroll. Förordning (2013:913).

12 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. att den som hanterar vinetanol som används för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål ska utöva kontroll av verksamheten och om hur kontrollen ska utövas, och
 2. hantering av sådana följedokument, sådana register och sådana lager- och produktionsdeklarationer som avses i 9 § 3.Förordning (2013:913).

13 §  Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen. Förordning (2013:913).

Uppgiftsskyldighet

14 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med produkter som omfattas av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter att lämna uppgifter om

 1. produktion, inköp, försäljning, import och export, och
 2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

[S2]Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 15 §.

15 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som avses i bilaga 1, del XII, till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 att lämna uppgifter om
  1. produktion, inköp, försäljning, import och export, och
  2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den förordningen, samt
 2. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter.

[S2]Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från Jordbruksverket. Förordning (2013:913).

16 §  Folkhälsomyndigheten ska till Jordbruksverket lämna de uppgifter som avses i 15 § och som behövs för att Jordbruksverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Förordning (2013:913).

Återbetalningsskyldighet

17 §  En mottagare av stöd enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter är återbetalningsskyldig om stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

[S2]Om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Jordbruksverket besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt.

18 §  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S2]I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

19 §  Jordbruksverket ska ta ut ränta enligt räntelagen (1975:635) på belopp enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, om

 1. beloppet betalas efter förfallodagen, eller
 2. myndigheten har beslutat om återkrav med stöd av 17 §.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.

Ytterligare föreskrifter

20 §  Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för komplettering av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter. Jordbruksverket får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

 • SJVFS 2018:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur

Överklagande

21 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bilaga

EU-förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter
 1. Kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 av den 14 juni 1976 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för ris och blandningar av ris.
 2. Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter.
 3. Kommissionens förordning (EEG) nr 2580/88 av den 17 augusti 1988 om bestämmelser för ändring av listan över rissorter i bilaga B till förordning (EEG) nr 3878/87.
 4. Kommissionens förordning (EEG) nr 2921/90 av den 10 oktober 1990 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk.
 5. Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder.
 6. Kommissionens förordning (EEG) nr 1776/92 av den 30 juni 1992 om lagring på tullager av spannmål och ris i avvaktan på export.
 7. Kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller systemet för import och export som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tilllämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris.
 8. Kommissionens förordning (EG) nr 1831/96 av den 23 september 1996 om öppnande och förvaltning av gemensamma tullkvoter som konsoliderats inom GATT för vissa frukter och grönsaker samt för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker från och med år 1996.
 9. Kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris.
 10. Kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver.
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.
 12. Rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95.
 13. Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter.
 14. Kommissionens förordning (EG) nr 1019/2002 av den 13 juni 2002 om saluföringsnormer för olivolja.
 15. Kommissionens förordning (EG) nr 2004/2002 av den 8 november 2002 om en metod för att bestämma kött- och fettinnehållet i vissa grisköttsprodukter.
 16. Kommissionens förordning (EG) nr 546/2003 av den 27 mars 2003 om vissa meddelanden om uppgifter i samband med tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 2771/75, (EEG) nr 2777/75 och (EEG) nr 2783/75 inom sektorn för ägg och fjäderfä.
 17. Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris.
 18. Kommissionens förordning (EG) nr 1709/2003 av den 26 september 2003 om skörde- och lagerdeklarationer för ris.
 19. Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter.
 20. Kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet.
 21. Kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004 av den 8 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz.
 22. Kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder.
 23. Kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn.
 24. Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet.
 25. Kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna.
 26. Kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland.
 27. Kommissionens förordning (EG) nr 972/2006 av den 29 juni 2006 om fastställande av särskilda regler för import av basmatiris och ett övergångssystem för fastställande av deras ursprung.
 28. Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror.
 29. Kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 av den 23 november 2006 om särskilda tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för vissa nötköttkonserver.
 30. Kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 av den 24 november 2006 om fastställande av villkoren för det särskilda exportbidraget för urbenade styckningsdelar av fullvuxna handjur av nötkreatur som omfattas av tullagerförfarandet före export.
 31. Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer.
 32. Kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 av den 20 april 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för nötkött (kodifierad version).
 33. Kommissionens förordning (EG) nr 491/2007 av den 3 maj 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1947/2005 när det gäller meddelande av uppgifter inom utsädessektorn.
 34. Kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött.
 35. Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater.
 36. Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin.
 37. Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer.
 38. Kommissionens förordning (EG) nr 712/2007 av den 22 juni 2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan.
 39. Kommissionens förordning (EG) nr 759/2007 av den 29 juni 2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för korv med ursprung i Island.
 40. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”).
 41. Kommissionens förordning (EG) nr 1299/2007 av den 6 november 2007 om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn.
 42. Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (kodifierad version).
 43. Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel.
 44. Kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött.
 45. Kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter.
 46. Rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts.
 47. Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker.
 48. Kommissionens förordning (EG) nr 223/2008 av den 12 mars 2008 om villkor och förfaranden för erkännande av producentorganisationer för silkesodlare.
 49. Kommissionens förordning (EG) nr 273/2008 av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller de metoder som ska användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter.
 50. Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.
 51. Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (Omarbetning).
 52. Kommissionens förordning (EG) nr 412/2008 av den 8 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning.
 53. Kommissionens förordning (EG) nr 431/2008 av den 19 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991.
 54. Kommissionens förordning (EG) nr 491/2008 av den 3 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller produktionsbidrag inom spannmålssektorn.
 55. Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (kodifierad version).
 56. Kommissionens förordning (EG) nr 508/2008 av den 6 juni 2008 om den definition av helgryn och pärlgryn av spannmål som ska tillämpas vid beviljande av exportbidrag.
 57. Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött.
 58. Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn.
 59. Kommissionens förordning (EG) nr 566/2008 av den 18 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla.
 60. Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg.
 61. Kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar.
 62. Kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter.
 63. Kommissionens förordning (EG) nr 621/2008 av den 30 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker.
 64. Kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever.
 65. Kommissionens förordning (EG) nr 709/2008 av den 24 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn.
 66. Kommissionens förordning (EG) nr 720/2008 av den 25 juli 2008 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller lagring och förflyttning av produkter som köpts in av ett utbetalande organ eller ett interventionsorgan.
 67. Kommissionens förordning (EG) nr 748/2008 av den 30 juli 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 02062991 (Omarbetning).
 68. Kommissionens förordning (EG) nr 760/2008 av den 31 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande tillstånd att använda kasein och kaseinater i framställningen av ost.
 69. Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg.
 70. Kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter.
 71. Kommissionens förordning (EG) nr 867/2008 av den 3 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller aktörsorganisationer inom olivsektorn, deras arbetsprogram och finansiering.
 72. Kommissionens förordning (EG) nr 868/2008 av den 3 september 2008 om den företagsredovisning som ska användas för att fastställa inkomstförhållanden i jordbruksföretag och analysera sådana företags ekonomiska förhållanden.
 73. Kommissionens förordning (EG) nr 903/2008 av den 17 september 2008 om särskilda villkor för beviljande av exportbidrag för vissa grisköttsprodukter.
 74. Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 av den 23 oktober 2008 om föreskrifter för tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till Kanada.
 75. Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007.
 76. Kommissionens förordning (EG) nr 1180/2008 av den 28 november 2008 om införande av ett system för överföring av uppgifter om vissa leveranser av nöt- och griskött till Ryska federationen.
 77. Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa.
 78. Kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008 av den 17 december 2008 om övervakning genom fysiska kontroller av export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp.
 79. Kommissionens förordning (EG) nr 1312/2008 av den 19 december 2008 om fastställande av omräkningskurser, bearbetningskostnader och värdet av biprodukter från de olika bearbetningsleden för ris.
 80. Kommissionens förordning (EG) nr 296/2009 av den 8 april 2009 om tillämpningsföreskrifter för administrativt bistånd vid export av vissa ostar som är belagda med kvotbegränsningar och som kan komma ifråga för förmånsbehandling vid import till USA.
 81. Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris.
 82. Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn.
 83. Kommissionens förordning (EG) nr 437/2009 av den 26 maj 2009 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning.
 84. Kommissionens förordning (EG) nr 438/2009 av den 26 maj 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap.
 85. Kommissionens förordning (EG) nr 442/2009 av den 27 maj 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för griskött.
 86. Kommissionens förordning (EG) nr 571/2009 av den den 30 juni 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse.
 87. Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa.
 88. Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter.
 89. Kommissionens förordning (EG) nr 610/2009 av den 10 juli 2009 om tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötkött med ursprung i Chile.
 90. Kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 av den 7 juli 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter.
 91. Rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin.
 92. Rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet.
 93. Kommissionens förordning (EG) nr 620/2009 av den 13 juli 2009 om förvaltning av importtullkvoter för nötkött av hög kvalitet.
 94. Kommissionens förordning (EG) nr 828/2009 av den 10 september 2009 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import och raffinering av produkter från sockersektorn med HS-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal.
 95. Kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn.
 96. Kommissionens förordning (EG) nr 933/2009 av den 6 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 779/98 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäköttprodukter med ursprung i Turkiet.
 97. Kommissionens förordning (EG) nr 1064/2009 av den 4 november 2009 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredjeland.
 98. Kommissionens förordning (EG) nr 1130/2009 av den 24 november 2009 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för varor från intervention.
 99. Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009 av den 27 november 2009 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter.
 100. Rådets förordning (EG) nr 1216/2009 av den 30 november 2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.
 101. Rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen.
 102. Kommissionens förordning (EU) nr 1219/2009 av den 14 december 2009 om fastställande för år 2010 av tillämpningsföreskrifter för importtullkvoter för baby beef- produkter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Kosovo och Montenegro.
 103. Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.
 104. Kommissionens förordning (EU) nr 1234/2009 av den 15 december 2009 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2010 för får, getter, fårkött och getkött.
 105. Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention.
 106. Kommissionens förordning (EU) nr 1274/2009 av den 18 december 2009 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).
 107. Kommissionens förordning (EU) nr 234/2010 av den 19 mars 2010 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som ska vidtas vid störningar inom spannmålssektorn.
 108. Kommissionens förordning (EU) nr 446/2010 av den 21 maj 2010 om inledande av försäljning av smör genom anbudsinfordran
 109. Kommissionens förordning (EU) nr 447/2010 av den 21 maj 2010 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran.
 110. Kommissionens förordning (EU) nr 479/2010 av den 1 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller meddelanden till kommissionen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
 111. Kommissionens förordning (EU) nr 578/2010 av den 29 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1216/2009 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen.
 112. Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn.
 113. Kommissionens förordning (EU) nr 807/2010 av den 14 september 2010 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i unionen.
 114. Kommissionens förordning (EU) nr 817/2010 av den 16 september 2010 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag.
 115. Kommissionens förordning (EU) nr 1017/2010 av den 10 november 2010 om inledande av försäljning på den inre marknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan.
 116. Kommissionens förordning (EU) nr 1125/2010 av den 3 december 2010 om fastställande av interventionsorter för spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1173/2009.
 117. Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2010 av den 13 december 2010 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn.
 118. Kommissionens förordning (EU) nr 1245/2010 av den 21 december 2010 om öppnande av unionstullkvoter för 2011 för får, getter, fårkött och getkött.
 119. Kommissionens förordning (EU) nr 1255/2010 av den 22 december 2010 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för importtullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien.
 120. Kommissionens förordning (EU) nr 1260/2010 av den 22 december 2010 om offentliggörande för 2011 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87.
 121. Kommissionens förordning (EU) nr 59/2011 av den 25 januari 2011 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viner med ursprung i Republiken Serbien.
 122. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 265/2011 av den 17 mars 2011 om fastställande av exportbidrag för nötkött.
 123. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 343/2011 av den 8 april 2011 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina.
 124. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 372/2011 av den 15 april 2011 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2011/12.
 125. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
CELEX-nr
32011R0543
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2013:913) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1587) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Omfattning
upph. bil.; ändr. 1, 2, 4, 6, 11, 15 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:611) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 3, 8, 11 §§; ny 9 a §
Ikraftträder
2015-12-08

Förordning (2017:916) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 2, 5 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:1063) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2018-07-01