Upphävd författning

Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2012-08-16
Ändring införd
SFS 2012:546 i lydelse enligt SFS 2018:1095
Ikraft
2012-10-01
Upphäver
Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket
Förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Uppgifter

1 §  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om

 1. byggd miljö,
 2. hushållning med mark- och vattenområden,
 3. fysisk planering,
 4. byggande och förvaltning av bebyggelse,
 5. boende, och
 6. bostadsfinansiering.

[S2]Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

2 §  Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för

 1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berörda,
 2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen,
 3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande,
 4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3–5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900), och
 5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem som innefattar främjandet av användningen av solvärmeteknik, en god hushållning med energi i bebyggelsen och en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den planeringsram som riksdagen har beslutat. Förordning (2017:981).

3 §  Boverket ska särskilt

 1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling,
 2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar och äldre samt för integration, boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet,
 3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge råd och stöd,
 4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar,
 5. utveckla en fördjupad förståelse för bostadsmarknaders funktionssätt,
 6. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,
 7. träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag samt göra uppföljningar och utvärderingar avseende stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,
 8. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och lagstiftningen om energideklaration för byggnader,
 9. i förekommande fall upprätta och förvalta register över energideklarationer,
 10. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och analysera tillämpningen av dessa,
 11. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,
 12. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat och fördelning när det gäller stöden och bidragen samt informera om dem, och
 13. samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Förordning (2018:1095).

4 §  Boverket ska bistå regeringen med analyser och utredningar inom sitt verksamhetsområde.

5 §  Boverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Kreditgarantier och bostadsfinansiering

6 §  Boverket har vidare till uppgift att

 1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som Statens bostadskreditnämnd eller Boverket utfärdat,
 2. bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad samt vid förvärv av bostäder stöds i tillräcklig omfattning av statliga kreditgarantier och ta de initiativ som behövs i detta syfte, och
 3. erbjuda marknadskompletterande rådgivning kring finansiering av bostäder till mindre och medelstora byggherrar.

Funktionshindersfrågor

7 §  Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde.

[S2]Boverket ska inom ramen för ansvaret enligt första stycket vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.

Miljö- och hälsofrågor

8 §  Boverket ska

 1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, och
 2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

[S2]Boverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

8 a §  Boverket ansvarar för att vägleda kommuner och andra när det gäller hur hänsyn bör tas till buller och andra hälsofrågor vid planering för och byggande av bostäder enligt plan- och bygglagstiftningen. Förordning (2013:46).

Kommunala markanvisningar

8 b §  Boverket ska ge råd och stöd om, följa upp och analysera samt årligen sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

[S2]Sammanställningen ska lämnas till regeringen. Förordning (2014:1333).

Internationella frågor

9 §  Boverket ska delta i det arbete inom sitt verksamhetsområde som regeringen bedriver inom EU och internationellt.

[S2]Boverket ska särskilt

 1. bidra med underlag och expertkunskap,
 2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och rapportera från mötena,
 3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder samt bedriva utvecklingssamarbete,
 4. följa, redovisa och medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för byggnader och byggprodukter,
 5. ansvara för samordning och stöd vid arbete med EU- rättsakter,
 6. ansvara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde,
 7. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktigare förslag och ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter till verket,
 8. löpande följa och redovisa hur fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling, bostadsfrågor och förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken utvecklas inom EU,
 9. uppmärksamma förslag till nya och ändrade EU-regler, rättsutvecklingen i övrigt samt följa annan utveckling inom EU som kan ha betydelse för den svenska bostadssektorn, och
 10. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet.

10 §  Boverket ska

 1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med inriktning på bostadsmarknader och byggande i ett nordiskt perspektiv, och
 2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas utveckling när det gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas olika förutsättningar och andra orsaker till skillnaderna.

11 §  Boverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde enligt 1 § och med de begränsningar i övrigt som följer av denna instruktion eller någon annan förordning.

Ledning

12 §  Boverket leds av en myndighetschef.

13 §  Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Särskilda funktioner och organ

14 § Har upphävts genom förordning (2016:1105).

Samlingslokaldelegation

15 §  Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett särskilt beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, vissa icke-statliga kulturlokaler och folkparksteatrar.

[S2]Delegationen avgör inte ärenden som rör regelgivning eller förslag till anslagsframställningar.

16 §  Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

17 §  Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

[S2]Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför myndighetschefen.

18 §  Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Samlingslokaldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

19 §  Generaldirektören är myndighetschef.

20 §  Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Samlingslokaldelegationen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Personalansvarsnämnd 21 § Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

23 §  Boverket får ta ut avgift för den verksamhet som anges i 11 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Ändringar

Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket

Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2013:46) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 8 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2014:1333) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

Omfattning
ny 8 b §, rubr. närmast före 8 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1105) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

Omfattning
upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:981) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1095) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-08-01

Ändring, SFS 2022:208

Omfattning
upph.