Inaktuell version

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2013-12-19
Ändring införd
SFS 2013:1157 i lydelse enligt SFS 2015:513
Ikraft
2014-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning av ungdomar under 25 år.

2 §  Stödet har godkänts av Europeiska kommissionen enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kan inte kombineras med andra stöd för samma ändamål.

Anställningar för vilka stöd får lämnas

3 §  Stöd lämnas för yrkesintroduktionsanställningar. Med yrkesintroduktionsanställningar avses i denna förordning anställningar som omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett sådant kollektivavtal, och som innehåller en andel med utbildning eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa. Förordning (2014:947).

4 §  Om den som anställs är arbetslös och har relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om fyra månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen.

5 §  Den arbetstagare som ansökan avser får inte redan vara anställd hos arbetsgivaren, om inte

  1. anställningen innebär andra arbetsuppgifter på ett annat kollektivavtalsområde än de arbetsuppgifter som omfattas av yrkesintroduktionsanställningen, eller
  2. anställningen avser arbete vid sidan av gymnasiestudier på heltid.

6 §  Stöd lämnas om

  1. den som anställs har fyllt 15 men inte 25 år,
  2. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst sex månader, och
  3. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden.

7 §  Om tiden i utbildning eller med handledning är 25 procent eller mer av arbetstiden, ska lönen vara minst 75 procent av lönen enligt kollektivavtal för en anställning utan utbildning eller handledning.

[S2]Om tiden i utbildning eller med handledning är mindre än 25 procent av arbetstiden, ska lönen minst motsvara den andel av arbetstiden som inte är utbildning eller med handledning.

8 §  Stöd får inte lämnas om den anställde under de senaste 18 månaderna har haft en yrkesintroduktionsanställning på samma kollektivavtalsområde, för vilken stöd har lämnats.

[S2]Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren tidigare fått stöd för yrkesintroduktionsanställning för samma person.

9 §  Stöd får endast lämnas om det beträffande den utbildning eller den handledning som ska ingå i anställningen finns en upprättad utbildningsplan. En sådan utbildningsplan ska vara underskriven av arbetsgivaren och den anställde och minst innehålla uppgift om:

  1. utbildningens och handledningens innehåll och omfattning,
  2. målet med utbildningen och handledningen, och
  3. vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen.

10 §  Arbetsgivaren ansvarar för att den som anställs får den utbildning och handledning som anges i utbildningsplanen.

[S2]Om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15 procent av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av: gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskolan, utbildningar som anordnas av en folkhögskola eller ett studieförbund, utbildningar som omfattas av högskolelagen (1992:1434), förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar och förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

[S3]Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra sådan utbildning som anges i andra stycket.

Stöd i form av lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning

11 §  Stödet omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning.

[S2]Stöd lämnas så länge yrkesintroduktionsanställningen varar, dock under högst tolv månader.

12 §  Ekonomiskt stöd för handledning lämnas till arbetsgivaren genom bidrag med 115 kr per anställd och dag. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till arbetstiden.

13 §  Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren skulle ha betalat enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift om den anställde vid årets ingång hade fyllt 26 år. Stöd lämnas dock högst med det belopp som skulle ha betalats vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad.

14 §  Stöd i form av lönesubvention tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

15 §  Stöd i form av lönesubvention och handledarstöd får sammantaget inte överstiga 50 procent av lönekostnaden. Med lönekostnad avses bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön samt avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Förfarandebestämmelser

16 §  Den lokala arbetstagarorganisationen eller om sådan saknas, den centrala arbetstagarorganisationen, ska ges möjlighet att yttra sig över om lön och utbildningsplan är i enlighet med kollektivavtalet.

17 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Arbetsförmedlingen.

[S2]Beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fattas efter ansökan från arbetsgivaren. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

18 §  Stöd får endast lämnas till arbetsgivare som vid beslutstillfället är registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket.

[S2]Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

[S3]Om ett sådant förhållande som avses i andra stycket uppkommer efter det att beslutet om stöd har meddelats ska Arbetsförmedlingen ompröva beslutet. Detsamma gäller om det kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att arbetsgivaren inte längre är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

19 §  Arbetsgivaren ska inom 180 dagar från den arbetsmånads slut som stödet avser lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras på skattekontot och av det ekonomiska stödet för handledning. Om underlaget inte lämnas inom föreskriven tid, förlorar arbetsgivaren rätt till stöd för den arbetsmånaden.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att lämna underlaget inom 180 dagar. Underlaget ska då lämnas inom den tid som Arbetsförmedlingen beslutar. Förordning (2015:513).

20 §  Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

[S2]Stöd i form av lönesubvention krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlaget inkommit, med undantag för januari månad då stödet i stället krediteras den 17.

21 §  Arbetsförmedlingens beslut om att en arbetsgivare har rätt till stöd ska förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden.

Tillsyn och uppföljning

22 §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd för yrkesintroduktion används på föreskrivet sätt.

[S2]Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

23 §  Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet upphört lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om innehållet och omfattningen på den utbildning och handledning som den anställde har fått.

Återbetalning och återkrav

24 §  En mottagare av stöd är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

[S2]Om stöd i annat fall än i första stycket har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

25 §  En mottagare av stöd är vidare återbetalningsskyldig om den arbetstagare för vilken arbetsgivaren har beviljats stöd inte har fått den utbildning eller handledning som han eller hon har rätt till enligt upprättad utbildningsplan.

26 §  Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 24 § ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda eller utbetalda beloppet.

[S2]Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 25 § ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva ett belopp som får anses skäligt mot bakgrund av den utbildning eller handledning som arbetstagaren har fått i relation till vad han eller hon skulle ha fått enligt upprättad utbildningsplan.

27 §  Arbetsförmedlingen får bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

[S2]Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

[S3]Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

28 §  Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet om avbetalningsplan.

29 §  Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid ett senare tillgodoförande av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller vid skyldighet att betala ränta.

Omprövning och överklagande

30 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

31 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Bemyndigande

32 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2014:947) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:513) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2016:366) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 13, 18 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 18 a, 18 b, 18 c §§
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:428) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 2, 10 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:1276) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Omfattning
ändr. 1 c §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:1168) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Omfattning
ändr. 1 c §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1084) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2018-07-01