Upphävd författning

Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2014-03-06
Ändring införd
SFS 2014:105 i lydelse enligt SFS 2016:640
Ikraft
2014-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

Syftet med lagen

1 §  Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partier finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidater finansierar sina personvalskampanjer.

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens syfte. Övervägandena finns i avsnitt 6.1 och 6.2.

Tröskelvärde

2 §  Med tröskelvärde avses i denna lag hälften av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gäller vid utgången av det räkenskapsår eller kalenderår som avses i 5 §.

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller en definition av uttrycket tröskelvärde. Övervägandena finns i avsnitt 6.4 och 6.10.

Tillämpningsområde

3 §  Lagen gäller för partier som

 1. deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet,
 2. har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet, eller
 3. annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.

Redovisning av intäkter

4 §  Ett parti ska redovisa till Kammarkollegiet hur det har finansierat sin politiska verksamhet. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som har kommit verksamheten till godo och varifrån medlen kommer (intäktsredovisning).

[S2]Intäktsredovisningen ska avse partiets verksamhet på central nivå.

[S3]Om någon efter ett personval har utsetts till ledamot eller ersättare för en ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet, ska partiets intäktsredovisning avse även ledamotens eller ersättarens personvalskampanj.

5 §  En intäktsredovisning ska avse räkenskapsår om partiet är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078). I annat fall ska redovisningen avse kalenderår.

6 §  En intäktsredovisning ska innehålla uppgifter om storleken av

 1. stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier,
 2. stöd enligt lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen,
 3. stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer till en kvinnoorganisation inom partiet,
 4. medlemsavgifter,
 5. intäkter från försäljningar, lotterier, insamlingar och liknande verksamheter,
 6. bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisationer,
 7. bidrag från privatpersoner,
 8. bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder, och
 9. anonyma bidrag.

[S2]Första stycket gäller även för intäkter i en verksamhet som bedrivs i bolag eller i någon annan verksamhetsform, om partiet har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Detsamma gäller för intäkter i en stiftelse som är knuten till partiet.

[S3]Som bidrag enligt första stycket 6–9 räknas prestationer i form av pengar, varor, tjänster och annat som har tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation med undantag för sedvanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster. Ett bidrag som inte har lämnats i pengar ska redovisas till sitt verkliga värde.

Prop. 2013/14:70: I första stycket specificeras i nio punkter vilka intäkter som ska anges i ett partis intäktsredovisning. Första stycket 1–3 avser offentligt stöd och de övriga punkterna avser andra intäktsslag. Stöd enligt första stycket 1 lämnas bl.a. till partier som har vunnit mandat i riksdagen. Första

7 §  För bidrag från enskilda som avses i 6 § första stycket 7 och 8 och som överstiger tröskelvärdet ska uppgift om bidragsgivarens identitet, vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek anges särskilt i intäktsredovisningen. Detsamma gäller om summan av flera bidrag från samma bidragsgivare överstiger tröskelvärdet under den period som intäktsredovisningen avser.

[S2]För anonyma bidrag ska uppgift om vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek anges särskilt i intäktsredovisningen. Dessutom ska uppgift om det totala antalet sådana bidrag anges.

8 §  En intäktsredovisning ska i fråga om personvalskampanjer innehålla uppgifter om storleken av intäkter som avses i 6 § första stycket59. För bidrag till en personvalskampanj tillämpas också 7 §.

Prop. 2013/14:70: Av paragrafen framgår att intäktsredovisningarna i fråga om bidrag till en valkandidats personvalskampanj ska innehålla uppgifter om storleken av intäkter som avses i 6 § första stycket 5–9. Vidare framgår att bidrag och bidragsgivare ska särredovisas enligt 7 § om ett enskilt eller sammantaget bidrag från en och samma bidragsgivare har lämnats till en valkandidats personvalskampanj. Dessutom ska anonyma bidrag särredovisas enligt 7 §. Av 4 § tredje stycket följer att redovisningsskyldigheten endast ...

9 §  En intäktsredovisning ska granskas av partiets revisor om partiet enligt stadgarna eller revisionslagen (1999:1079) är skyldigt att utse en revisor.

[S2]Granskningen ska avse frågan om huruvida intäktsredovisningen har upprättats i enlighet med 48 §§. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

[S3]Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen. Yttrandet ska fogas till intäktsredovisningen.

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om att en intäktsredovisning i vissa fall ska granskas av en revisor. Övervägandena finns i avsnitt 6.13.

10 §  En intäktsredovisning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som redovisningen avser.

[S2]Någon intäktsredovisning behöver dock inte ges in om summan av de belopp som ska redovisas enligt 6 och 8 §§ understiger tröskelvärdet, efter att avdrag har gjorts för stöd som avses i 6 § första stycket13. Partiet ska i sådant fall i stället göra en anmälan om detta till Kammarkollegiet.

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om tidpunkten för att lämna in en intäktsredovisning eller göra en anmälan om att summan av de belopp som annars ska redovisas enligt 6 och 8 §§ understiger tröskelvärdet. Övervägandena finns i avsnitt 6.4, 6.5, 6.8 och <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:70#S6-11" ...

11 §  En intäktsredovisning eller en anmälan enligt 10 § andra stycket ska skrivas under av den som är behörig företrädare för partiet på central nivå.

[S2]Om en handling som avses i första stycket upprättas elektroniskt, ska den undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:640).

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om underskrift av en intäktsredovisning eller en anmälan om att intäkterna understiger tröskelvärdet. Övervägandena finns i avsnitt 6.4 och 6.12.

Prop. 2017/18:55: I första stycket specificeras i tio punkter vilka intäkter som ska anges i intäktsredovisningen för en ideell förening inom ett parti eller ett partis sidoorganisation. Jämfört med 2014 års lag utvidgas kravet på intäktsredovisning till att avse även verksamhet som partiet bedriver genom sidoorganisationer, jfr 3 §. Första stycket 1–5 avser offentligt stöd och de övriga punkterna avser andra intäktsslag. Av 3 § andra stycket andra meningen följer att varje ideell förening inom ...

Offentliggörande

12 §  Kammarkollegiet ska göra intäktsredovisningarna samt anmälningar enligt 10 § andra stycket tillgängliga för allmänheten på sin webbplats. Myndigheten ska där också publicera uppgifter om vilka partier som inte har lämnat en intäktsredovisning eller gjort en anmälan.

[S2]Första stycket gäller dock inte för uppgifter om en bidragsgivares identitet som avses i 7 § första stycket, om bidragsgivaren är en fysisk person.

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur Kammarkollegiet ska offentliggöra partiernas intäktsredovisningar och anmälningar om att intäkterna understiger tröskelvärdet. Övervägandena finns i avsnitt 6.14.

Tillsyn

13 §  Kammarkollegiet utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

14 §  Kammarkollegiet får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att partierna ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

[S2]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om Kammarkollegiets befogenheter i egenskap av tillsynsmyndighet enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.16.

Förseningsavgift

15 §  En förseningsavgift på 10 000 kronor ska tas ut av ett parti som är skyldigt att ge in en intäktsredovisning enligt denna lag eller göra en anmälan som avses i 10 § andra stycket, om redovisningen eller anmälan inte har kommit in till Kammarkollegiet inom föreskriven tid.

[S2]Kammarkollegiet får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut en förseningsavgift om det finns synnerliga skäl för det.

16 §  Förseningsavgiften ska tillfalla staten.

17 §  Kammarkollegiet prövar frågor om förseningsavgift.

Särskild avgift

18 §  Om en anmälan från någon enskild eller andra omständigheter ger särskild anledning att anta att en intäktsredovisning är felaktig, ska Kammarkollegiet granska innehållet i intäktsredovisningen.

[S2]Kammarkollegiet ska under samma förutsättningar utreda om en intäktsredovisning rätteligen borde ha getts in i stället för en anmälan som har gjorts enligt 10 § andra stycket.

19 §  En särskild avgift ska tas ut av ett parti om en utredning enligt 18 § visar att partiet

 1. har utelämnat intäkter eller redovisat intäkter med för lågt belopp, eller
 2. inte har fullgjort uppgiftsskyldigheten enligt 7 § på ett korrekt sätt.

[S2]En särskild avgift ska tas ut

 1. i fall som avses i första stycket 1: med ett belopp som motsvarar de felaktigt redovisade intäkterna, dock högst 100 000 kronor, och
 2. i fall som avses i första stycket 2: med ett belopp om 20 000 kronor.

[S3]Kammarkollegiet får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut en särskild avgift om det finns synnerliga skäl för det.

Prop. 2013/14:70: I första stycket anges i vilka fall som en särskild avgift ska tas ut. En särskild avgift ska tas ut av ett parti för ett förfarande som innebär att partiet utelämnar intäkter eller redovisar intäkter med för lågt belopp (första stycket 1). En särskild avgift ska också tas ut för brister när det gäller att ange bidragsgivarens identitet, vilket bidrag som har lämnats samt uppgift om värdet för bidrag från enskilda som överstiger tröskelvärdet. Detsamma gäller för brister i fråga om ...

20 §  Den särskilda avgiften ska tillfalla staten.

21 §  Kammarkollegiet prövar frågor om särskild avgift.

Behandling av personuppgifter

22 §  Kammarkollegiet får behandla personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204), om uppgifterna har lämnats i en intäktsredovisning eller annars är nödvändiga för att Kammarkollegiet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

Överklagande

23 §  Beslut om föreläggande enligt 14 §, förseningsavgift enligt 15 § och särskild avgift enligt 19 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2013/14:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 6.18.

Prop. 2017/18:55: Paragrafen innehåller bestämmelser om att en intäktsredovisning i vissa fall ska granskas av en revisor. Paragrafen motsvarar 9 § i 2014 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas första gången i fråga om intäktsredovisning för kalenderåret 2014 eller det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013.
 2. För intäktsredovisning som avser kalenderåret 2014 eller det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 gäller redovisningsskyldigheten enligt 68 §§ dock endast i fråga om intäkter som har kommit den politiska verksamheten till godo efter utgången av mars 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:163, Prop. 2013/14:70, Bet. 2013/14:KU35
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2016:640) om ändring i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2016-07-01

Ändring, SFS 2018:90

Omfattning
upph.