Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1972-12-08
Ändring införd
SFS 1972:625 i lydelse enligt SFS 2018:1406
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelse

1 §  Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utgår statligt stöd enligt denna lag.

[S2]Stödformerna är partistöd och kanslistöd. Lag (2018:91).

Partistöd

3 §  Antalet mandatbidrag som varje parti erhåller bestämmes årligen med hänsyn till utgången i de två närmast föregående ordinarie valen, om ej annat följer av 4 §.

[S2]Första året under den fyraårsperiod som följer efter val till riks- dagen erhåller varje parti så många mandatbidrag som motsvarar en sjättedel gånger antalet vunna mandat i det senaste valet plus fem sjättedelar gånger antalet vunna mandat i närmast föregående val. Andra året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar halva antalet mandat i det senaste valet plus halva antalet mandat i närmast föregående val. Tredje året och fjärde året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar fem sjättedelar gånger antalet mandat i det senaste valet plus en sjättedel gånger antalet mandat i närmast föregående val.

[S3]Har parti i något av valen ej blivit företrätt i riksdagen, räknas beträffande sådant val i stället för mandat antalet hela tiondels procentenheter röster över 2,5 procent som partiet erhållit i valet i hela landet. Har parti i något av valen blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av rösterna i hela landet, räknas beträffande sådant val dels antalet mandat, dels antalet hela tiondels procentenheter röster över 2,5 procent. Om det sammanlagda antalet mandat och tiondels procentenheter

[S4]röster över 2,5 procent överstiger fjorton, räknas dock ej överskjutande tal. Lag (1995:345).

4 §  Har extra val ägt rum efter något av de ordinarie val som avses i 3 § första stycket, räknas som antal mandat vid tillämpningen av 3 § andra stycket medeltalet av antalet mandat som erhållits vid det ordinarie valet och vid därefter förekommande extra val. Vad som sagts nu om antal mandat gäller vid tillämpningen av 3 § tredje stycket antalet hela tiondels procentenheter röster. Lag (1974:563).

Kanslistöd

5 §  Kanslistöd utgår som grundstöd och tilläggsstöd.

7 §  Parti som blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av rösterna i hela landet erhåller för varje år för vilket valet gäller så många fjortondelar av ett helt grundstöd som motsvarar antalet vunna mandat. Lag (1974:563).

9 §  Har parti vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och erhåller partiet en lägre procentandel än fyra vid närmast följande val, utgår avtrappat grundstöd för de fyra därpå följande åren, första året med 75 procent av ett helt grundstöd, andra året med 50 procent av ett helt grundstöd samt tredje året och fjärde året med 25 procent av ett helt grundstöd. Är 6 eller 7 § tillämplig, gäller dock i stället bestämmelserna där, om de skulle medföra ett högre grundstöd. Lag (1995:345).

10 §  Har parti vid extra val eller omval fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och uppnådde partiet en lägre procentandel än fyra vid närmast föregående val eller vid det upphävda valet, utgår en tolftedel av ett helt grundstöd för varje hel månad som återstår av året från den dag då det extra valet eller omvalet avslutades. Lag (1974:563).

11 §  Parti kan under ett år ej få högre belopp i grundstöd än som motsvarar helt grundstöd. Lag (1974:563).

11 a §  Ett parti som vid val till riksdagen har fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och som vid närmast följande val till riksdagen får mindre än 2 procent av rösterna i hela landet, är berättigat till endast hälften av det stöd som anges i 3 och 9 §§. Lag (2002:70).

12 §  År räknas i denna lag från och med den 15 oktober. Stöd som avses i lagen uträknas en gång för varje år, om ej annat följer av 10 §. Förhållandena vid uträkningstillfället bestämmer stödets storlek.

[S2]Om det vid uträkning för bestämmande av stöd uppkommer brutet tal, sker sedvanlig avrundning till helt tal. Lag (1974:563).

13 §  Fråga om stöd enligt denna lag prövas av Partibidragsnämnden.

[S2]Nämndens beslut får inte överklagas. Lag (2013:357).

14 §  Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Partibidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

[S2]Till ansökan ska bifogas partiets årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret. Räkenskaperna ska ha granskats av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avseenden som nu sagts.

[S3]Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalningarna görs av Riksdagsförvaltningen kvartalsvis med en fjärdedel varje gång. Första utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan har gjorts. Utbetalningarna sker till respektive partis riksorganisation. På begäran av partiet kan dock kanslistödet eller del därav betalas till riksdagsgruppens kansli. Lag (2018:91).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Ändring, SFS 1974:563

Ändring, SFS 1974:733

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1975:1109

Lag (1977:1155) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1982:79) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1984:974) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:25
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1985-01-03

Lag (1985:156) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1987:876) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:150
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-10-15

Lag (1989:241) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:97
  Omfattning
  ändr. 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:744) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1989-10-15

Lag (1994:290) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:165, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KU32
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-10-15

Lag (1995:345) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:191, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KU34
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-10-15

Lag (1996:1533) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  Före ikraftträdandet ingivna ansökningar om stöd för det år som räknas från och med den 15 oktober 1996 skall anses avse stöd med belopp som från och med den 1 januari 1997 följer av bestämmelserna i den nya lydelsen.
  Till partier som beviljats statligt stöd för tiden från och med den 15 oktober 1996 utgår, efter beslut av Partibidragsnämnden i januari 1997, tre fjärdedelar av årsbeloppet fram till den 14 oktober 1997 enligt bestämmelserna i den nya lydelsen.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:85, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:KU1
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:420) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:70) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Rskr. 2001/02:147, Prop. 2001/02:53, Bet. 2001/02:KU8
Omfattning
ändr. 14 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2004:702) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 men tillämpas från och med det bidragsår som började den 15 oktober 2003.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2013:357) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Rskr. 2012/13:218, Bet. 2012/13:KU24
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:106) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas första gången på ansökningar till Partibidragsnämnden som avser stödåret som inleds den 15 oktober 2015. Anonyma bidrag som har lämnats före den 1 april 2014 omfattas inte av de nya bestämmelserna.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:163
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2018:91) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
 2. Bestämmelserna i 1 och 14 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om ansökningar till Partibidragsnämnden som avser det stödår som inleds den 15 oktober 2018.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:153, Prop. 2017/18:55, Bet. 2017/18:KU19
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
2018-04-01

Lag (2018:1405) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Rskr. 2017/18:435, Prop. 2017/18:99, Bet. 2017/18:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-15

Lag (2018:1406) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Rskr. 2017/18:43, Prop. 2017/18:99, Bet. 2017/18:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-10-15