Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
SFS 2014:447 i lydelse enligt SFS 2022:1235
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-08

1 §  Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av

 1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
 2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,
 3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),
 4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och
 5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:1562).

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

2 §  Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld om

 1. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden, och
 2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

[S2]Ett fordon som har sålts vid en exekutiv försäljning får inte tas i anspråk för skulder som uppkommit före eller samma dag som försäljningen.

[S3]I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga. Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även för ianspråktagande. Lag (2020:508).

Prop. 2019/20:67: 2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Ett fordon som har sålts vid en exekutiv försäljning får inte tas i anspråk för skulder som uppkommit före eller samma dag som försäljningen.

I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i <a href="https://lagen.nu/1981:774" ...

Prop. 2021/22:239: 2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Ett fordon som har sålts vid en exekutiv försäljning eller enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får inte tas i anspråk för skulder som uppkommit före eller samma dag som försäljningen. Den myndighet som har ...

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

2 §  Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld om

 1. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden, och
 2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Ett fordon som har sålts vid en exekutiv försäljning eller enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får inte tas i anspråk för skulder som uppkommit före eller samma dag som försäljningen. Den myndighet som har sålt fordonet ska till Transportstyrelsen lämna uppgifter om överlåtelsedatum och om att fordonet inte kan tas i anspråk för vissa skulder.

I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga. Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även för ianspråktagande. Lag (2022:1235).

3 §  Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret. Lag (2019:379).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:239, Prop. 2013/14:176, Bet. 2013/14:CU36
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:1562) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
 2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:86, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:TU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-02-01

Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2020:508) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Förarbeten
Rskr. 2019/20:306, Prop. 2019/20:67
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2022:1235) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Förarbeten
Rskr. 2021/22:450, Prop. 2021/22:239, Bet. 2021/22:TU18
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-01-01