Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
SFS 2014:534 i lydelse enligt SFS 2022:1130
Ikraft
2014-08-01
Upphäver
Lag (1992:1231) om märkning av textilier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG (EU:s textilmärkningsförordning). Förordningen innehåller krav som ska vara uppfyllda för att en textilprodukt ska få tillhandahållas på marknaden.

Marknadskontrollmyndighet

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva marknadskontroll enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag. Bestämmelser om marknadskontroll finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. Lag (2021:677).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

2 §  Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer utövar marknadskontroll enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag. Lag (2022:1130).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen ändras på så sätt att det anges att bestämmelser om marknadskontroll finns i EU:s marknadskontrollförordning. Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är dynamisk.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

2 a §  En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen:

 1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel 14.4 a och 14.4 b,
 2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel 14.4 e, och
 3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt artikel 14.4 j.

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen. Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse. Lag (2021:677).

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

2 a §  Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1130).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att få tillträde till lokaler, mark och transportmedel samt att införskaffa, inspektera och demontera varuprover.

Artikel ...

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

Förelägganden och förbud

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

Förelägganden

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

3 §  Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att EU:s textilmärkningsförordning ska följas.

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

3 §  Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att EU:s textilmärkningsförordning och förordning (EU) 2019/1020 ska följas. Lag (2022:1130).

4 §  Ett beslut enligt 2 a eller 3 § ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2021:677).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar vissa beslut ska förenas med vite.

Paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen till artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ersätts med en hänvisning till 2 a §. Bestämmelserna i 2 a § innehåller befogenheterna som anges i artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning. Dessa befogenheter motsvarar i huvudsak de befogenheter som i dag följer av artikel 19.1 andra stycket i förordning (EG) nr 765/2008. Ändringen ...

Omedelbar verkställbarhet

5 §  Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 2 a eller 3 §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Lag (2021:677).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen anger vilka beslut av en marknadskontrollmyndighet som kan gälla omedelbart.

Paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen till artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ersätts med en hänvisning till 2 a §. Bestämmelserna i 2 a § innehåller befogenheterna som anges i artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning. Dessa befogenheter motsvarar i huvudsak de befogenheter som i dag följer av artikel 19.1 andra stycket i förordning (EG) nr 765/2008. Ändringen ...

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

Hjälp av Polismyndigheten

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

5 a §  Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 2 a §.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2022:1130).

Ekonomisk ersättning

6 §  En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för provtagning och undersökning av prov, om det vid undersökningen visar sig att en lämnad uppgift om fibersammansättningen är oriktig i något väsentligt avseende.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta en ekonomisk aktör för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Tystnadsplikt

7 §  Den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon då har fått veta om någons affärs- eller driftsförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

Överklagande

8 §  Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 2 a, 3 eller 6 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2021:677).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen reglerar vilka beslut av en marknadskontrollmyndighet som får överklagas samt anger att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafens första stycke ändras så att det framgår att en marknadskontrollmyndighets beslut om åtgärd enligt artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning får överklagas till allmän ...

Prop. 2013/14:171: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av marknadskontrollmyndighetens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014, då lagen (1992:1231) om märkning av textilier ska upphöra att gälla.
 2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 9 november 2014 i fråga om textilprodukter som har släppts ut på marknaden före den 8 maj 2012.
 3. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre föreskrifter ska fortfarande gälla.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:294, Prop. 2013/14:171, Bet. 2013/14:CU28
CELEX-nr
32011R1007
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2021:677) om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

Förarbeten
Rskr. 2020/21:383, Prop. 2020/21:189, Bet. 2020/21:NU29
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 8 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2021-07-16

Lag (2022:1130) om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2022-07-25