Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:951 i lydelse enligt SFS 2024:503
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-26

Uppgifter

1 §  Post- och telestyrelsen är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen är även beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

[S2]Myndigheten ska verka för att målen inom politiken för informationssamhället uppnås. Myndigheten ska, inom ramen för sina uppgifter enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, verka för att de mål som anges i lagen uppnås.

[S3]Myndigheten ska beskriva och analysera utveckling och resultat inom sitt ansvarsområde och rapportera detta till regeringen. Myndigheten ska särskilt uppmärksamma och analysera eventuella problem inom området och, när det behövs, vidta eller lämna förslag till lämpliga åtgärder. Myndigheten ska vidare regelbundet göra strategiska analyser inom området för elektronisk kommunikation och redovisa den långsiktiga inriktningen av myndighetens tillämpning av regleringen på området. Förordning (2022:531).

1 a §  Post- och telestyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1329).

Postområdet

2 §  Post- och telestyrelsen har till uppgift att

 1. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål som anges i postlagen (2010:1045),
 2. fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov,
 3. främja en effektiv konkurrens,
 4. övervaka prisutvecklingen,
 5. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen, och
 6. meddela föreskrifter enligt postförordningen (2010:1049). Förordning (2010:1913).

3 § Har upphävts genom förordning (2008:578).

3 §  Post- och telestyrelsen har till uppgift att vara nationell tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster och utöva tillsyn enligt lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förordning (2019:191).

Området för elektronisk kommunikation

/Upphör att gälla U: 2024-08-02/

4 §  Post- och telestyrelsen har till uppgift att

 1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, inbegripet att se till att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,
 2. främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet, inbegripet att skapa förutsättningar för samverkan mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av bredband,
 3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,
 4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effektivt sätt,
 5. främja en effektiv konkurrens,
 6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
 7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
 8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,
 9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,
 10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation,
 11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen,
 12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),
 13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen (2016:392),
 14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ge stöd och information till myndigheter och enskilda när det gäller betrodda tjänster,
 15. följa utvecklingen när det gäller toppdomäner med geografiska namn som har anknytning till Sverige,
 16. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet,
 17. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, och verka för ökad krishanteringsförmåga,
 18. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskyddsområdet samt med andra berörda aktörer,
 19. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och regioner och till företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet,
 20. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag, och
 21. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Förordning (2022:515).

/Träder i kraft I: 2024-08-02/

4 §  Post- och telestyrelsen har till uppgift att

 1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, inbegripet att se till att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,
 2. främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet, inbegripet att skapa förutsättningar för samverkan mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av bredband,
 3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,
 4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effektivt sätt,
 5. främja en effektiv konkurrens,
 6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
 7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
 8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,
 9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,
 10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation,
 11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen,
 12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),
 13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen (2016:392),
 14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ge stöd och information till myndigheter och enskilda när det gäller betrodda tjänster,
 15. följa utvecklingen när det gäller toppdomäner med geografiska namn som har anknytning till Sverige,
 16. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet,
 17. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, och verka för ökad krishanteringsförmåga,
 18. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskyddsområdet samt med andra berörda aktörer,
 19. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och regioner och till företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet,
 20. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag,
 21. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, och
 22. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2024:500) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataförvaltningsförordning. Förordning (2024:503).

5 §  Post- och telestyrelsen ska beakta de rekommendationer som Europeiska kommissionen utfärdar om harmonisering av genomförandet av bestämmelser på området för elektronisk kommunikation.

[S2]Om myndigheten inte följer en sådan rekommendation, ska myndigheten meddela komissionen detta och motivera sin ståndpunkt. Förordning (2010:1050).

6 §  Post- och telestyrelsen ska aktivt bidra till utvecklandet av den inre marknaden genom att samarbeta med andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska kommissionen, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation och gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) i syfte att säkerställa konsekvent tillämpning i alla Europeiska unionens medlemsstater av det harmoniserade regelverket för elektronisk kommunikation. Förordning (2022:515).

Grundläggande betaltjänster

6 a §  Post- och telestyrelsen ska främja de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden. Förordning (2016:1262).

6 b §  Post- och telestyrelsen har till uppgift att utöva tillsyn enligt 9 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

[S2]Myndigheten ska senast den 1 juli vartannat år lämna en rapport till regeringen. I rapporten ska myndigheten beskriva och analysera utvecklingen utifrån vad som kommer fram i tillsynen. Finansinspektionen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Sveriges riksbank och Tillväxtverket ska ges tillfälle att lämna underlag till rapporten. Förordning (2019:1227).

EU-arbetet och annat internationellt samarbete

7 §  Post- och telestyrelsen ska

 1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser mellan Sverige och andra länder,
 2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den europeiska post- och telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och annat internationellt samarbete,
 3. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, och
 4. delta i arbetet i internationella organ i frågor som rör internets förvaltning genom att vid behov företräda Sverige i dessa organ och genom att bereda ärenden med intressenter på nationell nivå. Förordning (2019:1303).

Upphandling av samhällsåtaganden och grundläggande betaltjänster

8 §  Post- och telestyrelsen får genom upphandling

 1. tillgodose behov som personer med funktionsnedsättning har av särskilda posttjänster, grundläggande betaltjänster och elektroniska kommunikationstjänster,
 2. tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden,
 3. tillgodose behovet av tillgång till samhällsomfattande tjänster om det är särskilt påkallat med hänsyn till kostnaderna för tillhandahållande av tjänsten,
 4. tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster under höjd beredskap, och
 5. stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av elektronisk kommunikation och posttjänster i fred. Förordning (2022:515).

Särskilda uppgifter

9 §  När Post- och telestyrelsen beslutar om föreskrifter ska myndigheten i förekommande fall beakta nationell och internationell standard. Förordning (2022:515).

10 §  Post- och telestyrelsen ska fullgöra den prövning eller tillsyn som regeringen särskilt beslutar om i samband med avtal mellan staten och en postoperatör.

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

11 §  Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna för post och elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv och ur den regionala tillväxtpolitikens perspektiv samt att marknaden för elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Myndigheten ska verka för att företag och andra enskilda har förtroende för samt förmåga och möjlighet att använda it och elektroniska kommunikationstjänster.

[S2]Myndigheten ska särskilt verka för att målen för funktionshinderspolitiken uppnås inom myndighetens ansvarsområde och ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

[S3]Myndigheten får genom upphandling eller stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finansiera

 1. utvecklingsprojekt,
 2. andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation, och
 3. elektroniska tjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

[S4]Myndigheten ska i konkurrens- och konsumentfrågor samt i frågor som rör regional tillväxtpolitik och funktionshinderspolitik samråda med berörda myndigheter och ta initiativ till ett löpande informationsutbyte mellan myndig- heterna. Förordning (2019:1303).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

11 §  Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna för post och elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv och ur den regionala tillväxtpolitikens perspektiv samt att marknaden för elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Myndigheten ska verka för att företag och andra enskilda har förtroende för samt förmåga och möjlighet att använda it och elektroniska kommunikationstjänster.

Myndigheten ska särskilt verka för att målen för funktionshinderspolitiken uppnås inom myndighetens ansvarsområde och ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Myndigheten får genom upphandling eller stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2832 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finansiera

 1. utvecklingsprojekt,
 2. andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation, och
 3. elektroniska tjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

Myndigheten ska i konkurrens- och konsumentfrågor samt i frågor som rör regional tillväxtpolitik och funktionshinderspolitik samråda med berörda myndigheter och ta initiativ till ett löpande informationsutbyte mellan myndigheterna. Förordning (2024:323).

12 §  Post- och telestyrelsen ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet och där det bedöms lämpligt särskilt belysa och beakta kvinnors och mäns villkor.

12 a §  Post- och telestyrelsen ska i en särskild rapport till regeringen senast den 1 oktober varje år redovisa

 1. avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt bilagan till förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet, och
 2. förslag till ändringar av bilagan till samma förordning. Förordning (2021:1229).

13 §  Post- och telestyrelsen får, med de begränsningar som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur Post- och telestyrelsens frekvens- och tillståndsregister.

[S2]Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen beslutas av Post- och telestyrelsen.

[S3]Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Post- och telestyrelsen att han eller hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för det ändamålet. Förordning (2018:385).

Ledning

14 §  Post- och telestyrelsen leds av en styrelse.

15 §  Styrelsen består av lägst fem och högst tio ledamöter.

15 a §  En styrelseledamot får skiljas från sitt uppdrag om

 1. ledamoten själv har begärt det,
 2. ledamoten har utsetts huvudsakligen till följd av att denne innehar en viss anställning eller ett visst uppdrag och den anställningen eller det uppdraget har upphört, eller
 3. ledamoten allvarligt har åsidosatt sina uppgifter. Förordning (2014:1441).

Personalansvarsnämnd

16 §  Vid Post- och telestyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Handläggningen av vissa ärenden

17 §  Vid prövningen av ärenden enligt 11 kap. 14 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 § och 4 kap. 9 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska föredraganden vara lagfaren. Förordning (2022:515).

Tillämpligheten av viss förordning

18 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Post- och telestyrelsen.

Avgifter

/Upphör att gälla U: 2024-08-02/

19 §  Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet finns i

/Träder i kraft I: 2024-08-02/

19 §  Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet finns i

Bisysslor

20 §  De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller någon annans räkning driva sådan verksamhet som avses i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, postlagen (2010:1045) eller radioutrustningslagen (2016:392) eller som omfattas av lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering eller lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. De får inte heller vara anställda hos eller åta sig uppdrag för ett företag som driver sådan verksamhet. Post- och telestyrelsen får dock i enskilda fall besluta om undantag från detta förbud. Förordning (2022:515).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen ska upphöra att gälla.
 2. Vid upphandlingar enligt 8 § 2 får Post- och telestyrelsen inte ingå upphandlingskontrakt som börjar gälla före den 1 juli 2008.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:205, Prop. 2006/07:55, Bet. 2006/07:TU16
CELEX-nr
32004R0460
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:578) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Förarbeten
Rskr. 2006/07:205, Prop. 2006/07:55, Bet. 2006/07:TU16
Omfattning
upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1329) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 1, 4 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1050) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 19, 20 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1913) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 1, 2, 4, 7, 11 §§
CELEX-nr
32004R0460
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:593) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4, 9 §§; ny 6 §
CELEX-nr
32009L0140
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:8) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 7, 13 §§
CELEX-nr
32013R0526
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:163) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2014:1441) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §; ny 15 a §
Ikraftträder
2015-01-15

Förordning (2016:603) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4, 17, 19, 20 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:1262) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2018:36) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2018:385) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1183) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2019:191) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4, 7, 19, 20 §§; ny 3 §
Ikraftträder
2019-05-15

Förordning (2019:1061) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1227) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Den första rapporten enligt 6 b § andra stycket ska lämnas senast den 1 juli 2023.
Omfattning
ny 6 b §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1303) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 7, 11 §§
Ikraftträder
2020-01-15

Förordning (2021:1229) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:515) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 1, 4, 6, 8, 9, 17, 19, 20 §§
Ikraftträder
2022-06-03

Förordning (2022:531) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2024:323) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2024-07-01

Förordning (2024:503) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Omfattning
ändr. 4, 19 §§
Ikraftträder
2024-08-02