Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:659 i lydelse enligt SFS 2019:969
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser om regionens ansvar för viss avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Lag (2019:969).

Regionens ansvar

Bemyndiganden

3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om vilken screening som ska vara avgiftsfri enligt denna lag.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

Ändringar

Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Förarbeten
Rskr. 2015/16:259, Prop. 2015/16:138, Bet. 2015/16:SoU17
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:68) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:969) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2020-01-01