Upphävd författning

Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2016-06-09
Ändring införd
SFS 2016:709 i lydelse enligt SFS 2020:468
Ikraft
2016-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare som syftar till att ge dem

 1. behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk,
 2. behörighet att undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, eller
 3. kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.

2 §  Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för högst ett år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas till

 1. huvudman inom skolväsendet,
 2. huvudman för utbildning enligt 24 kap.8 eller 9 §skollagen (2010:800) vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 3. huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning,
 4. den som enligt avtal med en huvudman utför uppgifter inom sådan utbildning som avses i 1, 2 eller 3 (entreprenad), eller
 5. folkhögskola som får statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

4 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare inom sådan utbildning som avses i 3 § som

 1. är anställda hos någon som avses i 3 §,
 2. deltar i
  1. uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
  2. högskoleutbildning i ämnet svenska som andraspråk på grundnivå eller avancerad nivå som anordnas av ett universitet eller en högskola med statlig huvudman eller av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina, och
 3. undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i sådan utbildning som avses i 2 med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen.

[S2]Den utbildning som avses i första stycket 2 ska syfta till att

 1. ge lärarna behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, eller
 2. ge läraren kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk. Förordning (2018:1536).

5 §  Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 4 § första stycket 2 om läraren

 1. deltar i utbildningen under arbetstid,
 2. är tjänstledig under utbildningen, eller
 3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

[S2]Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att lärarens arbetsgivare betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens lön för den tid då läraren deltar i utbildningen.

6 §  Statsbidraget ska motsvara 70 procent av arbetsgivarens kostnad för ersättning enligt 5 §.

[S2]Om arbetsgivaren betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön för den tid då läraren deltar i utbildningen, lämnas inte bidrag för den överstigande delen.

7 §  Statsbidrag får inte lämnas för insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt.

Ansökan, prioritering och beslut om statsbidrag

Ansökan och beslut

8 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 18 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Bidragsramar

9 §  Regeringen fastställer en ram för statsbidrag som ska fördelas enligt 10 § och en ram för statsbidrag som ska fördelas enligt 11 §. Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om prioritering enligt 1013 §§.

Prioritering

10 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för enligt den första ramen enligt 9 § ska vid urval företräde ges, i den ordning som anges nedan, till en lärare som är verksam inom

 1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare,
 2. ämnet svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning,
 3. ämnet svenska inom kommunal vuxenutbildning,
 4. skolväsendet, ett särskilt ungdomshem enligt 24 kap. 9 § skollagen (2010:800) eller kriminalvårdsanstalt, eller
 5. folkhögskola som får statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Förordning (2020:468).

11 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för enligt den andra ramen enligt 9 § ska vid urval företräde ges, i den ordning som anges nedan, till en lärare som är verksam inom

 1. ämnet svenska som andraspråk inom skolväsendet utom kommunal vuxenutbildning,
 2. ämnet svenska inom skolväsendet utom kommunal vuxenutbildning, eller
 3. skolväsendet eller ett särskilt ungdomshem enligt 24 kap. 8 § skollagen (2010:800). Förordning (2020:468).

12 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av medel enligt 10 och 11 §§ inom varje prioriterad kategori ta särskild hänsyn till det behov av behöriga lärare som lärarens arbetsgivare har. Förordning (2020:43).

13 §  Vid andra bidragstillfällen enligt denna förordning än det första ska lärare som har påbörjat utbildning som statsbidrag har lämnats för enligt denna förordning prioriteras före lärare som omfattas av nya ansökningar så att utbildningen kan slutföras.

Omfördelning

14 §  Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla sökande får verket besluta att fördela de medel som återstår eller som har återkrävts enligt 20 § till arbetsgivare vilkas behov av behöriga lärare bedöms vara särskilt stora. Detta gäller oavsett om det är fråga om lärare som avses i 10 eller 11 §. Förordning (2020:43).

Övertagande av plats

15 §  Om en person som har påbörjat utbildningen avbryter den, ska Statens skolverk om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska övertas av en annan person som anmälts till utbildningen men inte fått en utbildningsplats.

Utbetalning

16 §  Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt 4 § första stycket 2 som avses genomföras under den termin som bidraget avser. Bidraget ska betalas ut så snart det har fastställts vilka lärare som deltar i utbildningen.

Uppföljning och redovisning

17 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

18 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

19 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 3. sådan redovisning som avses i 18 § inte har lämnats, eller
 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

20 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 19 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

21 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

22 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. beräkning, fördelning och omfördelning av statsbidrag, och
 2. verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

23 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2018:1536) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
 2. Förordningen tillämpas på fortbildning som har påbörjats efter den 30 juni 2018.
Omfattning
ändr 4 §
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2020:43) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Omfattning
ändr. 12, 14 §§
Ikraftträder
2020-03-15

Förordning (2020:468) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2020-07-01

Ändring, SFS 2023:144

Omfattning
upph.