Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2017-03-02
Ändring införd
SFS 2017:182 i lydelse enligt SFS 2022:1689
Ikraft
2017-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av upplysningar som avses i

 1. det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter,
 2. ett annat avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, och
 3. rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881.

Prop. 2016/17:47: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Lagen gäller för utbyte av land-för-land-rapporter i enlighet med det multilaterala avtalet om landför-land-rapportering (MCAA), i enlighet med ett annat avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet och i enlighet med bestämmelserna om land-för-landrapportering i EU:s direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 4). OECD har tagit fram den modell för multilaterala avtal mellan ...

Definitioner

2 §  Enhet, rapporteringsskyldig enhet och multinationell koncern har den innebörd som anges i 33 a kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Med uppgiftsincident avses i denna lag detsamma som i 7 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

[S3]Med OECD:s dataöverföringssystem avses i denna lag detsamma som i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Lag (2022:1689).

Prop. 2016/17:47: Paragrafen innehåller, genom hänvisning till 33 a kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, definitioner av begreppen enhet, rapporteringsskyldig enhet och multinationell koncern. Också vad som avses med land-för-land-rapport framgår av 33 a kap. SFL.

Överföring

3 §  Skatteverket ska genom automatiskt utbyte överföra land- för-land-rapporter som Skatteverket har fått från rapporteringsskyldiga enheter enligt 33 a kap.skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]En land-för-land-rapport ska överföras till den behöriga myndigheten i en medlemsstat i Europeiska unionen om minst en enhet som ingår i samma multinationella koncern som den rapporteringsskyldiga enheten, enligt uppgifterna i land-för- land-rapporten, antingen har hemvist i den andra medlemsstaten eller är föremål för beskattning där på grund av verksamhet som bedrivs genom ett fast driftställe.

[S3]En land-för-land-rapport ska även överföras till den behöriga myndigheten i en annan stat eller jurisdiktion, om

 1. det finns ett gällande avtal med den andra staten eller jurisdiktionen om automatiskt utbyte av land-för-land- rapporter på skatteområdet,
 2. den behöriga myndigheten i den andra staten eller jurisdiktionen inte har anmält att den ska anses som en sådan icke ömsesidig jurisdiktion som överför men inte tar emot land-för-land-rapporter, och
 3. minst en enhet som ingår i samma multinationella koncern som den rapporteringsskyldiga enheten, enligt uppgifterna i land-för-land-rapporten, antingen har hemvist i den andra staten eller jurisdiktionen eller är föremål för beskattning där på grund av verksamhet som bedrivs genom ett fast driftställe.

[S4]Tredje stycket gäller inte land-för-land-rapporter som har lämnats enligt 33 a kap. 5 § första stycket skatteförfarandelagen. Lag (2020:859).

Prop. 2019/20:197: I paragrafen finns bestämmelser om Skatteverkets skyldighet att genom automatiskt utbyte överföra land-för-land-rapporter till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen respektive i andra stater och jurisdiktioner.

I paragrafen tas ett nytt fjärde stycke in. I fjärde stycket anges att tredje stycket inte gäller land-för-land-rapporter som har lämnats enligt 33 a kap. 5 § första ...

Prop. 2016/17:47: I paragrafen anges i första stycket att land-för-land-rapporter som rapporteringsskyldiga enheter lämnar till Skatteverket i Sverige ska överföras till de behöriga myndigheterna i andra stater och jurisdiktioner genom automatiskt utbyte.

I andra stycket anges att en land-för-land-rapport ska överföras till en annan medlemsstat i EU, under förutsättning att minst en enhet i koncernen, enligt uppgifterna i land-för-land-rapporten, har hemvist eller är skattskyldig ...

4 §  Land-för-land-rapporterna ska överföras minst en gång om året. Det ska framgå vilken valuta som används i rapporten.

[S2]Skatteverket ska meddela de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater i Europeiska unionen och i andra stater och jurisdiktioner som avses i 3 § tredje stycket 1 och 2 om underrättelser som Skatteverket tagit emot enligt 33 a kap. 9 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) om att moderföretaget i en koncern har vägrat att lämna all nödvändig information.

Prop. 2016/17:47: I paragrafens första stycke sägs att överföring ska ske minst en gång om året samt att det ska anges vilken valuta som används i land-för-landrapporten. Också i själva land-för-land-rapporten ska det anges vilken valuta som används (33 a kap. 10 § första stycket 3 SFL).

I andra stycket anges att Skatteverket ska meddela de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater i Europeiska unionen och i andra stater och jurisdiktioner som avses i 3 § tredje stycket ...

Samarbete för att se till att avtalet följs och tillämpas

5 §  Om Skatteverket har skäl att tro att en rapporteringsskyldig enhet i en annan stat eller jurisdiktion har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter i en land-för-land-rapport eller inte har lämnat någon land-för-land-rapport, ska Skatteverket meddela detta till den andra statens eller jurisdiktionens behöriga myndighet.

Prop. 2016/17:47: I paragrafen sägs att Skatteverket ska meddela den behöriga myndigheten i en annan stat eller jurisdiktion om Skatteverket har skäl att tro att någon rapporteringsskyldig enhet som hör hemma där har lämnat en felaktig eller ofullständig land-för-land-rapport eller inte har lämnat någon rapport alls.

6 §  Om en annan stats eller jurisdiktions behöriga myndighet meddelar Skatteverket att myndigheten har skäl att tro att felaktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats av en svensk rapporteringsskyldig enhet, eller att en sådan enhet inte har lämnat någon land-för-land-rapport, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är möjliga enligt svensk lag för att inhämta de riktiga och fullständiga uppgifter som saknas.

Prop. 2016/17:47: Bestämmelsen i denna paragraf anknyter till den i 5 § och innebär att om den behöriga myndigheten i en annan stat eller jurisdiktion har lämnat ett motsvarande meddelande om en rapporteringsskyldig svensk enhet till Skatteverket, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är möjliga enligt svensk lag för att inhämta riktiga och fullständiga uppgifter. Om ingen land-för-land-rapport har lämnats, kan Skatteverket förelägga den rapporteringsskyldiga enheten enligt 37 och <a href="https://lagen.nu/2011:1244#K44" ...

Användning av uppgifter som Skatteverket tar emot

7 §  Uppgifter i land-för-land-rapporter som Skatteverket tar emot får användas för

 1. övergripande analys av risker på internprissättningsområdet och andra risker för erodering av skattebasen och flyttning av vinster, inbegripet bedömning av risken för att någon enhet i en multinationell koncern inte följer gällande internprissättningsregler, och
 2. ekonomisk och statistisk analys.

[S2]Resultatet av en näringsverksamhet får inte justeras enligt 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) enbart på grundval av innehållet i en land-för-land-rapport.

Prop. 2016/17:47: I första stycket sägs vad uppgifterna i land-för-land-rapporter får användas för.

Enligt andra stycket får uppgifterna i land-för-land-rapporter inte användas så att Skatteverket enbart med ledning av dem skulle justera resultatet av näringsverksamheten för någon enhet som ingår i rapporten. Däremot är det ingenting som hindrar att uppgifterna i rapporten används av Skatteverket för utredning av internprissättningen inom den multinationella koncernen, eller av ...

Underrättelser och åtgärder vid uppgiftsincidenter och andra överträdelser av sekretessen eller brister i skyddet för uppgifter

8 §  Skatteverket ska omedelbart underrätta sekretariatet vid det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

 1. vid överträdelser av sekretessen enligt
  1. det multilaterala avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter, eller
  2. ett annat avtal mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, eller
 2. vid uppgiftsincidenter eller andra brister i skyddet för uppgifter som har tagits emot.

[S2]Skatteverket ska då även underrätta koordineringsorganets sekretariat om eventuella påföljder och avhjälpande åtgärder som detta har resulterat i.

[S3]Om en överträdelse av sekretessen eller en uppgiftsincident eller annan brist i skyddet för uppgifterna har inträffat i Sverige, tillämpas även 22 a och 22 b §§ lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Lag (2022:1689).

Prop. 2016/17:47: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att OECD:s koordineringsorgan ska underrättas av Skatteverket om sekretessen för uppgifterna i land-för-land-rapporter har överträtts eller om uppgifterna har använts i strid med bestämmelserna i 7 §. De sekretessbestämmelser som avses är skattesekretessen i 27 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

9 §  Skatteverket får tillfälligt och omedelbart avbryta utbytet av upplysningar med en stat eller jurisdiktion som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen om den staten eller jurisdiktionen, till följd av en uppgiftsincident eller andra överträdelser av sekretessen och brister i skyddet för uppgifter,

 1. inte längre anses vara en lämplig partner för utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,
 2. tillfälligtvis har sitt tillträde till OECD:s dataöverföringssystem upphävt, eller
 3. har skickat en underrättelse som är gällande till sekretariatet vid det koordineringsorgan som avses i 8 § om att den inte ska ta emot uppgifter från andra stater och jurisdiktioner.

[S2]Skatteverket ska återuppta utbytet av upplysningar när förutsättningarna enligt första stycket 1-3 inte längre är uppfyllda.

[S3]Om en uppgiftsincident har inträffat i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen, tillämpas 22 c § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Lag (2022:1689).

Ändringar

Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:160, Prop. 2016/17:47, Bet. 2016/17:SkU14
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2020:859) om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land- för-land-rapporter på skatteområdet

Förarbeten
Rskr. 2020/21:26, Prop. 2019/20:197, Bet. 2020/21:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-12-01

Lag (2022:1689) om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:39, Prop. 2022/23:6, Bet. 2022/23:SkU3
Omfattning
ändr. 2, 8 §§, rubr. närmast före 8 §; ny 9 §
Ikraftträder
2023-01-01