Inaktuell version

Lag (2018:1139) om skatt på spel

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2018-06-14
Ändring införd
SFS 2018:1139
Ikraft
2019-01-01
Upphäver
Lag (1991:1482) om lotteriskatt
Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
Lag (1972:820) om skatt på spel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som tillhandahålls av en licenshavare enligt spellagen (2018:1138).

2 §  Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap.spellagen (2018:1138).

Definitioner

3 §  I denna lag avses med

 1. insats: det värde som spelaren eller annan betalar för spelarens deltagande i spel som omfattas av denna lag,
 2. utbetalning: det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt.

[S2]Övriga ord och uttryck i denna lag har samma betydelse som i spellagen (2018:1138).

Skattskyldighet

4 §  Skattskyldig är innehavare av licens som meddelats med stöd av spellagen (2018:1138) för sådant spel som omfattas av denna lag.

Skattskyldighetens inträde

5 §  Skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för sådant spel som omfattas av denna lag.

Underlaget för spelskatt

6 §  Spelskatt ska betalas för behållningen för varje beskattningsperiod som avser sådant spel som omfattas av denna lag.

7 §  Behållningen för en beskattningsperiod beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de sammanlagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden.

[S2]Vid bestämmande av behållningen ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas.

8 §  En beskattningsperiod utgörs av en kalendermånad.

Skattens storlek

9 §  Spelskatt ska betalas med 18 procent av behållningen för en beskattningsperiod.

Förfarandet

10 §  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1139) om skatt på spel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Genom lagen upphävs
  1. lagen (1972:820) om skatt på spel,
  2. lagen (1991:1482) om lotteriskatt, och
  3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
 3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:363, Prop. 2017/18:220, Bet. 2017/18:KrU8
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

Förarbeten
Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9, Bet. 2018/19:SkU5
Omfattning
ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139