Upphävd författning

Lag (1972:820) om skatt på spel

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-12-28
Ändring införd
SFS 1972:820 i lydelse enligt SFS 2011:1306
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
2 § har upphävts genom lag (1984:157).
3 § har upphävts genom lag (1978:761).

5 §  Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget.

[S2]I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppe- ring är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt. Lag (2000:470).

6 §  Skattskyldigheten inträder med den kalendermånad då spelet påbörjas och upphör vid utgången av den kalendermånad då spelet upphör. Lag (1994:1003).

7 § Har upphävts genom lag (2002:403).
8 § Har upphävts genom lag (1984:157).
9 § Har upphävts genom lag (1984:157).

10 §  Spelskatt för roulettspel tas ut, för varje kalendermånad

[S2]då skattskyldighet föreligger, med

[S3]2 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på ett spelbord,

[S4]4 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på två spelbord,

[S5]9 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på tre spelbord,

[S6]18 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fyra spelbord och med

[S7]25 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fem spelbord.

[S8]Föreligger rätt till spel på flera spelbord än fem tas skatten för vart och ett av dessa bord ut med 5 000 kronor per månad. Lag (1999:356).

11 § Har upphävts genom lag (2002:403).
12 § Har upphävts genom lag (1984:157).
13 § Har upphävts genom lag (1984:157).
14 § Har upphävts genom lag (1984:157).
15 § Har upphävts genom lag (1984:157).

16 §  Anordnar någon skattepliktigt spel utan tillstånd, påför beskattningsmyndigheten anordnaren spelskatt med belopp motsvarande den skatt som enligt 10 § skulle ha utgått om tillstånd lämnats. Lag (1993:473).

17 § har upphävts genom lag (1984:157).
18 § har upphävts genom lag (1984:157).

19 §  Den som bedriver roulettspel med utrustning som upplåtits till honom är ansvarig för spelskatt för vilken skattskyldighet åvilar upplåtaren och som denne inte betalat. När spelutrustning upplåts i flera led gäller motsvarande för en upplåtare som själv inte är skattskyldig. Lag (1999:356).

20 § Har upphävts genom lag (1984:157).
21 § Har upphävts genom lag (1984:157).
22 § Har upphävts genom lag (2002:403).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:820) om skatt på spel

Ändring, SFS 1973:319

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1975:145

  Förarbeten
  Prop. 1975:31
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 10, 11, 22 §§

Ändring, SFS 1975:987

  Omfattning
  ändr. 10 §

Lag (1977:311) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Omfattning
  ändr. 10 §

Lag (1978:761) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:20
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 4, 6, 10-15, 17, 19 §§; omtryck

Lag (1982:1016) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1984:157) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 2, 8, 9, 12-15, 17, 18, 20, 21 §§; ändr. 7, 11, 22 §§; ny 23 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1988:841) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:141
  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1571) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
  Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om spel enligt sådant bingotillstånd som börjat gälla före den 1 januari 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:28
  Omfattning
  ändr. 4, 11, 22 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1993:473) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 11, 16, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1003) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:416, Prop. 1993/94:243, Bet. 1993/94:FiU24
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 10, 11, 22 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1871) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1998:291) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:219, Prop. 1997/98:140, Bet. 1997/98:SkU25
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 10, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:356) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Rskr. 1998/99:229, Prop. 1998/99:80, Bet. 1998/99:KrU11
Omfattning
ändr. 1, 4, 10, 19 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:470) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut som avses i den äldre lydelsen av 5 § första stycket eller 11 § får beslutet överklagas hos Riksskatteverket.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 5, 22 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:403) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 7, 11, 22 §§; ändr. 23 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2011:1306) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2018:1139

Omfattning
upph.