Upphävd författning

Lag (1991:1482) om lotteriskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991:1482 i lydelse enligt SFS 2011:1345
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Lag (1928:376) om skatt på lotterivinster
Lag (1984:351) om totalisatorskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lotteriskatt skall betalas till staten för svenskt lotteri.

[S2]Lotteriskatt skall också betalas till staten för utländskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävlingar, om

 1. undantag medgetts för lotteriet enligt 38 § andra stycket lotterilagen (1994:1000),
 2. deltagandet sker via en svensk trav- eller galopporganisation, och
 3. det svenska speldeltagandet undantagits från lotteribeskattning i det land där lotteriet anordnas.

[S3]Beteckningen lotteri har samma betydelse i denna lag som i 3 § lotterilagen. Lag (2003:350).

1 a §  Lotteriskatt skall inte betalas för

 1. sådant lotteri som avses i lagen (1972:820) om skatt på spel,
 2. sådant lotteri som avses i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande, m.m.,
 3. vinstdragning på här i landet utfärdade premieobligationer,
 4. lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i 15 § lotterilagen (1994:1000),
 5. sådant lotteri och sådant spel enligt kasinolagen (1999:355) som har anordnats av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten, eller,
 6. lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar. Lag (2003:350).

Prop. 2002/03:93: Paragrafen, som är ny, anger i vilka fall skattskyldighet inte föreligger och motsvarar, med en redaktionell ändring, nuvarande 1 § fjärde stycket.

1 b §  Lotteriskatt tas ut med 35 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna.

[S2]Vid bestämmande av behållningen av sådant utländskt lotteri som avses i 1 § andra stycket ska endast insatser och vinster som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas. Motsvarande gäller för svenskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävlingar där deltagande sker via en utländsk trav- eller galopporganisation.

[S3]Med utbetalade vinster avses de vinster som betalats ut inom 90 dagar från skattskyldighetens inträde. Lag (2007:1383).

Prop. 2002/03:93: Även denna paragraf är ny. Första stycket innehåller bestämmelser om beräkningen av skattens storlek som finns i nuvarande 1 § andra stycket. Av andra stycket framgår vilka vinster och insatser som skall beaktas vid bestämmandet av lotteriets behållning. Tredje stycket motsvarar nuvarande 1 § tredje stycket.

2 §  Skattskyldig är den som anordnar ett sådant lotteri för vilket skatt skall betalas enligt 1 §. I fråga om utländskt lotteri enligt 1 § andra stycket är sådan organisation som avses där skattskyldig. Lag (2003:350).

3 §  Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen eller, om denna har ägt rum före lottförsäljningens början, vid utgången av den tid som bestämts för lottförsäljningen.

[S2]Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varigenom vinsterna bestäms.

5 §  För varje redovisningsperiod skall redovisas

 1. skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda vinsterna enligt vinstplan eller annat beslut om att viss andel av insatserna skall betalas ut som vinster, och
 2. de vinster som inte har blivit utbetalda inom 90 dagar från skattskyldighetens inträde. Lag (2002:414).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1482) om lotteriskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster och lagen (1984:351) om totalisatorskatt.
  3. Lagen om skatt på lotterivinster skall dock fortfarande tillämpas i sin lydelse före den 1 april 1986 i fråga om premieobligationer som getts ut före den dagen.
  4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om lotterier som påbörjats före den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:1
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:491) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1001) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:415
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:588) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:248, Prop. 1995/96:169, Bet. 1995/96:FiU14
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:322) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:205, Prop. 1996/97:98, Bet. 1996/97:SkU18
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:292) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:219, Prop. 1997/98:140, Bet. 1997/98:SkU25
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:357) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Bestämmelserna i 1 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:229, Prop. 1998/99:80, Bet. 1998/99:KrU11
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2002:414) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:350) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förarbeten
Rskr. 2002/03:212, Prop. 2002/03:93, Bet. 2002/03:KrU8
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2007:1383) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2011:1345) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2018:1139

Omfattning
upph.