Förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2018-08-16
Ändring införd
SFS 2018:1520 i lydelse enligt SFS 2023:248
Ikraft
2019-01-01
Upphäver
Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01
Övrigt
Bilagorna ej med här
 • EIFS 2019:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till ellagen (1997:857) om intäktsram för nätverksamhet.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ord och uttryck

2 §  Med anläggningstillgång avses i denna förordning

 1. en anläggning för överföring av el,
 2. en anläggning för mätning av överförd el,
 3. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för överföring av el, eller
 4. ett system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el.

[S2]I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i ellagen (1997:857).

Nätmyndighet

3 §  Av 4 § förordningen (2023:241) om det nationella elsystemet framgår att Energimarknadsinspektionen är nätmyndighet enligt 1 kap. 5 § ellagen (1997:857). Förordning (2023:248).

Intäktsramens bestämmande

4 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna de uppgifter som behövs för att bestämma intäktsramen enligt 5 kap. 4 § ellagen (1997:857).

Kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift

5 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka kostnader som nätkoncessionshavaren kan påverka, och
 2. vilket index som ska användas när kostnaderna räknas om med hänsyn till förändringar i prisläget.

 • EIFS 2019:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag

Tillgångar som ingår i kapitalbasen

6 §  Om en anläggningstillgång börjar användas av nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden, ska tillgången ingå i kapitalbasen från det kalenderhalvårsskifte som följer på den tidpunkt då tillgången börjar användas.

[S2]När en anläggningstillgång inte längre används ska tillgången inte ingå i kapitalbasen från det kalenderhalvårsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat användas.

Nuanskaffningsvärde

7 §  För en anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska ett nuanskaffningsvärde fastställas. Nuanskaffningsvärdet ska motsvara ett normvärde för en anläggningstillgång som i huvudsak är likadan som den tillgång som ingår i kapitalbasen.

[S2]Ett normvärde ska beräknas med utgångspunkt i den utgift som en nätkoncessionshavare skulle ha för att förvärva eller tillverka en anläggningstillgång under tillsynsperioden på ett kostnadseffektivt sätt, med skälig hänsyn till sådana förutsättningar som nätkoncessionshavaren inte själv kan påverka.

8 §  Om det finns särskilda skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället beräknas utifrån utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i bruk i nätverksamhet. Beräkningen ska ta hänsyn till förändringen i prisläget från den anskaffningstidpunkten.

9 §  Om det saknas förutsättningar för att beräkna ett nuanskaffningsvärde enligt 7 eller 8 §, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället bestämmas till det som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Förändring i prisläget

10 §  Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i prisläget anses svara mot faktorprisindex för byggnader.

Dokumentation av anläggningstillgångar

11 §  Nätkoncessionshavaren ska löpande dokumentera uppgifter om de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

[S2]Av dokumentationen ska det framgå

 1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,
 2. var en anläggningstillgång är belägen,
 3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genomförts under tillsynsperioden,
 4. vilken metod nätkoncessionshavaren har använt för att beräkna en tillgångs nuanskaffningsvärde,
 5. om nätkoncessionshavaren äger tillgången eller har skaffat sig rådighet över tillgången på annat sätt, och
 6. om tillgången utgör reservmateriel i nätverksamheten.

12 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om dokumentation enligt 11 §.

Avskrivning

13 §  Avskrivningen för en anläggningstillgång beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet.

[S2]Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. För en anläggningstillgång som har nått sin ekonomiska livslängd ska andelen beräknas utifrån tillgångens ålder.

[S3]Avskrivning ska inte beräknas för en anläggningstillgång vars ålder överstiger dess maximala livslängd.

14 §  En anläggningstillgång ska anses ha den ekonomiska livslängd och den maximala livslängd som framgår av bilaga 1.

15 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om beräkningen av en fast andel av nuanskaffningsvärdet.

 • EIFS 2019:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag

16 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur en anläggningstillgångs ålder ska bestämmas.

 • EIFS 2019:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag

Avkastning på kapitalbasen

17 §  När Energimarknadsinspektionen beräknar vilken avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar ska inspektionen tillämpa en kalkylränta.

[S2]För nätföretag som har en fyraårig tillsynsperiod ska kalkylräntan beräknas enligt formeln i bilaga 2. Värdet på de variabler som ingår i formeln ska bestämmas enligt 1826 §§.

[S3]För ett nätföretag som har en tillsynsperiod som är kortare än fyra år ska samma kalkylränta tillämpas som för företag med en fyraårig tillsynsperiod.

18 §  När beräkningen av kalkylräntan förutsätter att det finns jämförelseföretag ska ett sådant företag

 1. ha överföring av el som sin huvudsakliga verksamhet,
 2. vara noterat på en europeisk handelsplats, och
 3. ha sitt säte i Europa.

19 §  En riskfri ränta ska beräknas som genomsnittet av

 1. den årliga avkastningen på tioåriga svenska statsobligationer under de fyra kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram, och
 2. en marknadsmässig prognos för avkastningen på tioåriga svenska statsobligationer under tillsynsperioden.

[S2]Avkastningen enligt första stycket 1 ska beräknas som ett genomsnitt utifrån samtliga värden för bankdagar under den aktuella tiden.

20 §  En kreditriskpremie ska beräknas som skillnaden i avkastning mellan

 1. jämförelseföretagens obligationslån med tio års löptid, och
 2. tioåriga statsobligationer under de åtta kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram.

[S2]Statsobligationerna ska ha utfärdats i Europa. Obligationslånen och statsobligationerna ska så långt som möjligt spegla samma marknad.

21 §  När intäktsramen beslutas ska den statliga inkomstskatten under tillsynsperioden antas vara den som följer av 65 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229).

22 §  Nettoskuldsättningen ska beräknas som genomsnittet av jämförelseföretagens nettoskuldsättning för de tio kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram.

23 §  Eget kapital ska beräknas som genomsnittet av jämförelseföretagens börsvärde under de tio kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram.

24 §  Inflationen ska beräknas som genomsnittet av

 1. den årliga förändringen av ett konsumentprisindex med fast bostadsränta under de fyra kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram, och
 2. en fyraårig marknadsmässig prognos för ett konsumentprisindex med fast bostadsränta för tillsynsperioden.

[S2]Den årliga förändringen enligt första stycket 1 ska beräknas utifrån samtliga månadsvärden under den aktuella tiden.

25 §  Tillgångsbeta ska bestämmas utifrån ett genomsnitt av jämförelseföretagens aktiekursutveckling i förhållande till ett globalt aktiemarknadsindex för de tio kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsram. Beräkningen ska utgå från publicerade veckovärden och aktuella skattesatser för jämförelseföretagen.

26 §  En aktiemarknadsriskpremie ska beräknas som den avkastning som krävs utöver riskfri ränta enligt 19 § för att attrahera investeringar i aktier.

Kvaliteten i nätverksamheten

27 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten enligt 5 kap. 9 § ellagen (1997:857).

 • EIFS 2019:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

Effektivt utnyttjande av elnätet

28 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet enligt 5 kap. 11 § ellagen (1997:857), och
 2. vilka krav som ska vara uppfyllda för att flexibilitetstjänster ska anses förbättra effektiviteten i nätverksamheten enligt 5 kap. 12 a § ellagen. Förordning (2022:592).

 • EIFS 2019:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

Underlag för omprövning

29 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som nätkoncessionshavaren ska lämna i en ansökan om omprövning enligt 5 kap.20 eller 25 §ellagen (1997:857), och
 2. skyldigheten för nätkoncessionshavaren att lämna de uppgifter som behövs för en omprövning enligt 5 kap. 21, 22 eller 26 § ellagen.

Beräkning av intäkter

30 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur nätföretagets intäkter ska periodiseras vid avstämning mot intäktsramen.

Intäktsram vid överlåtelse av nätkoncession

31 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om utformningen av ett förslag till fördelning av en intäktsram och vilka uppgifter som ska lämnas in tillsammans med förslaget enligt 5 kap. 34 § ellagen (1997:857).

Ändring av koncessionsgränser

32 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna de uppgifter som behövs för en prövning enligt 5 kap. 36 § ellagen (1997:857).

Anläggningar som finansierats genom statligt stöd

33 §  Om en anläggningstillgång har finansierats genom ett lån från staten enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857), ska nätföretagets kostnader vid beräkningen av intäktsramen anses ha minskat med ett belopp som beräknas med utgångspunkt i lånet.

[S2]Avdrag ska inte göras för en anläggningstillgång som har nått sin ekonomiska livslängd. Förordning (2022:592).

34 §  Avdraget enligt 33 § första stycket ska för ett år beräknas som en fast andel av lånets belopp, till den del avbetalning inte har skett, och med hänsyn till förändringar i prisläget. Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningstillgångens ekonomiska livslängd enligt bilaga 1.

[S2]Om staten har skrivit av sin fordran helt eller delvis, ska utöver avdraget enligt första stycket ett avdrag göras som svarar mot inbesparade kostnader för lånat kapital. Avdraget ska, med beaktande av förändringar i prisläget, beräknas på produkten av det belopp som har skrivits av och den andel av anläggningstillgångens ekonomiska livslängd som återstår. De inbesparade kostnaderna ska beräknas enligt samma grunder som avkastningen på kapitalbasen enligt 5 kap. 1 § första stycket 3 ellagen (1997:857).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Bestämmelserna i 1726 §§ tillämpas för första gången för en tillsynsperiod som börjar löpa den 1 januari 2020 eller senare.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag.
 4. För en intäktsram som fastställts före ikraftträdandet tillämpas dock 1012 §§ i den upphävda förordningen i stället för 13 och 14 §§.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2022:592) om ändring i förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

Omfattning
ändr. 1, 3, 28, 33 §§
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2023:248) om ändring i förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2023-06-01