Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-04-05
Ändring införd
SFS 2018:162
Ikraft
2018-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Ersättning

1 §  Staten betalar ersättning enligt denna lag till den som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall om

  1. personen har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, och
  2. denna ansökan har bifallits.

Prop. 2017/18:64: könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall om

2 §  Ersättningen uppgår för var och en till tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor.

3 §  Rätten till ersättning är personlig och får inte överlåtas.

[S2]Rätten till ersättning upphör att gälla om sökanden avlider innan beslutet om ersättning har meddelats. Om sökanden avlider efter det att beslutet har meddelats, tillfaller ersättningen dödsboet.

Prop. 2017/18:64: Enligt första stycket har endast den som själv drabbats av det tidigare kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga i könstillhörighetslagen rätt att få ersättningen.

Ansökan och prövning

4 §  Ansökan om ersättning ska ges in till och prövas av Kammarkollegiet.

5 §  Ansökan om ersättning ska göras skriftligen av den som ansökan avser.

Prop. 2017/18:64: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.2.

Paragrafen reglerar hur en ansökan om ersättning ska göras. Ansökan ska göras av den som ansökan avser. För den sökande som saknar rättshandlingsförmåga eller behöver hjälp med att ansöka gäller reglerna om ställföreträdarskap och ombud. Genom skriftlighetskravet tydliggörs att ansökan kan göras antingen på papper eller elektroniskt.

6 §  Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020. Ansökningar som kommer in därefter ska avvisas.

Prop. 2017/18:64: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.4.

Paragrafen anger när en ansökan om ersättning ska göras. Ansökan ska ges in till Kammarkollegiet inom två år efter det att lagen trätt i kraft, dvs. senast den 1 maj 2020. Om en ansökan kommer in efter den tidpunkten prövas den inte utan ska avvisas.

7 §  Kammarkollegiet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Vid behov ska myndigheten anvisa hur utredningen bör kompletteras.

[S2]Myndigheten får med sökandens samtycke begära upplysningar om sökanden från andra myndigheter om det behövs för utredningen av ärendet. Myndigheten får avvisa utredning som inte behövs.

Prop. 2017/18:64: dess beskaffenhet kräver. Vid behov ska myndigheten anvisa hur utredningen bör kompletteras.

8 §  Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2017/18:64: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande av Kammarkollegiets beslut.

9 §  I 25 kap. 17 e § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess i verksamhet enligt denna lag.

Inkomstprövade förmåner och avgifter

10 §  För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

  1. 97 kap.610 §§ och 102 kap.1013 §§socialförsäkringsbalken,
  2. 17 kap.2 och 8 §§hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
  3. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 §studiestödslagen (1999:1395), eller
  5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 §socialtjänstlagen (2001:453).

Prop. 2017/18:64: till ett belopp om tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

Ändringar

Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2017/18:186, Prop. 2017/18:64, Bet. 2017/18:SoU19
Ikraftträder
2018-05-01