Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2018-11-15
Ändring införd
SFS 2018:1694 i lydelse enligt SFS 2023:479
Ikraft
2019-01-01
Upphäver
Tullbrottsdatalag (2017:447)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när Tullverket i egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa uppbörd. Lag (2019:436).

[K1]2 §  Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter finns

 1. i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
 2. i lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
 3. i lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, och
 4. i lagen (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden.

[S2]Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2023:479).

Prop. 2021/22:127: I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och lagen (2022:000) om finansiell information i brottsbekämpningen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det ...

Prop. 2022/23:109: I paragrafen anges hur regleringen i lagen om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (Tullverkets brottsdatalag) förhåller sig till andra lagar. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Paragrafen ändras så att lagen med särskilda bestämmelser om polisiära befogenheter i gränsnära områden läggs till i uppräkningen ...

Personuppgiftsansvar

[K1]3 §  Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av uppgifter om juridiska personer

[K1]4 §  Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

 1. 3 § om personuppgiftsansvar,
 2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
 3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
 4. 4 kap.1-5, 6 a och 8-11 §§ om längsta tid som personuppgifter får behandlas.

[S2]Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdatalagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

 1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,
 2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,
 3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,
 4. 2 kap.4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och
 5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter. Lag (2019:436).

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling

Rättsliga grunder

[K2]1 §  Tullverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
 2. utreda eller lagföra brott,
 3. verkställa uppbörd, eller
 4. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Lag (2019:436).

Behandling för nya ändamål

[K2]2 §  Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap.4 och 22 §§brottsdatalagen (2018:1177).

Särskilda upplysningar

[K2]3 §  Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 § andra stycket, 9 och 10 §§brottsdatalagen (2018:1177) gäller endast vid behandling av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §.

Känsliga personuppgifter

[K2]4 §  Tullverket får behandla biometriska uppgifter om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

[K2]5 §  Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att brottsrubriceringar, uppgifter om tillvägagångssätt vid brott eller uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

[K2]6 §  Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, om sökningen görs i personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga.

Utlämnande av personuppgifter

[K2]7 §  Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter lämnas ut till

 1. Interpol,
 2. Europol,
 3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller
 4. en tullmyndighet eller kustbevakningsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]Personuppgifter får lämnas ut enligt första stycket endast om mottagaren behöver uppgifterna för att utföra en uppgift som avses i 1 §.

[S3]Personuppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

Prop. 2017/18:269: Paragrafen innehåller sekretessbrytande bestämmelser om utlämnande av personuppgifter till utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer. Den motsvarar 2 kap. 12 § tullbrottsdatalagen (se prop. 2016/17:91 s. 205 f.).

[K2]8 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Prop. 2017/18:269: Paragrafen innehåller en bestämmelse som bryter viss sekretess som annars skulle ha gällt gentemot andra brottsbekämpande myndigheter. Den motsvarar 2 kap. 13 § tullbrottsdatalagen (se prop. 2016/17:91 s. 206).

[K2]9 §  Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

[S2]Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning som anges i 3 kap. 7 §.

Prop. 2017/18:269: I första stycket, som delvis motsvarar 2 kap. 16 § tullbrottsdatalagen, föreskrivs att personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt. Med sådant utlämnande avses bl.a. utlämnande genom e-post eller annan elektronisk överföring eller på ett usb-minne eller annat motsvarande medium. Övervägandena finns i avsnitt ...

Personuppgifter från transportföretag

[K2]10 §  Personuppgifter som lämnas till Tullverket enligt 15 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller 4 kap. 6 § tullagen (2016:253) får behandlas för att planera kontroller och välja ut kontrollobjekt för att utföra en uppgift som anges i 1 §1 eller 2.

[S2]Personuppgifter som avses i första stycket får endast i ett enskilt fall behandlas för nya ändamål enligt 2 kap.4 eller 22 §brottsdatalagen (2018:1177).

[K2]11 §  Vid terminalåtkomst enligt 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) får Tullverket inte ändra eller på annat sätt bearbeta personuppgifterna.

[K2]12 §  Vid sökning i personuppgifter som avses i 10 § första stycket får namn, personnummer, samordningsnummer och andra liknande identitetsbeteckningar användas som sökbegrepp endast om uppgifterna avser en person som

 1. är eller har varit misstänkt för brott,
 2. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 1, eller
 3. övervakas under de förutsättningar som anges i 3 kap. 2 § första stycket 2.

Rätt att meddela föreskrifter

[K2]13 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 7 och 8 §§, och
 2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt enligt 9 § första stycket.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter

Allmän bestämmelse

[K3]1 §  Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

[S2]Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Prop. 2017/18:269: Av paragrafen framgår att kapitlet innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga. Vad som avses med att uppgifter görs gemensamt tillgängliga utvecklas i prop. 2016/17:91 s. 208 f.

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

[K3]2 §  Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

 1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verk-samhet, om den misstänkta verksamheten
  1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller
  2. sker systematiskt.
 2. Uppgifter som behövs för övervakningen av en person som
  1. kan antas komma att begå brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer, och
  2. är allvarligt kriminellt belastad.
 3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av eller lagföring för brott.
 4. Uppgifter som förekommer i ett ärende om uppbörd.
 5. Uppgifter som har rapporterats till Tullverkets ledningscentraler.
 6. Uppgifter som behandlas i syfte att fullgöra internationella åtaganden, om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

[S2]Personuppgifter från transportföretag som behandlas enligt 2 kap. 10 § första stycket får göras gemensamt tillgängliga endast om det behövs i ett enskilt fall.

[S3]Tillgången till uppgifter som görs gemensamt tillgängliga med stöd av första stycket 2 ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän som har till uppgift att arbeta med övervakningen. Information om att en person är föremål för övervakning får dock göras tillgänglig för andra. Lag (2019:436).

Prop. 2018/19:65: I första stycket finns en ny punkt, punkt 4, som anger att uppgifter som förekommer i ett ärende om uppbörd får göras gemensamt tillgängliga. Det kan vara fråga om uppgifter om att ett bötesstraff dömts ut och med vilket belopp. Uppgifter om den brottsliga gärningen får inte behandlas i uppbördsärendet och därmed inte heller göras gemensamt tillgängliga.

Punkt 5 och 6 motsvarar tidigare punkt 4 och 5.

Särskilda upplysningar

[K3]3 §  Det ska framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt om personuppgifter har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § första stycket 2.

[K3]4 §  Om uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga direkt kan hänföras till en person som inte är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen inte är misstänkt.

[S2]Uppgifter om en person som kan antas ha direkt samband med sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1 eller som övervakas med stöd av 2 § första stycket 2, ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om det inte på grund av omständigheterna är onödigt.

Sökning

[K3]5 §  Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta personen

 1. är anmäld för brott,
 2. är eller har varit misstänkt för brott,
 3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1,
 4. övervakas enligt 2 § första stycket 2,
 5. har anmält ett brott,
 6. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
 7. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har lämnat uppgifter eller yttrande,
 8. har gett in eller tillhandahållits en handling,
 9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
 10. är efterlyst.

[K3]6 §  Bestämmelserna i 5 § gäller inte vid sökning i en viss handling eller i ett visst ärende.

[S2]Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller vid sökning som görs av särskilt angivna tjänstemän

 1. när de utför beredningsuppgifter i underrättelseverksamhet och arbetet befinner sig i ett inledande skede,
 2. i syfte att i underrättelseverksamhet bearbeta och analysera personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § första stycket 1 eller 2 och som enbart dessa tjänstemän har tillgång till,
 3. i syfte att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, eller
 4. i syfte att samordna utredningar om brott som kan vara systematiska och för vilka det är föreskrivet fängelse i två år eller mer.

[S3]Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller vid sökning som en tjänsteman vid någon av Tullverkets ledningscentraler utför på begäran av en tulltjänsteman som verkställer ett ingripande eller vidtar en åtgärd som rör en enskild.

Direktåtkomst

[K3]7 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket får för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §.

Rätt att meddela föreskrifter

[K3]8 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 5 §, utöver vad som framgår av 6 §.

[K3]9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. begränsning av tillgången till sådana personuppgifter som avses i 5 §,
 2. under vilka förutsättningar sökning får utföras med stöd av 6 §, och
 3. omfattningen av direktåtkomst enligt 7 § och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Allmän bestämmelse

[K4]1 §  Detta kapitel gäller, om inte annat sägs, bara för automatiserad behandling av personuppgifter.

[S2]Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår det att personuppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Prop. 2017/18:269: I första stycket föreskrivs att kapitlet endast gäller för uppgifter som behandlas automatiserat, om inget annat sägs. I 3 § finns en bestämmelse som även är tillämplig på viss annan behandling.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga

[K4]2 §  Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga får inte behandlas längre än

 1. ett år efter det att ärendet avslutades, om de behandlas i ett ärende, eller
 2. ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången, om de inte kan hänföras till ett ärende.

[S2]Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

[S3]Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning av eller lagföring för brott.

Prop. 2017/18:269: I första stycket anges hur länge uppgifterna får behandlas. Enligt andra stycket gäller inte bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen vid tillämpningen av denna paragraf. Det innebär att personuppgifterna inte får arkiveras digitalt. Utgångspunkten är alltså att all automatiserad behandling av uppgifterna ska upphöra när den tid som anges i paragrafen har löpt ut, vilket innebär att de ska tas ...

[K4]3 §  Personuppgifter som med stöd av 15 § lagen (1996:701) om Tull-verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller 4 kap. 6 § tullagen (2016:253) tillhandahålls på annat sätt än genom terminalåtkomst, ska omedelbart förstöras om de visar sig sakna betydelse för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § 1 eller 2.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller också vid behandling av personuppgifter som ingår i en strukturerad samling personuppgifter.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av eller lagföring för brott eller om uppbörd

[K4]4 §  Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen inte utgör ett brott, får personuppgifter som finns i anmälan och som har gjorts gemensamt tillgängliga inte längre behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifterna inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde när åtal inte längre får väckas för brottet.

[K4]5 §  Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning, får personuppgifter som finns i förundersökningen och som har gjorts gemensamt tillgängliga inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då domstolens avgörande fick laga kraft.

[S2]Om en förundersökning har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

[S3]Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken.

[K4]6 §  Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har lagts ned eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte längre vara sökbar som misstänkt.

[K4]6 a §  Personuppgifter i ett ärende om uppbörd får inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då domstolens avgörande fick laga kraft eller strafföreläggandet eller föreläggandet av en ordningsbot godkändes. Lag (2019:436).

Övriga gemensamt tillgängliga uppgifter

[K4]7 §  Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 1, 2, 5 eller 6 får som längst behandlas under den tid som anges i 8-11 §§.

[S2]Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av 8-11 §§. Lag (2019:436).

Prop. 2018/19:65: I paragrafen ändras endast hänvisningar.

Prop. 2017/18:269: I första stycket finns en upplysning om att de aktuella personuppgifterna som längst får behandlas under den tid som anges i 8– 11 §§.

[K4]8 §  Personuppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som anges i 3 kap. 2 § första stycket 1 får, om de behandlas i ett ärende, inte behandlas längre än ett år efter det att ärendet avslutades.

[S2]Om personuppgifterna inte behandlas i ett ärende får de inte behandlas längre än tre år efter utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen gjordes. Personuppgifter som kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer får inte behandlas längre än fem år efter utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personens anknytning till brottslig verksamhet görs före utgången av de tidsfristerna, får de uppgifter som redan finns om personen fortsätta att behandlas så länge någon av uppgifterna får behandlas.

[S3]Den tid då en misstänkt person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska inte räknas med vid beräkningen av de tidsfrister som anges i andra stycket.

[K4]9 §  Personuppgifter som behandlas i samband med sådan övervakning som avses i 3 kap. 2 § första stycket 2 får inte behandlas längre än tio år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes.

[S2]Den tid då en övervakad person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska inte räknas med vid beräkningen av den tidsfrist som anges i första stycket.

[K4]10 §  Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 5 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades automatiserat första gången. Lag (2019:436).

Rätt att meddela föreskrifter

[K4]12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. att vissa kategorier av personuppgifter får fortsätta att behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde under längre tid än vad som anges i 4, 5 eller 8–11 §,
 2. att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än vad som anges i 2 § första stycket eller 8–11 §, och
 3. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål inom denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

5 kap. Övriga bestämmelser

Administrativa sanktionsavgifter

[K5]1 §  En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna i

 1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
 2. 3 kap.3 och 4 §§ om särskilda upplysningar, eller
 3. 4 kap. 2-5, 6 a eller 8-11 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas.

[S2]Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor. Lag (2019:436).

Prop. 2018/19:65: I första stycket 3 läggs den nya bestämmelsen om längsta tid för behandling av personuppgifter i uppbördsärenden till i uppräkningen av vilka överträdelser som kan föranleda sanktionsavgift.

Prop. 2017/18:269: I första stycket anges uttömmande vid vilka överträdelser av Tullverkets brottsdatalag som en sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige. Tillsynsmyndigheten avgör i det enskilda fallet om det är påkallat att ta ut en sanktionsavgift, vilket framgår av formuleringen att avgift får tas ut. Sanktionsavgift kan tas ut för överträdelse av bestämmelserna om tillåtna rättsliga grunder, särskilda upplysningar och längsta tid som personuppgifter får behandlas. <a href="https://lagen.nu/2018:000" ...

Skadestånd

[K5]2 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Överklagande

[K5]3 §  Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap.brottsdatalagen (2018:1177).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Genom lagen upphävs tullbrottsdatalagen (2017:447). Lag (2019:436).
 3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet. Lag (2019:436).
Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Förarbeten
Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10, 11 §§, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträder
2019-06-30

Lag (2022:616) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Förarbeten
Rskr. 2021/22:317, Prop. 2021/22:127, Bet. 2021/22:JuU39
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2023:479) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Förarbeten
Rskr. 2022/23:248, Prop. 2022/23:109, Bet. 2022/23:JuU26
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2023-08-01