Upphävd författning

Tullbrottsdatalag (2017:447)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2017-05-24
Ändring införd
SFS 2017:447 i lydelse enligt SFS 2018:1190
Ikraft
2017-07-01
Upphäver
Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte

[K1]1 §  Syftet med denna lag är att ge Tullverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Prop. 2016/17:91: I paragrafen anges det övergripande syftet med lagen. Bestämmelser med motsvarande innehåll finns i 1 kap. 1 § polisdatalagen (2010:361) och 1 kap. 1 § kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

Lagens tillämpningsområde

[K1]2 §  Denna lag gäller vid Tullverkets behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Prop. 2016/17:91: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

I paragrafen anges inledningsvis att lagen gäller vid behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses detsamma som i 3 § personuppgiftslagen (1998:204), nämligen all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person ...

[K1]3 §  I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella överenskommelser om polisiärt samarbete.

[S2]I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 3. ett EU-organ, eller
 4. ett EU-informationssystem.

[S3]Om det i de författningar som anges i första och andra styckena finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2017:503).

Prop. 2016/17:91: Paragrafen anger lagens förhållande till vissa andra författningar som innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

Första stycket innehåller en upplysning om att det i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser ...

Lagens tillämpning på juridiska personer

[K1]4 §  Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

 1. 2 kap. 3 § om personuppgiftsansvar,
 2. 2 kap.57 §§ om ändamålen för behandlingen,
 3. 2 kap. 11 § om tillgången till personuppgifter,
 4. 3 kap.2 och 3 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
 5. 4 kap. om bevarande och gallring.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av uppgifter om juridiska personer. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

I förhållande till 2 § utvidgar paragrafen lagens tillämpningsområde genom att den föreskriver att vissa av lagens bestämmelser ska tillämpas vid behandling av uppgifter om juridiska personer. Detta ger ett skydd för uppgifter om juridiska personer som inte har någon motsvarighet i ...

Lagens uppbyggnad

[K1]5 §  I 2 kap. finns det allmänna bestämmelser om behandling av personuppgifter.

[S2]För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller även 3 kap.

[S3]I 4 kap. finns det bestämmelser om bevarande och gallring av personuppgifter.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen anger hur lagen är uppbyggd. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

I 2 kap. finns allmänna bestämmelser och bestämmelser om behandling av personuppgifter, som gäller all behandling av personuppgifter som omfattas av lagen. För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller även 3 kap. Vad som avses med ”gemensamt tillgängliga uppgifter” berörs i kommentaren till 3 kap. ...

Förhållandet till personuppgiftslagen

[K2]1 §  Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för personuppgiftslagen (1998:204).

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar lagens förhållande till personuppgiftslagen. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Om något annat inte anges i 2 § gäller tullbrottsdatalagen i stället för personuppgiftslagen. Vid sådan behandling ...

[K2]2 §  När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204):

 1. 3 § om definitioner,
 2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,
 3. 9 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter, dock med undantag för första stycket i) och tredje stycket,
 4. 22 § om behandling av personnummer och samordningsnummer, 5. 23 och 2527 §§ om information till den registrerade,
 5. 28 § om rättelse,
 6. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,
 7. 3335 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,
 8. 3841 §§ om personuppgiftsombud m.m.,
 9. 42 § om upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar,
 10. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om tillsynsmyndighetens befogenheter,
 11. 48 § om skadestånd, och
 12. 51 § första stycket, 52 § första stycket och 53 § om överklagande.

[S2]Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller inte 8 § andra stycket personuppgiftslagen.

[S3]Information enligt 23 § personuppgiftslagen behöver inte lämnas vid behandling som består av insamling av personuppgifter genom bilder eller ljud. Sådan information behöver inte heller lämnas när personuppgifterna samlas in i samband med larm och det med hänsyn till omständigheterna inte finns tid att lämna informationen.

[S4]Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen anger vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som gäller i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.2.

I första stycket anges vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som gäller vid behandling av personuppgifter i <a href="https://lagen.nu/2017:000" ...

Personuppgiftsansvar

[K2]3 §  Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller bestämmelser om personuppgiftsansvar. Övervägandena finns i avsnitt 9.3.

I paragrafen anges att Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam ...

Personuppgiftsombud

[K2]4 §  Tullverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud. Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller bestämmelser om personuppgiftsombud. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.

I första stycket föreskrivs att Tullverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud. Hänvisningen i 2 § första stycket 9 till 3840 §§ <a href="https://lagen.nu/1998:204" ...

Ändamål

[K2]5 §  Personuppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att

 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, 2. utreda eller beivra brott, eller
 2. fullgöra de förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen anger de primära ändamål för vilka personuppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

Personuppgifter som behandlas med stöd av paragrafen får också behandlas för ett antal ytterligare ändamål. Behandlingen för dessa sekundära ändamål regleras i 6 §. Av 7 § framgår att behandling av personuppgifter dessutom får ske för diarieföring ...

[K2]6 §  Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

 1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket,
 2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation,
 3. verksamhet hos Kriminalvården för att förebygga brott och upprätthålla säkerheten,
 4. annan verksamhet som Tullverket ansvarar för, om det finns särskilda skäl att tillhandahålla informationen,
 5. en myndighets verksamhet
  1. om Tullverket enligt lag eller förordning är skyldigt att bistå myndigheten med viss uppgift, eller
  2. om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till andra.

[S3]I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 5 § även behandlas för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges i första och andra styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Prop. 2016/17:91: I paragrafen anges de sekundära ändamål för vilka personuppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 10.3.

Behandling enligt denna paragraf förutsätter att uppgifterna redan är föremål för behandling enligt 5 §. Det är alltså inte tillåtet att samla in personuppgifter enbart i syfte att behandla dem enligt denna paragraf. Det förhållandet att uppgifter ...

[K2]7 §  Personuppgifter får också behandlas om

 1. behandlingen är nödvändig för diarieföring, eller
 2. uppgifterna har lämnats till Tullverket i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för handläggningen.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar behandling av personuppgifter i två särskilt angivna fall och gäller oavsett om förutsättningarna för behandling enligt 5 eller 6 § är för handen. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

Enligt punkten 1 får personuppgifter alltid behandlas om behandlingen är nödvändig för diarieföring. Vilka uppgifter som måste noteras i samband med diarieföring av en handling framgår av <a ...

Personuppgifter från transportföretag

[K2]8 §  Personuppgifter som har lämnats till Tullverket från transportföretag enligt 4 kap. 6 § tullagen (2016:253) eller 15 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen får behandlas i den utsträckning det är tillåtet enligt dessa lagar och enbart i den utsträckning det behövs för planering av kontrollverksamheten och urval av kontrollobjekt.

[S2]Om det behövs i ett enskilt fall får sådana personuppgifter behandlas för något annat ändamål som anges i 5 § och göras gemensamt tillgängliga.

[S3]I lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2018:1190).

Prop. 2016/17:91: Av första stycket i paragrafen framgår att personuppgifter som transportföretag har lämnat till Tullverket enligt bestämmelser i tullagen (2016:253) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot annat land inom Europeiska unionen (kallad inregränslagen) får behandlas i den utsträckning det är tillåtet enligt bestämmelserna i dessa andra ...

[K2]9 §  Vid sökning i personuppgifter som avses i 8 § första stycket får namn, personnummer, samordningsnummer och andra liknande identitetsbeteckningar användas som sökbegrepp bara om uppgifterna avser en person som

 1. är eller har varit misstänkt för brott,
 2. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 1, eller
 3. övervakas under de förutsättningar som anges i 3 kap. 2 § första stycket 2.

[S2]För personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga gäller bestämmelserna om sökning i 3 kap.57 §§.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar hur Tullverket får söka i uppgifter som har inhämtats från transportföretag. Övervägandena finns i avsnitt 11.

Paragrafen innebär att direkta personuppgifter om bara vissa uppräknade personer får användas som sökbegrepp. För sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga gäller i stället bestämmelserna i 3 kap. 5–7 §§ om sökning.

En bestämmelse ...

Känsliga personuppgifter

[K2]10 §  Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

[S2]Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också behandlas med stöd av 7 §.

[S3]Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen anger i vilken utsträckning känsliga personuppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 12.

Enligt första stycket får personuppgifter inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. ...

Tillgången till personuppgifter

[K2]11 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Prop. 2016/17:91: Bestämmelsen reglerar den interna tillgången till personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

I Tullverkets brottsbekämpande verksamhet förekommer en betydande mängd uppgifter. Till stor del är dessa av integritetskänsligt slag och ska inte spridas till någon som inte är behörig att ta del av uppgifterna. I första stycket slås därför fast att ...

Utlämnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet

[K2]12 §  Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter lämnas till

 1. Interpol,
 2. Europol,
 3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller
 4. en tullmyndighet eller kustbevakning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]Sådana personuppgifter får lämnas om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott.

[S3]Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller sekretessbrytande bestämmelser om utlämnande till utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer. Bestämmelsen är i första hand avsedd för sådant internationellt samarbete som inte omfattas av lagen om internationellt tullsamarbete. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.6.

En förutsättning för att personuppgifter ska få lämnas ut är att den behandling av uppgifter som ...

[K2]13 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller en bestämmelse som bryter viss sekretess som annars skulle ha gällt gentemot andra myndigheter med brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.4.

I paragrafen regleras rätten för andra myndigheter med brottsbekämpande verksamhet att utan hinder av viss i paragrafen angiven sekretess till skydd för enskild, i den brottsbekämpande verksamheten få del av personuppgifter ...

[K2]14 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i andra fall än som anges i 12 och 13 §§.

[S2]Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller upplysningsbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.4.

I första stycket finns en upplysning om att regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i andra fall än som anges i 12 och 13 §§. Det kan vara aktuellt om det t.ex. finns ...

[K2]15 §  Personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Prop. 2016/17:91: Enligt paragrafen ska personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik lämnas till den myndighet som ansvarar för framställandet av sådan statistik. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.5.

Bestämmelsen bryter den sekretess som kan gälla för personuppgifterna. Av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ...

Elektroniskt utlämnande

[K2]16 §  Enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut på sådant medium även i andra fall.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, t.ex. i ett e-postmeddelande eller på ett USB-minne. Bestämmelsen har inte någon sekretessbrytande verkan. Övervägandena finns i avsnitt 13.1.

Bestämmelsen innebär att en större mängd personuppgifter, t.ex. ett helt register eller delar av ett register, inte får lämnas ut på medium ...

[K2]17 §  Utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning som följer av denna lag.

[S2]Bestämmelser om direktåtkomst finns i 3 kap. 8 §.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen anger i vilken utsträckning utlämnande genom direktåtkomst är tillåten. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.

Den grundläggande innebörden av begreppet direktåtkomst är att någon har direkt tillgång till register, databaser eller andra samlingar av uppgifter som behandlas automatiserat och på egen hand kan söka efter information, dock utan att kunna påverka innehållet i uppgiftssamlingen. ...

[K3]1 §  Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

[S2]Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap. 7 §.

Prop. 2016/17:91: Lagen bygger på en uppdelning mellan å ena sidan behandling av ”gemensamt tillgängliga uppgifter” eller behandling som innebär att uppgifter blir gemensamt tillgängliga och å andra sidan annan behandling av personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 14.1.

Paragrafens första stycke innehåller en beskrivning av vad som i lagen avses med uttrycket gemensamt tillgängliga uppgifter och anger ...

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

[K3]2 §  Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

 1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet, om den misstänkta verksamheten
  1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver, eller
  2. sker systematiskt.
 2. Uppgifter som behövs för övervakningen av en person, om han eller hon
  1. kan antas komma att begå brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver, och
  2. är allvarligt kriminellt belastad.
 3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning eller beivrande av brott.
 4. Uppgifter som behövs för att fullgöra internationella åtaganden, om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.
 5. Uppgifter som har rapporterats till Tullverkets kommunikationscentral.

[S2]Tillgången till uppgifter som görs gemensamt tillgängliga med stöd av första stycket 2 ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän som har till uppgift att arbeta med övervakningen. Information om att en person är föremål för övervakning får dock göras tillgänglig för andra.

Prop. 2016/17:91: Paragrafens första stycke innehåller en uppräkning av de slag av personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga. Övervägandena finns i avsnitt 14.2.

När personuppgifter görs gemensamt tillgängliga innebär det, typiskt sett, ökade risker för intrång i den personliga integriteten. Uppräkningen är därför uttömmande och det är alltså inte tillåtet att göra personuppgifter gemensamt tillgängliga ...

Särskilda upplysningar

[K3]3 §  För gemensamt tillgängliga uppgifter ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. Har personuppgifterna gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § första stycket 2, ska detta särskilt framgå.

Prop. 2016/17:91: I paragrafen ställs krav på att de närmare ändamålen med behandlingen ska framgå. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.

Enligt första meningen ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. Till att börja med måste ges information om huruvida uppgiften behandlas enligt 2 kap. 5 § 1, 2 eller 3. Härutöver måste upplysning ...

[K3]4 §  Om uppgifter som är gemensamt tillgängliga direkt kan hänföras till en person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det genom en särskild upplysning eller på annat sätt framgå att personen inte är misstänkt.

[S2]Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta är onödigt på grund av särskilda omständigheter. Detsamma gäller uppgifter om personer som avses i 2 § första stycket 2.

Prop. 2016/17:91: I paragrafen ställs krav på att det vid behandling av uppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga ska framgå om en uppgift avser en person som inte är misstänkt. Vidare ställs krav på att viss information ska värderas och förses med en särskild upplysning om resultatet av värderingen. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.

Bestämmelserna avser endast direkta personuppgifter. Om den person ...

Sökning

[K3]5 §  Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som sökbegrepp.

[S2]Första stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar användningen av känsliga uppgifter som sökbegrepp. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.1.

I första stycket föreskrivs ett förbud mot att använda uppgifter som avslöjar känsliga personuppgifter (dvs. uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) som sökbegrepp ...

[K3]6 §  Vid sökning på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta personen

 1. är anmäld för brott,
 2. är eller har varit misstänkt för brott,
 3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1,
 4. övervakas enligt 2 § första stycket 2,
 5. har anmält ett brott,
 6. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
 7. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har lämnat uppgifter eller yttrande,
 8. har gett in eller tillhandahållits en handling,
 9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
 10. är efterlyst.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av tillgången till sådana uppgifter som avses i första stycket.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller allmänna begränsningar vid sökning i gemensamt tillgängliga uppgifter på namn, personnummer eller liknande identitetsbeteckningar. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.2.

Mot bakgrund av att de informationsmängder som kan göras gemensamt tillgängliga i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet sammantagna kan bli betydande, är det av integritetsskäl inte lämpligt att tillåta fri ...

[K3]7 §  Bestämmelserna i 6 § gäller inte vid

 1. sökning i en viss handling eller i ett visst ärende, eller
 2. sökning i en uppgiftssamling som har skapats för att undersöka viss brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och som enbart de som arbetar i undersökningen har åtkomst till.

[S2]Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller vid sökning som utförs av särskilt angivna tjänstemän och som görs

 1. för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver eller för sådant ändamål som avses i 2 § första stycket 2, eller
 2. för att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar sökning får äga rum med stöd av första och andra styckena. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 6 §.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller fyra undantag från sökbegränsningsregeln i 6 §. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.2.

Enligt första stycket 1 gäller 6 § inte vid sökning som sker i en viss handling eller ett visst ärende. Det handlar här om sökning i endast begränsade informationsmängder.

Av första stycket 2 framgår att 6 § inte heller gäller vid sökning i uppgiftssamlingar ...

Direktåtkomst

[K3]8 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket får medges direktåtkomst till personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Direktåtkomsten får endast avse personuppgifter som är gemensamt tillgängliga.

[S2]En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller bestämmelser om direktåtkomst. Övervägandena finns i avsnitt 15.3. Innebörden av begreppet direktåtkomst redovisas i kommentaren till 2 kap. 17 § och i avsnitt 13.2.

I första stycket anges att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket ...

Generella bestämmelser

[K4]1 §  Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av de ändamål som anges i lagen.

[S2]I följande paragrafer anges hur länge uppgifter som behandlas automatiserat längst får bevaras:

 1. 3 och 4 §§ om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga,
 2. 57 §§ om uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga, och
 3. 9 och 10 §§ om andra uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga än som anges i 2.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller en generell bestämmelse om längsta tid för bevarande av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten och hänvisar till de övriga paragrafer om bevarande och gallring som finns i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.1.

Av första stycket framgår att personuppgifter aldrig får bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av lagens ändamål. Bevarande ...

[K4]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. att vissa kategorier av personuppgifter får bevaras i den brottsbekämpande verksamheten under längre tid än vad som anges i 6, 7, 9 och 10 §§,
 2. att personuppgifter, med avvikelse från 3 § första stycket, 9 och 10 §§, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, och
 3. digital arkivering.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen är en upplysningsbestämmelse och har utformats efter modell från 2 kap. 11 § åklagardatalagen (2015:433). Övervägandena finns i avsnitt 16.1.

Genom punkten 1 upplyses om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har möjlighet att meddela föreskrifter om att vissa kategorier av personuppgifter ...

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga

[K4]3 §  Personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts gemensamt tillgängliga ska, om de behandlas i ett ärende, gallras senast ett år efter det att ärendet avslutades. Om de inte kan hänföras till ett ärende, ska uppgifterna gallras senast ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången.

[S2]Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar gallring av personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts gemensamt tillgängliga. Övervägandena finns i avsnitt 16.2.

Som framgår av första stycket ska personuppgifter som behandlas i ett ärende gallras senast ett år efter det att ärendet avslutades, medan personuppgifter som inte kan hänföras till ett ärende ska gallras senast ett år efter det att de ...

[K4]4 §  I 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) och 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen finns bestämmelser om lagring och förstöring av vissa uppgifter från transportföretag.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen upplyser om att det i 4 kap. 8 § tullagen och 16 § inregränslagen finns bestämmelser som reglerar lagring och förstöring av vissa personuppgifter som Tullverket har begärt in från transportföretag. Övervägandena finns i avsnitt 16.2.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott

[K4]5 §  I 6 och 7 §§ anges hur länge personuppgifter i vissa ärenden om utredning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga får bevaras i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Prop. 2016/17:91: I paragrafen ges en upplysning om att det i 6 och 7 §§ finns bestämmelser om hur länge personuppgifter i vissa ärenden om utredning eller beivrande av brott får bevaras i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 16.4.

I 6 och 7 §§ anges ramarna för behandlingen av personuppgifter i vissa avslutade ärenden om utredning och beivrande av brott. En utgångspunkt är att ärenden ...

[K4]6 §  Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen inte utgör brott, får personuppgifterna i anmälan inte längre behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifterna inte behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet när åtal inte längre får väckas för brottet.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar hur länge personuppgifter i en brottsanmälan får behandlas, i de fall där anmälan i fråga inte har lett till en förundersökning eller annan motsvarande utredning. Övervägandena finns i avsnitt 16.4.

Huvudregeln är att uppgifter i en avskriven brottsanmälan ska kunna behandlas fram till den tidpunkt när brottet preskriberas, eftersom förundersökning kan inledas om det kommer fram ...

[K4]7 §  Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då domen, eller det beslut som meddelades med anledning av talan, fick laga kraft.

[S2]Om en förundersökning har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades. Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen reglerar hur lång tid personuppgifter i avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken längst får behandlas i den brottsbekämpande verksamheten. Övervägandena finns i avsnitt 16.4.

Utgångspunkten är att brottsutredningar ska kunna behandlas viss tid efter det ...

[K4]8 §  Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har lagts ned eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte längre vara sökbar som misstänkt.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter som rör brottsmisstankar efter det att en förundersökning har lagts ned, ett åtal har lagts ned eller en åtalad person har frikänts genom en lagakraftvunnen dom. Övervägandena finns i avsnitt 16.4.

Enligt ...

Övriga gemensamt tillgängliga uppgifter

[K4]9 §  Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 3 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 ska gallras enligt andra–fjärde styckena.

[S2]Uppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som anges i 3 kap. 2 § första stycket 1 ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver ska dock gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personen görs före utgången av gallringsfristen, behöver de uppgifter som finns om personen inte gallras så länge någon av uppgifterna om honom eller henne får bevaras.

[S3]Uppgifter som har behandlats i samband med sådan övervakning som avses i 3 kap. 2 § första stycket 2 ska gallras senast tio år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes.

[S4]Den tid då en misstänkt eller övervakad person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska inte räknas med vid beräkningen av de frister som anges i andra och tredje styckena.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar gallring av andra gemensamt tillgängliga uppgifter än uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott. Övervägandena finns i avsnitt 16.3.

Enligt första stycket ska vid gallring av här aktuella uppgifter andra– fjärde styckena tillämpas. Det gäller olika gallringsfrister beroende på vilket slag av uppgifter det är fråga om.

Enligt ...

[K4]10 §  Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5 ska gallras enligt andra eller tredje stycket.

[S2]Uppgifter som har behandlats med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 4 ska gallras senast ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

[S3]Uppgifter som har behandlats med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 5 ska gallras senast ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades automatiserat första gången.

Prop. 2016/17:91: Paragrafen innehåller i likhet med 9 § bestämmelser som reglerar gallring av andra gemensamt tillgängliga uppgifter än uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott. Övervägandena finns i avsnitt 16.3.

Enligt första stycket ska vid gallring av här aktuella uppgifter andra eller tredje stycket tillämpas. Det gäller olika gallringsfrister beroende på vilket slag av uppgifter det är ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tullbrottsdatalag (2017:447)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
 3. Följande bestämmelser i denna lag behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2019
  1. 3 kap.6 och 7 §§ om sökning,
  2. 4 kap.6 och 7 §§ om behandling av personuppgifter i brottsanmälningar, avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs enligt bestämmelserna i 23 kap.rättegångsbalken, och
  3. 4 kap. 8 § om sökning.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:269, Prop. 2016/17:91, Bet. 2016/17:SkU28
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:503) om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:447)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:273, Prop. 2016/17:139, Bet. 2016/17:JuU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-07-02

Lag (2018:1190) om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:447)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:394, Prop. 2017/18:234, Bet. 2017/18:JuU39
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2018-08-01

Ändring, SFS 2018:1694

Omfattning
upph.