Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2018-11-22
Ändring införd
SFS 2018:1893 i lydelse enligt SFS 2021:1203
Ikraft
2019-01-01
Upphäver
Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

Verksamhet som ska finansieras med public service-avgift

1 §  En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den under förutsättning att

 1. sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio-_och_tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändningsverksamheten, och
 2. tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.

[S2]Avgiften får inte finansiera annan verksamhet än den som anges i första stycket.

Tilldelning av avgiftsmedel inför en tillståndsperiod

2 §  Ett beslut av riksdagen om tilldelning av avgiftsmedel inför att sändningstillstånd enligt radio-_och_tv-lagen (2010:696) meddelas ska avse hela den period som tillståndet gäller. Även regeringens beslut om villkoren för att använda avgiftsmedlen ska avse hela denna period.

[S2]I enlighet med ett beslut om tilldelning enligt första stycket tilldelar riksdagen årligen avgiftsmedel för den verksamhet som anges i 1 §.

Vem ska betala public service-avgift?

3 §  Den som är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap.35 §§inkomstskattelagen (1999:1229) och som vid beskattningsårets ingång har fyllt 18 år är skyldig att betala public service-avgift.

Hur beräknas en public service-avgift?

4 §  Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Underlaget ska högst uppgå till 1,870 gånger det inkomstbasbelopp enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken som gäller för beskattningsåret. Lag (2021:1203).

5 §  Public service-avgiften är 1 procent av avgiftsunderlaget enligt 4 §.

När upphör skyldigheten att betala public service-avgift?

6 §  Public service-avgift ska betalas till och med det år den avgiftsskyldige avlider. Det som skulle ha gällt för den avlidne ska för dödsåret tillämpas för dödsboet.

Prop. 2017/18:261: Paragrafen innehåller regler om avgiftsskyldigheten när en person avlider. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.1.

Förfaranderegler

7 §  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av public service-avgiften finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prop. 2017/18:261: Av paragrafen framgår att förfarandebestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas på avgiften. Det innebär att skatteförfarandelagens bestämmelser om bl.a. omprövning av beslut om skatt och avgift, anstånd med betalning av skatt och avgift och verkställighet av beslut blir direkt tillämpliga också på public service-avgiften. Bestämmelsen behandlas ...

Överföring och förvaltning av avgiftsmedel

8 §  De avgiftsmedel som Skatteverket får in ska föras över till ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret (public service-kontot).

Prop. 2017/18:261: Av paragrafen framgår att de avgiftsmedel som Skatteverket får in ska föras över till ett konto i Riksgäldskontoret benämnt public service-kontot. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.

9 §  Kammarkollegiet ska förvalta avgiftsmedlen på public service-kontot.

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om överföring och förvaltning av avgiftsmedlen.

Prop. 2017/18:261: Paragrafen innehåller en s.k. nödvändig upplysningsbestämmelse. En sådan bestämmelse behövs eftersom riksdagen i 8 och 9 §§ föreslås

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
 3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ärenden om radio- och tv-avgift som har inletts hos Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före ikraftträdandet.
 4. Det som i den upphävda lagen anges om Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag ska efter den 31 december 2019 i stället gälla för Kammarkollegiet.
 5. Ärenden om radio- och tv-avgift som inte har slutbehandlats den 31 december 2019 ska överlämnas till Kammarkollegiet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:24, Prop. 2017/18:261, Bet. 2018/19:KrU2
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:1204) om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:106, Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:KrU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:1203) om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:85, Prop. 2021/22:1, Bet. 2021/22:KrU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-01-01