Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-12-19
Ändring införd
SFS 2019:1297 i lydelse enligt SFS 2022:919
Ikraft
2020-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

1 §  Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet.

[S2]Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i en region.

2 §  En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges hälso- och sjukvård enligt 8 kap.1 eller 2 § eller 15 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]En region får erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en annan regions ansvar enligt första stycket, om regionerna kommer överens om det.

[S3]En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag.

3 §  Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter.

[S2]Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

4 §  Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap.socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det.

5 §  När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen (2010:659) och lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lag (2022:919).

Ändringar

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Förarbeten
Rskr. 2019/20:125, Prop. 2019/20:1, Bet. 2019/20:SfU1
Ikraftträder
2020-02-01

Lag (2022:919) om ändring i lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Förarbeten
Rskr. 2021/22:381, Prop. 2021/22:177, Bet. 2021/22:SoU30
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2023-01-01