Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2019-02-21
Ändring införd
SFS 2019:59 i lydelse enligt SFS 2020:345
Ikraft
2019-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelsesida 2019:59 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG, här benämnd EU:s geoblockeringsförordning.

Prop. 2018/19:26: I paragrafen anges att lagen kompletterar EU:s geoblockeringsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Ansvariga myndigheter

2 §  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska stödja och utöva tillsyn över att EU:s geoblockeringsförordning följs. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: Paragrafen upplyser om att regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som har ansvar enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Genom ändringen anges att utpekad myndighet eller myndigheter även ska utöva tillsyn över att EU:s geoblockeringsförordning följs, vilket är en följd av att tillsynsbestämmelser nu införs i lagen.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen upplyser om att regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för att stödja och kontrollera att EU:s geoblockeringsförordning följs. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Sanktionsavgift

Tillsyn

3 §  Om en näringsidkare bryter mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, och detta drabbar kunder som är konsumenter, får Konsumentverket, om inga andra effektiva medel är tillgängliga för att få överträdelsen att upphöra, förelägga näringsidkaren, en värdtjänstleverantör eller en internetleverantör att upprätta ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på webbplatsen.

[S2]Ett föreläggande som avses i första stycket får bara meddelas om

  1. överträdelsens allvar motiverar det, och
  2. webbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S3]Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende EU:s geoblockeringsförordning inte följs och i övrigt vara utformat på ändamålsenligt sätt.

[S4]Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om varningsmeddelande vid överträdelser av artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblockeringsförordning, när överträdelsen drabbar kunder som är konsumenter. Paragrafen ansluter delvis till artikel 9.4 g i 2017 års konsumentskyddsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 8.

De angivna artiklarna handlar om åtkomst till onlinegränssnitt (artikel 3), åtkomst till ...

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om påförande av sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Av första stycket framgår att en näringsidkare som har brutit mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblockeringsförordning ska åläggas att betala en sanktionsavgift. Med näringsidkare avses enligt artikel 2 i EU:s geoblockeringsförordning ...

4 §  När ändrade förhållanden föranleder det, ska Konsumentverket besluta att en skyldighet att upprätta ett varningsmeddelande inte längre ska gälla. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att Konsumentverket kan besluta att en skyldighet att upprätta ett varningsmeddelande inte längre ska gälla. Paragrafen ansluter delvis till artikel 9.4 g i 2017 års konsumentskyddsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 8.

För en kommentar hänvisas till 41 b § marknadsföringslagen....

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgiftens storlek. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.

I första stycket anges inom vilket beloppsintervall som sanktionsavgiften ska bestämmas.

I andra stycket anges att sanktionsavgiften inte får överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning närmast föregående räkenskapsår. Med omsättning avses nettoomsättning ...

5 §  Om det är nödvändigt för tillsynen enligt denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, får Konsumentverket köpa varor eller tjänster under dold identitet (testköp).

[S2]Näringsidkaren ska underrättas om testköpet så snart det kan ske utan att åtgärden förlorar sin betydelse.

[S3]Om det inte är oskäligt, får Konsumentverket besluta att näringsidkaren ska ersätta verket för vad som har betalats för varan eller tjänsten vid testköpet. Konsumentverket ska i så fall erbjuda näringsidkaren att ta tillbaka en vara som köpts. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: Paragrafen, som är ny, reglerar Konsumentverkets möjlighet att vid tillsynen enligt lagen under dold identitet köpa varor eller tjänster, s.k. testköp. Paragrafen ansluter till artikel 9.3 d i 2017 års konsumentskyddsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 7.

På samma sätt som i bestämmelserna om sanktionsavgift i den nuvarande 3 § är hänvisningen till EU:s geoblockeringsförordning utformad så att ...

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur sanktionsavgiften ska bestämmas. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.

Vid fastställandet av sanktionsavgiften ska enligt första stycket hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen av EU:s geoblockeringsförordning är. Överträdelsen kan betraktas som allvarlig om det rör sig om ett upprepat eller systematiskt förfarande eller om överträdelsen pågått under ...

Förelägganden

6 §  En tillsynsmyndighet får förelägga var och en att lämna upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs i ett ärende om tillämpningen av denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om upplysningsskyldighet och tillhandahållande av utredningsmaterial för tillsynen enligt lagen och EU:s geoblockeringsförordning. Paragrafen ansluter till artikel 9.3 b i 2017 års konsumentskyddsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer har tillsyn över att EU:s geoblockeringsförordning följs (2 §). ...

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om påförande av sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1 och 6.3.3.

Av första stycket framgår att frågor om sanktionsavgift prövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Myndigheten kan således, med tillämpning av 5 §, besluta att ta ut en sanktionsavgift ...

7 §  Om det behövs för tillsynen i ett ärende enligt denna lag och EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, får en tillsynsmyndighet förelägga näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrymmen som näringsidkaren utnyttjar för ändamål i den egna näringsverk- samheten tillgängliga för inspektion.

[S2]I samband med inspektionen får tillsynsmyndigheten ta del av de handlingar som behövs för tillsynen och begära nödvändiga upplysningar på platsen.

[S3]Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: Paragrafen, som är ny, reglerar befogenhet för en tillsynsmyndighet att företa inspektioner på plats. Paragrafen ansluter till artikel 9.3 c i 2017 års konsumentskyddsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer har tillsyn över att EU:s geoblockeringsförordning följs (2 §).

Av första stycket framgår att en tillsynsmyndighet ...

Prop. 2018/19:26: Paragrafen anger när och till vem sanktionsavgiften ska betalas liksom vad myndigheten ska iaktta när avgiften inte betalas i tid. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.4.

I första stycket anges att sanktionsavgiften ska betalas inom trettio dagar från det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. Beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt <a href="https://lagen.nu/1981:774" ...

Överklagande

8 §  En tillsynsmyndighet får i övrigt meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, ska följas.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: Paragrafen, som är ny, innehåller vissa befogenheter för en tillsynsmyndighet att ingripa. Paragrafen ansluter till artikel 9.4 e och f i 2017 års konsumentskyddsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Enligt första stycket kan en tillsynsmyndighet, utöver de befogenheter som reglerats tidigare i kapitlet, meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att EU:s geoblockeringsförordning ...

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut om sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.

9 §  En näringsidkare som har brutit mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, ska åläggas att betala en sanktionsavgift.

[S2]I ringa fall ska någon sanktionsavgift inte tas ut.

[S3]Sanktionsavgiften tillfaller staten. Lag (2020:345).

10 §  En sanktionsavgift ska bestämmas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor.

[S2]Sanktionsavgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga, får omsätt- ningen uppskattas. Lag (2020:345).

11 §  När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

[S2]Sanktionsavgiften får sättas ned helt eller delvis, om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Lag (2020:345).

12 §  En sanktionsavgift får inte tas ut för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite enligt denna lag om överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: Paragrafen, som är ny, innehåller ett undantag från möjligheten att ålägga sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

En näringsidkare som inte följer ett föreläggande som har meddelats vid vite enligt lagen och denna överträdelse ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet får inte åläggas sanktionsavgift.

13 §  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer prövar frågor om sanktionsavgift.

[S2]En sanktionsavgift får inte beslutas senare än fem år från den tidpunkt då överträdelsen upphörde.

[S3]En beslutad sanktionsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft. Lag (2020:345).

14 §  En sanktionsavgift ska betalas till den myndighet som regeringen bestämmer inom trettio dagar efter det att beslutet har fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. Beslutet om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats i tid.

[S2]Om en avgift inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska myndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2020:345).

15 §  Beslut enligt 3, 4 och 6-9 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 5 § tredje stycket.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2020:345).

Prop. 2019/20:120: I paragrafen anges vilka beslut som får överklagas. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 7 och 8.

I första stycket införs hänvisningar till bestämmelserna om förelägganden samt beslut om ersättning för vad som har betalats vid ett testköp. I paragrafen anges inte, ...

Ändringar

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Förarbeten
Rskr. 2018/19:129, Prop. 2018/19:26, Bet. 2018/19:NU6
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2020:345) om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:254, Prop. 2019/20:120, Bet. 2019/20:CU23
Omfattning
nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 9, 10, 11 §§, nuvarande 6, 7, 8 §§ betecknas 13, 14, 15 §§; ändr. 2, 15 §§, nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 §§, rubr. närmast före 3, 6 §§
Ikraftträder
2020-07-01