Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2019-02-21
Ändring införd
SFS 2019:59
Ikraft
2019-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Rättelsesida 2019:59 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG, här benämnd EU:s geoblockeringsförordning.

Prop. 2018/19:26: I paragrafen anges att lagen kompletterar EU:s geoblockeringsförordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Ansvariga myndigheter

2 §  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska stödja och kontrollera att EU:s geoblockeringsförordning följs.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen upplyser om att regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för att stödja och kontrollera att EU:s geoblockeringsförordning följs. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Sanktionsavgift

3 §  En näringsidkare som har brutit mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, ska åläggas att betala en sanktionsavgift.

[S2]I ringa fall ska någon sanktionsavgift inte tas ut.

[S3]Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om påförande av sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter.

Av första stycket framgår att en näringsidkare som har brutit mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblockeringsförordning ska åläggas att betala en sanktionsavgift. Med näringsidkare avses enligt artikel 2 i EU:s geoblockeringsförordning ...

4 §  En sanktionsavgift ska bestämmas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor.

[S2]Sanktionsavgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga, får omsätt- ningen uppskattas.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgiftens storlek. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.

I första stycket anges inom vilket beloppsintervall som sanktionsavgiften ska bestämmas.

I andra stycket anges att sanktionsavgiften inte får överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning närmast föregående räkenskapsår. Med omsättning avses nettoomsättning ...

5 §  När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

[S2]Sanktionsavgiften får sättas ned helt eller delvis, om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur sanktionsavgiften ska bestämmas. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.

Vid fastställandet av sanktionsavgiften ska enligt första stycket hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen av EU:s geoblockeringsförordning är. Överträdelsen kan betraktas som allvarlig om det rör sig om ett upprepat eller systematiskt förfarande eller om överträdelsen pågått under ...

6 §  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer prövar frågor om sanktionsavgift.

[S2]En sanktionsavgift får inte beslutas senare än fem år från den tidpunkt då överträdelsen upphörde.

[S3]En beslutad sanktionsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om påförande av sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1 och 6.3.3.

Av första stycket framgår att frågor om sanktionsavgift prövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Myndigheten kan således, med tillämpning av 5 §, besluta att ta ut en sanktionsavgift ...

7 §  En sanktionsavgift ska betalas till den myndighet som regeringen bestämmer inom trettio dagar efter det att beslutet har fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. Beslutet om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats i tid.

[S2]Om en avgift inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska myndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen anger när och till vem sanktionsavgiften ska betalas liksom vad myndigheten ska iaktta när avgiften inte betalas i tid. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.4.

I första stycket anges att sanktionsavgiften ska betalas inom trettio dagar från det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. Beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt ...

Överklagande

8 §  Beslut om sanktionsavgift enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2018/19:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut om sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.

Ändringar

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Förarbeten
Rskr. 2018/19:129, Prop. 2018/19:26, Bet. 2018/19:NU6
Ikraftträder
2019-04-01