Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:527 i lydelse enligt SFS 2022:32
Ikraft
2020-07-01
Tidsbegränsad
2022-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-01-22

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.

/Upphör att gälla U: 2022-01-31/

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

/Träder i kraft I: 2022-01-31/

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

/Träder i kraft I: 2022-01-31/

2 a §  I 11 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för smittskyddsåtgärder med stöd av lagen. Förordning (2022:32).

Tillsyn

3 §  Folkhälsomyndigheten ansvarar för nationell tillsynsvägledning när det gäller den tillsyn som den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smitt- skyddsåtgärder på serveringsställen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledningen i länet.

4 §  Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna länsstyrelsernas arbete enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

/Träder i kraft I: 2022-01-31/

Smittskyddsåtgärder

/Träder i kraft I: 2022-01-31/

4 a §  Den som driver ett serveringsställe ska

 1. begränsa antalet besökare i lokaler och inom tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
 2. utforma lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
 3. se till att in- och utpassage till lokaler och tillhörande områden utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2022:32).

Bemyndigande

/Upphör att gälla U: 2022-01-31/

5 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. sådana smittskyddsåtgärder som avses i 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,
 2. vilka krav som ska ställas för att ett vaccinationsbevis ska godkännas när den som driver ett serveringsställe väljer att använda vaccinationsbevis i sin verksamhet enligt denna förordning, och
 3. att serveringsställens öppettider ska begränsas. Förordning (2022:3).

/Träder i kraft I: 2022-01-31/

5 §  Folkhälsomyndigheten får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 4 a §,
 2. föreskrifter om vilka krav som ska ställas för att ett vaccinationsbevis ska godkännas när den som driver ett serveringsställe väljer att använda vaccinationsbevis i sin verksamhet enligt denna förordning,
 3. föreskrifter om begränsning av serveringsställens öppettider, och
 4. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Förordning (2022:32).

6 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och om verkställigheten av denna förordning.

Vaccinationsbevis

7 §  Med vaccinationsbevis avses i denna förordning ett sådant vaccinationsintyg som anges i artiklarna 5 och 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordning (2022:3).

/Upphör att gälla U: 2022-01-31/

8 §  Om Folkhälsomyndigheten med stöd av 5 § 1 meddelar föreskrifter om smittskyddsåtgärder i form av vaccinationsbevis, får den som driver ett serveringsställe bestämma om vaccinationsbevis ska användas i verksamheten, med de begränsningar som följer av 9 och 10 §§. Förordning (2022:3).

/Träder i kraft I: 2022-01-31/

8 §  Om Folkhälsomyndigheten med stöd av 5 § meddelar föreskrifter om smittskyddsåtgärder i form av vaccinationsbevis, får den som driver ett serveringsställe bestämma om vaccinationsbevis ska användas i verksamheten, med de begränsningar som följer av 9 och 10 §§. Förordning (2022:32).

9 §  Den som driver ett serveringsställe och som enligt 8 § väljer att använda vaccinationsbevis får inte tillämpa kravet på vaccinationsbevis i förhållande till personer som

 1. är under 18 år,
 2. på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19, eller
 3. åtnjuter immunitet och privilegier i Sverige enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

[S2]Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen covid-19 eller sådan allvarlig reaktion på tidigare vaccinering mot sjukdomen covid-19 som förhindrar ytterligare vaccination. Förordning (2022:3).

10 §  Vid användning av vaccinationsbevis ska den som driver ett serveringsställe vid inpassage

 1. verifiera vaccinationsbevisets äkthet,
 2. förvissa sig om att det uppfyller kraven i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, och
 3. förvissa sig om att vaccinationsbeviset har utfärdats till den som visar upp det.

[S2]Den som driver serveringsstället ska även förvissa sig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis uppfyller kraven i 9 § första stycket.

[S3]Den som driver serveringsstället får inte kräva uppvisande av vaccinationsbevis vid köp av mat för avhämtning. Förordning (2022:3).

11 §  Den som driver ett serveringsställe får behandla de personuppgifter som behövs för verifieringen. Personuppgifterna får inte lagras. Förordning (2022:3).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:1193) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2021:129) om ändring i förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2021-03-01

Förordning (2021:326) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2021:865) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2022:3) om ändring i förordningen om (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
ändr. 2, 5 §§; nya 7, 8, 9, 10,11 §§, rubr. närmast före 1, 3, 5, 7 §§
Ikraftträder
2022-01-12

Förordning (2022:32) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2, 5, 8 §§; nya 2 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2022-01-31