Upphävd författning

Förordning (2021:1085) om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-11-23
Ändring införd
SFS 2021:1085 i lydelse enligt SFS 2022:19
Ikraft
2021-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om behandling av personuppgifter för sådan användning av vaccinationsbevis som avses i 7-10 §§ förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och 8 kap. förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förordning (2022:4).

2 §  Med vaccinationsbevis avses i denna förordning ett sådant vaccinationsintyg som anges i artiklarna 3.1 a, 5 och 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordning (2022:19).

3 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

4 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

5 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 3 kap. 4 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Utfärdande och tillhandahållande av vaccinationsbevis

6 §  Det som föreskrivs om behandling av personuppgifter i förordningen (2021:708) om digitala covidbevis ska även gälla för användning av vaccinationsbevis i enlighet med 7-10 §§ förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och 8 kap. förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om

  • utfärdande myndighet och personuppgiftsansvar enligt 4 och 5 §§,
  • vilka personuppgifter som får behandlas enligt 6 §,
  • Folkhälsomyndighetens uppgiftsskyldighet enligt 8 § för vaccinationer som har registrerats enligt lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m.,
  • E-hälsomyndighetens tillhandahållande av uppgifter, digitalt eller i pappersform, om den enskildes vaccinationer mot sjukdomen covid-19 i ett digitalt covidbevis enligt 9 och 10 §§,
  • E-hälsomyndighetens skyldighet att informera den registrerade enligt 11 §, eller enligt 11 a § om vaccinationsbeviset tillhandahålls med stöd av 8 a § förordningen om digitala covidbevis, och
  • överklagande enligt 12 §. Förordning (2022:19).

Ändringar

Förordning (2021:1085) om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis

Ikraftträder
2021-12-01

Förordning (2022:4) om ändring i förordningen (2021:1085) om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2022-01-12

Förordning (2022:19) om ändring i förordningen (2021:1085) om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2022-02-01

Förordning (2022:220) om upphävande av förordningen (2021:1085) om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis

Omfattning
upph.