Förordning (2021:708) om digitala covidbevis

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-06-23
Ändring införd
SFS 2021:708 i lydelse enligt SFS 2022:18
Ikraft
2021-07-01
Tidsbegränsad
2022-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-01-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19- pandemin, och
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid- 19-pandemin.

[S2]Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

2 §  Denna förordning kompletterar också Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

/Upphör att gälla U: 2022-02-01/

3 §  Med digitalt covidbevis avses ett sådant digitalt covidintyg enligt artiklarna 5-7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 som utfärdas av den utfärdande myndigheten i Sverige.

/Träder i kraft I: 2022-02-01/

3 §  Med digitalt covidbevis avses ett sådant digitalt covidintyg enligt artiklarna 5-8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 som utfärdas av den utfärdande myndigheten i Sverige.

[S2]Med vaccinationsbevis avses den del av covidbeviset som utgörs av vaccinationsintyget enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953. Förordning (2022:18).

Utfärdande myndighet och personuppgiftsansvar

4 §  E-hälsomyndigheten ska ansvara för att utfärda de covidbevis som avses i artikel 3.1 och för de uppgifter som en utfärdande myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

5 §  Bestämmelser om personuppgiftsansvaret för utfärdande, kontroll och godtagande av ett digitalt covidbevis finns i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

[S2]E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra den skyldighet som en utfärdande myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954.

Personuppgifter som får behandlas och för vilka ändamål

6 §  Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i ett digitalt covidbevis finns i artiklarna 5-7 och i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

[S2]Uppgift om den enskildes personnummer eller samordningsnummer får behandlas för de ändamål som anges i 7 §.

7 §  Bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas finns i artiklarna 1 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

Uppgiftsskyldighet

8 §  Folkhälsomyndigheten ska på begäran av en enskild och efter den enskildes samtycke till E-hälsomyndigheten lämna ut de uppgifter som registrerats om den enskilde när det gäller vaccinationer mot sjukdomen covid-19 enligt lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m., och som behövs för att ett digitalt covidbevis ska kunna utfärdas.

/Träder i kraft I: 2022-02-01/

Personer som har vaccinerats i ett annat land

/Träder i kraft I: 2022-02-01/

8 a §  E-hälsomyndigheten får i enlighet med artiklarna 3.1 a, 5 och 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 utfärda vaccinationsbevis för enskilda som har fullvaccinerats i ett annat land om den enskilde som begär det

 1. har personnummer, eller
 2. tillhör en utländsk beskickning eller ett karriärkonsulat i Sverige och har diplomat- eller tjänstepass.

[S2]Ett vaccinationsbevis som utfärdas enligt bestämmelsen i första stycket får endast utfärdas

 1. för sådant covid-19-vaccin som avses i artikel 5.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och
 2. om E-hälsomyndigheten har fått tillgång till all nödvändig information om vaccinationer som erhållits i det andra landet och äkthet, giltighet och integritet av de dokument där detta framgår har kontrollerats. Förordning (2022:18).

Tillhandahållande av digitalt covidbevis

/Upphör att gälla U: 2022-02-01/

9 §  E-hälsomyndigheten ska på begäran av en enskild tillhandahålla uppgifter, digitalt eller i pappersform, om den enskildes vaccinationer mot sjukdomen covid-19, bevis om testning för och bevis om tillfrisknande från covid-19 i ett digitalt covidbevis.

Om en enskild begär det, ska ett sådant bevis tillhandahållas i pappersform.

/Träder i kraft I: 2022-02-01/

9 §  E-hälsomyndigheten ska på begäran av en enskild tillhandahålla uppgifter, digitalt eller i pappersform, om den enskildes vaccinationer mot sjukdomen covid-19, bevis om testning för och bevis om tillfrisknande från covid-19 i ett digitalt covidbevis.

[S2]Om en enskild begär det, ska ett sådant bevis tillhandahållas i pappersform.

[S3]Ett digitalt covidbevis som utfärdas med stöd av 8 a § ska tillhandahållas i digital form. Om det finns särskilda skäl får dock E-hälsomyndigheten i enskilda fall besluta om en annan form för tillhandahållandet. Förordning (2022:18).

10 §  En begäran om ett digitalt covidbevis för ett barn får göras av någon av barnets vårdnadshavare.

[S2]Om barnet har fyllt 16 år, får begäran även göras av och tillhandahållandet även ske till barnet.

E-hälsomyndighetens skyldighet att informera den registrerade

11 §  E-hälsomyndigheten ska i fråga om de uppgifter som avses i 8 § informera den som begär ett digitalt covidbevis om

 1. att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och att den enskildes begäran och samtycke bryter den sekretessen för de uppgifter som begärs utlämnade i syfte att utfärda beviset,
 2. att uppgifterna under den tid de hanteras av E-hälsomyndigheten omfattas av sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen, och
 3. vilken behandling av uppgifterna som kommer att göras av E-hälsomyndigheten.

/Träder i kraft I: 2022-02-01/

11 a §  För digitala covidbevis som utfärdas med stöd av 8 a § ska E-hälsomyndigheten informera den som begär det digitala covidbeviset om

 1. vilken sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som uppgifterna en enskild lämnar till en myndighet omfattas av när de hanteras för att ett digitalt covidbevis ska kunna utfärdas, och
 2. hur uppgifterna kommer att behandlas av myndigheten. Förordning (2022:18).

Överklagande

12 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:708) om digitala covidbevis

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2022.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden och mål som har inletts före utgången av juni 2022.
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2022:18) om ändring i förordningen (2021:708) om digitala covidbevis

Omfattning
ändr. 3, 9 §§; nya 8 a, 11 a §§, ny rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2022-02-01