Lag (2022:1697) om samordningsnummer

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-12-01
Ändring införd
SFS 2022:1697
Ikraft
2023-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om samordningsnummer. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för den som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige.

[S2]Lagen innehåller även bestämmelser om personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring.

Prop. 2021/22:276: I paragrafen anges lagens innehåll.

[K1]2 §  Skatteverket beslutar i ärenden enligt denna lag.

[S2]Uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer registreras i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

[S3]Bestämmelser om folkbokföring och personnummer finns i folkbokföringslagen (1991:481).

Grundläggande förutsättningar

[K2]1 §  En person som inte är eller har varit folkbokförd får tilldelas ett samordningsnummer efter

 1. begäran av en sådan myndighet eller ett sådant annat organ som regeringen bestämmer, eller
 2. ansökan av en enskild som har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas behöva en identitetsbeteckning.

[S2]Samordningsnummer får enligt 2-4 §§ tilldelas en person som har styrkt sin identitet. Samordningsnummer får enligt 5 § också tilldelas en person som har gjort sin identitet sannolik. I vissa fall får samordningsnummer med stöd av 6 § även tilldelas den vars identitet är osäker.

Prop. 2021/22:276: I första stycket anges den grundläggande förutsättningen för att kunna tilldelas ett samordningsnummer, att endast den som inte är eller har varit folkbokförd får tilldelas ett samordningsnummer. Av första stycket framgår också vem som får begära tilldelning av samordningsnummer.

Samordningsnummer till personer med styrkt identitet

[K2]2 §  En person som ska styrka sin identitet i samband med tilldelning av samordningsnummer ska inställa sig personligen för identitetskontroll.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå från kravet på personlig inställelse.

[S3]Kravet på personlig inställelse gäller inte för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

[K2]3 §  Vid en identitetskontroll med personlig inställelse ska den som innehar ett pass, ett identitetskort eller en annan motsvarande handling på begäran överlämna handlingen.

[S2]Den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska på begäran överlämna sitt uppehållstillståndskort.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om överlämnande av handlingar i samband med identitetskontroll.

[K2]4 §  Om en handling som överlämnats har ett lagringsmedium där fingeravtryck eller ansiktsbild är sparade, ska innehavaren på begäran låta den myndighet som utför identitetskontrollen ta fingeravtryck och ansiktsbild i digitalt format för att kontrollera att dessa motsvarar dem som finns i handlingen.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller stöd för kontroll av biometriska uppgifter som finns lagrade i handlingar.

Samordningsnummer till personer som gjort sin identitet sannolik

[K2]5 §  En person som inte kan styrka sin identitet får tilldelas ett samordningsnummer efter begäran av en sådan myndighet eller ett sådant annat organ som regeringen bestämmer, när identiteten har gjorts sannolik.

Samordningsnummer till personer vars identitet är osäker

[K2]6 §  En person vars identitet är osäker får tilldelas ett samordningsnummer efter begäran av en sådan myndighet eller ett sådant annat organ som regeringen bestämmer, om myndigheten eller organet behöver samordningsnumret för vissa särskilda ändamål.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om för vilka ändamål ett samordningsnummer får tilldelas enligt denna paragraf.

Ändring av uppgift som registrerats om personen

[K2]7 §  Om en person som har tilldelats ett samordningsnummer vill ändra en uppgift om sin identitet ska 2-4 §§ tillämpas.

Samordningsnumrens utformning

[K2]8 §  Samordningsnumret ska utgå från den enskildes födelsetid. Numret ska anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två för dagen i nu nämnd ordning. Siffrorna för dag ska adderas med 60. Därefter anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämnt för kvinnor, samt en kontrollsiffra.

[S2]Om det för en viss födelsetid inte finns fler nummer att tilldela, får födelsedagen i stället anges med en närliggande dag i månaden.

[S3]Om det inte är obehövligt ska födelsetiden i numret lagras med åtta siffror i register som förs med hjälp av automatisk databehandling: fyra för året, två för månaden och två för dagen.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen reglerar utformningen av samordningsnummer.

Rätt att meddela föreskrifter

[K2]9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet i 4 § på att låta den myndighet som utför identitetskontrollen ta ansiktsbild och fingeravtryck.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om tilldelning av samordningsnummer.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bemyndigande att meddela föreskrifter. Den innehåller även en upplysning om rätten att meddela föreskrifter.

3 kap. Förnyelse och vilandeförklaring

[K3]1 §  Ett samordningsnummer får förnyas efter ansökan av den som enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 kan begära tilldelning av samordningsnummer. Ett samordningsnummer får också förnyas efter ansökan av den enskilde.

[S2]Förnyelse får beviljas endast om förutsättningarna för tilldelning av samordningsnummer i 2 kap. är uppfyllda vid tidpunkten för prövningen av ansökan om förnyelse.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om förnyelse av samordningsnummer och motsvarar delvis nuvarande 18 c § folkbokföringslagen.

[K3]2 §  Ett samordningsnummer ska förklaras vilande

 1. om inte någon ansökan om förnyelse enligt 1 § första stycket har kommit in vid utgången av det femte kalenderåret efter det år då numret tilldelades eller senast förnyades, eller
 2. om det finns andra skäl för det.

[K3]3 §  Skatteverket får efter ansökan av den enskilde eller den som enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 kan begära tilldelning av samordningsnummer förnya ett nummer som har förklarats vilande.

[S2]Ett samordningsnummer som är vilande får förnyas endast om förutsättningarna för tilldelning av samordningsnummer i 2 kap. är uppfyllda vid tidpunkten för prövningen av ansökan om förnyelse.

[S3]Om en persons samordningsnummer är vilande ska en begäran eller ansökan om ett nytt samordningsnummer anses som en ansökan om förnyelse enligt första stycket.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om förnyelse av ett samordningsnummer som har förklarats vilande. Den motsvarar nuvarande 18 e § folkbokföringslagen.

[K3]4 §  Det som i 2 och 3 §§ sägs om samordningsnummer ska även gälla för personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring om personen inte heller senare har folkbokförts. Ett sådant nummer får dock förnyas endast efter anmälan av en sådan myndighet eller ett sådant annat organ som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om att vilandeförklaring och förnyelse ska kunna ske även beträffande personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring, så kallade tilldelade personnummer (TP-nummer).

[K3]5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om förnyelse enligt detta kapitel.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller en upplysning om rätten att meddela ytterligare föreskrifter.

4 kap. Underrättelse- och anmälningsskyldighet

[K4]1 §  En myndighet ska underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringsdatabasen om någon som har tilldelats ett samordningsnummer är oriktig eller ofullständig.

[S2]En sådan underrättelse behöver inte lämnas om särskilda skäl talar mot det.

[S3]Skyldigheten i första stycket gäller inte för Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Den gäller inte heller i fråga om uppgifter som omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om myndigheters underrättelseskyldighet beträffande oriktiga eller ofullständiga uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Skyldigheten avser sådana uppgifter om någon som har tilldelats ett samordningsnummer. Paragrafen motsvarar det som enligt 32 c § folkbokföringslagen gäller såvitt avser uppgifter om en person som är eller har varit folkbokförd. Skyldigheten gäller för såväl statliga som kommunala ...

[K4]2 §  Om en person med ett samordningsnummer har en kontaktadress registrerad i folkbokföringsdatabasen, ska han eller hon anmäla ändringar av adressen till Skatteverket.

[S2]Anmälningsskyldigheten gäller inte om samordningsnumret är vilande eller personen omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheten att anmäla ändringar av registrerad kontaktadress till Skatteverket. Paragrafen motsvarar nuvarande 27 a § folkbokföringslagen.

5 kap. Överklagande

[K5]1 §  Följande beslut enligt denna lag får inte överklagas:

 1. beslut om tilldelning av samordningsnummer efter begäran enligt 2 kap. 1 § första stycket 1,
 2. beslut om fastställande av individnummer och kontrollsiffra i samordningsnummer,
 3. beslut om förnyelse av samordningsnummer som fattas efter ansökan enligt 3 kap.1 eller 3 § av den som enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 kan begära tilldelning av sådant nummer,
 4. beslut enligt 3 kap. 2 § 1 om vilandeförklaring av samordningsnummer med anledning av att någon ansökan om förnyelse inte har kommit in i rätt tid, och
 5. beslut om förnyelse eller vilandeförklaring av personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring.

[K5]2 §  Andra beslut av Skatteverket enligt denna lag än sådana som anges i 1 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Sådana beslut får överklagas även av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka beslut som Skatteverket meddelar enligt lagen som får överklagas. Den innehåller även regler om vem som får överklaga och om prövningstillstånd. Bestämmelsen motsvarar delvis 40 och 41 §§folkbokföringslagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2022:1697) om samordningsnummer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.
 2. Vid tillämpningen av denna lag ska ett personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring anses ha tilldelats år 2018.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:40, Prop. 2021/22:276, Bet. 2022/23:SkU4
Ikraftträder
2023-09-01