Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2022-12-22
Ändring införd
SFS 2022:1872 i lydelse enligt SFS 2023:62
Ikraft
2023-01-09
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  En elkonsument har rätt att utan ansökan få elstöd i den utsträckning som anges i denna förordning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ord och uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning avses med

[S2]anläggningsidentitet: unik identitet för identifiering av en elektrisk anläggning,

[S3]elkonsument: en fysisk person som tar ut el från ett nätföretags elnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål i Sverige eller ett dödsbo efter en sådan person,

[S4]elområde: det största geografiska område inom vilket marknadsaktörerna kan handla med el utan kapacitetstilldelning,

[S5]elstöd: stöd till elanvändare för att mildra effekterna av höga elpriser.

[S6]I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma innebörd som i ellagen (1997:857). Förordning (2023:62).

Rätt till stöd

3 §  En elkonsument har rätt till elstöd om

 1. uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena (elområde 3 och 4),
 2. el togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021-september 2022, och
 3. elkonsumenten hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022.

[S2]En elkonsument som är ett dödsbo efter en fysisk person som har avlidit den 17 november 2022 eller senare har rätt till elstöd, om villkoren i första stycket 1-3 är uppfyllda i fråga om den avlidne. Förordning (2023:62).

Stödets storlek

4 §  Elstöd ska lämnas för el som togs ut för förbrukning i en uttagspunkt för konsumentändamål under oktober 2021-september 2022, till den del förbrukningen inte överstiger tre miljoner kilowattimmar för en uttagspunkt, med

 1. 79 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i det sydligaste elområdet (elområde 4), och
 2. 50 öre per kilowattimme för övriga uttagspunkter (elområde 3). Förordning (2023:62).

Finansiering

5 §  Elstödet och den administration som krävs för utbetalningen finansieras genom användning av överintäkter till följd av intäkter från överbelastning på det sätt som avses i artikel 9 i rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Nätföretagens rapportering av mätresultat

6 §  Ett nätföretag ska i fråga om uttagspunkter för konsumentändamål i elområde 3 och 4 till Försäkringskassan rapportera följande uppgifter som behövs för att besluta om elstöd:

 1. uppgift om mängden el som tagits ut för förbrukning i uttagspunkten under oktober 2021-september 2022,
 2. uppgift om den elkonsument som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022, med angivande av
  1. namn,
  2. organisations-, person- eller samordningsnummer och faktureringsadress,
 3. uppgift om i vilket elområde uttagspunkten finns, och
 4. anläggningsidentitet.

[S2]Någon rapportering ska inte ske om det inte togs ut någon el för förbrukning under oktober 2021-september 2022 eller det inte fanns någon elkonsument som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022.

[S3]Försäkringskassan får besluta om när och i vilket format uppgifterna ska lämnas. Förordning (2023:62).

Uppgifter till Skatteverket

7 §  På begäran av Skatteverket ska Försäkringskassan lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt denna förordning som behövs för Skatteverkets kontroll eller beslut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prövning av frågor om elstöd

8 §  Försäkringskassan prövar frågor om elstöd enligt denna förordning.

9 §  I ärenden om elstöd enligt 3 § ska Försäkringskassan beräkna stödets storlek och fatta beslut med ledning av de uppgifter som nätföretagen har rapporterat enligt 6 §.

10 §  Affärsverket svenska kraftnät ska på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter som behövs för att kunna genomföra kontroller och säkerställa korrekta utbetalningar.

11 §  I ärenden om elstöd enligt 3 § tillämpas inte 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Ändring av beslut om elstöd

12 §  Ett beslut om elstöd enligt 3 § får ändras om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och stödet inte har betalats ut.

[S2]Försäkringskassans beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

Återbetalning av elstöd

13 §  En mottagare av elstöd är återbetalningsskyldig om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]På det belopp som en mottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

[S3]Återbetalningsskyldigheten eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

14 §  Belopp under 300 kronor ska inte krävas tillbaka.

Överklagande

15 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2023.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för elstöd som har beslutats före utgången av 2023.
Ikraftträder
2023-01-09

Förordning (2023:62) om ändring i förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2023-03-01