Lag (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2022-06-16
Ändring införd
SFS 2022:948
Ikraft
2022-08-01
Upphäver
Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II- förordningen).

Prop. 2007/08:98: Av paragrafen framgår att lagen innehåller bestämmelser som kompletterar den nya Bryssel II-förordningen.

Prop. 2000/01:98: Av paragrafen framgår att lagen innehåller bestämmelser som kompletterar Bryssel II-förordningen. Lagen innehåller regler dels om handläggningen av exekvaturförfarandet enligt artiklarna 21–31 i förordningen (2 och 3 §§), dels om verkställigheten av utländska avgöranden sedan de har förklarats vara verkställbara (4 §). Övervägandena finns i avsnitt 6.1– 6.3.

Bestämmelser som i huvudsak motsvarar innehållet ...

Prop. 2021/22:189: Paragrafen anger lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Beslut om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap

2 §  När det finns behörighet för svensk domstol enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen får domstolen i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap besluta om en sådan tillfällig åtgärd som avses i den artikeln.

Prop. 2007/08:98: Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om exekvaturförfarandet. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

I första stycket föreskrivs att Svea hovrätt är behörig domstol i exekvaturförfarandets första och andra led. Bestämmelsen saknar motsvarighet i lagen (<a href="https://lagen.nu/2001:394" ...

Prop. 2000/01:98: Exekvaturförfarandet i förordningen är uppdelat i tre led. För svensk del skall prövningen i både det första och det andra ledet göras av Svea hovrätt. Förordningen reglerar till viss del det närmare förfarandet under exekvaturprövningen. I övrigt tillämpas nationell rätt.

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser som ger domstolen möjlighet att, när det finns domsrätt enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen, besluta om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap även om den fråga som åtgärden avser inte ska avgöras slutligt här i landet. Paragrafen motsvaras delvis av 8 § första stycket i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt ...

3 §  En fråga om en tillfällig åtgärd enligt 2 § tas upp av tingsrätten i den ort där barnet vistas eller, om barnet inte vistas i Sverige och åtgärden avser barnets egendom, tingsrätten i den ort där egendomen finns.

[S2]Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, tas frågan upp av Stockholms tingsrätt.

Prop. 2007/08:98: I paragrafen finns kompletterande bestämmelser om exekvaturförfarandets tredje led. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Bestämmelserna är överförda från 3 § i 2001 års lag. Numret på avsedd artikel är ändrat till följd av den ändrade numreringen i den nya förordningen. Justeringen medför ingen ändring i sak.

Prop. 2000/01:98: Högsta domstolen är sista instans vid exekvaturprövningen. I paragrafen finns bestämmelser om förfarandet där.

Paragrafen innehåller inga särregler om den tid inom vilken ett överklagande skall ges in. Härav följer att reglerna i 56 kap. 1 § rättegångsbalken blir tillämpliga. De innebär att ett överklagande skall ges in till hovrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En ...

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller regler om behörig domstol för prövningen av en fråga om en tillfällig åtgärd enligt 2 §. Paragrafen saknar motsvarighet i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

4 §  Vid domstolens handläggning av en fråga om en tillfällig åtgärd enligt 2 § tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge den tillfälliga åtgärden gäller.

[S2]Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. I ett ärende som rör vårdnad, boende eller umgänge får domstolen hämta in upplysningar från socialnämnden i frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om det inte är olämpligt, höra föräldrarna och barnet. Barnet får höras av socialnämnden utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

Prop. 2007/08:98: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller för verkställighet av ett avgörande som är verkställbart enligt Bryssel II-förordningen. Bestämmelserna är överförda från 4 § i 2001 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Första stycket är anpassat till det förhållandet att vissa avgöranden är verkställbara utan exekvatur enligt den nya Bryssel II-förordningen. I jämförelse med 4 § i 2001 års ...

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller regler om handläggningen av en fråga om en tillfällig åtgärd enligt 2 §. Paragrafen motsvarar delvis 8 § andra och tredje styckena i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.2 och 7.

Prövningen när det inte finns någon behörig socialnämnd

5 §  Om tillämpningen av Bryssel II-förordningen innebär att en fråga ska prövas av en socialnämnd i Sverige och det inte finns någon behörig nämnd, tas frågan upp av socialnämnden i Stockholms kommun.

Prop. 2007/08:98: Paragrafen saknar motsvarighet i 2001 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Bestämmelsen i första stycket innebär att en domstol eller en annan myndighet som har utfärdat ett intyg enligt Bryssel II-förordningen ska rätta eventuella fel som upptäcks i intyget. Till skillnad från vad som gäller för rättelse enligt t.ex. 17 kap. ...

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller en regel om behörighet för socialnämnden i Stockholms kommun när det inte finns någon socialnämnd som är behörig. Paragrafen motsvarar 7 § i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Verkställighet

6 §  Om ett utländskt avgörande är verkställbart enligt Bryssel II-förordningen, verkställs avgörandet enligt

  1. 21 kap.föräldrabalken, om det avser ett barns person, och
  2. utsökningsbalken, om det avser rättegångskostnader eller ett barns egendom.

[S2]För verkställigheten gäller det som är föreskrivet om verkställighet av en svensk domstols avgörande i motsvarande fall. Om det inte finns någon motsvarighet till det utländska avgörandet, verkställs avgörandet som en dom.

[S3]Första och andra styckena gäller inte om något annat följer av Bryssel II-förordningen.

Prop. 2007/08:98: I paragrafen finns en bestämmelse om vilken myndighet som är behörig att pröva en begäran av en myndighet i en annan medlemsstat att få placera ett barn i familjehem eller på institution i Sverige. Paragrafen saknar motsvarighet i 2001 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Av bestämmelsen framgår att det ankommer på en nämnd i den kommun där barnet avses bli placerat att pröva frågan om godkännande. ...

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller för verkställighet i Sverige av ett utländskt avgörande som är verkställbart enligt Bryssel IIförordningen. Paragrafen motsvarar delvis 4 § första och tredje styckena i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

Vägran av erkännande eller verkställighet i ett särskilt förfarande

7 §  En ansökan enligt artikel 40 i Bryssel II-förordningen om att ett utländskt avgörande inte ska erkännas i Sverige eller en ansökan enligt artikel 59 i förordningen om att ett sådant avgörande inte ska verkställas här görs till tingsrätten.

[S2]En ansökan om en förklaring enligt artikel 30.3 i förordningen att det inte finns grund för att vägra ett erkännande av ett utländskt avgörande görs till tingsrätten.

[S3]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka tingsrätter som får pröva ansökningar som avses i första och andra styckena.

Prop. 2007/08:98: Paragrafen innehåller en bestämmelse om reservforum för ärende som ska handläggas av en nämnd som fullgör en kommuns uppgifter inom socialtjänsten. Paragrafen saknar motsvarighet i 2001 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Bestämmelsen avser situationer i vilka det med ...

8 §  En ansökan som avses i 7 § andra stycket får göras av någon som har varit part i den utländska rättegången.

Prop. 2021/22:189: Av paragrafen framgår att en ansökan som avses i 7 § andra stycket får göras av någon som varit part i den utländska rättegång eller motsvarande förfarande som har lett till avgörandet. Bestämmande blir alltså vem som i den utländska rättegången har haft ställning som part, vilket som regel framgår av det utländska avgörandet.

9 §  Vid domstolens handläggning av en ansökan som avses i 7 § tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av Bryssel II-förordningen.

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller regler om handläggningen av en ansökan som avses i 7 §. Bestämmelserna saknar motsvarighet i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.

Rättelse och återkallelse av intyg som utfärdats av en domstol eller en annan myndighet i Sverige

10 §  Ett beslut i fråga om rättelse av ett intyg enligt artikel 37.1 eller 48.1 i Bryssel II-förordningen får inte överklagas.

Prop. 2021/22:189: Av paragrafen framgår att ett beslut i fråga om rättelse av ett intyg inte får överklagas. Överklagandeförbudet gäller både beslut att rätta ett intyg och beslut att inte rätta ett intyg.

11 §  Innan en domstol eller en annan behörig myndighet beslutar i fråga om återkallelse av ett intyg enligt artikel 48.2 i Bryssel II-förordningen ska parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

[S2]Ett beslut i fråga om återkallelse av ett intyg får inte överklagas.

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet för återkallelse av vissa intyg som utfärdats med stöd av Bryssel II-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Informationsskyldighet

12 §  En socialnämnd ska rapportera om ett barns situation enligt Bryssel II-förordningens artikel 80.1 a i. Nämnden ska också samla in upplysningar eller underlag och lämna information om situationen för en förälder eller annan anhörig eller någon annan person som kan vara lämplig att ta hand om barnet i enlighet med vad som framgår av artikel 80.1 b i förordningen.

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller bestämmelser som tydliggör att socialnämnden har en skyldighet att utföra vissa uppgifter som framgår av Bryssel IIförordningen. Paragrafen saknar motsvarighet i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 11.1.

Godkännande av en placering av ett barn i Sverige

13 §  En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt artikel 82 i Bryssel II-förordningen prövas av socialnämnden i den kommun där barnet avses bli placerat.

[S2]I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges förutsättningarna för att godkänna en placering i Sverige.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
  2. Genom lagen upphävs lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen.
  3. Föreskrifterna i 2-5 §§ i den upphävda lagen gäller dock fortfarande för handläggningen av mål och ärenden som avser avgöranden som har meddelats i ett förfarande som inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:378, Prop. 2021/22:189, Bet. 2021/22:CU26
Ikraftträder
2022-08-01