Förordning (2023:108) om elstöd till konsumenter för november-december 2022

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2023-03-09
Ändring införd
SFS 2023:108 i lydelse enligt SFS 2023:198
Ikraft
2023-03-27
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

1 §  En elkonsument har rätt att utan ansökan få elstöd i den utsträckning som anges i denna förordning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ord och uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning avses med

[S2]anläggningsidentitet: unik identitet för identifiering av en elektrisk anläggning,

[S3]elkonsument: en fysisk person som tar ut el från ett nätföretags elnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål i Sverige eller ett dödsbo efter en sådan person,

[S4]elområde: det största geografiska område inom vilket marknadsaktörerna kan handla med el utan kapacitetstilldelning, och

[S5]elstöd: stöd till elanvändare för att mildra effekterna av höga elpriser.

[S6]I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma innebörd som i ellagen (1997:857).

Rätt till stöd

3 §  En elkonsument har rätt till elstöd om

 1. uttagspunkten finns i något av elområdena 1, 2, 3 eller 4,
 2. el togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under november- december 2022, och
 3. elkonsumenten hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 31 december 2022.

[S2]Om el har tagits ut för förbrukning för både konsumentändamål och andra ändamål ur samma uttagspunkt, lämnas elstöd enbart för den förbrukning som avser konsumentändamål.

[S3]En elkonsument som är ett dödsbo efter en fysisk person som har avlidit den 31 december 2022 eller senare har rätt till elstöd, om villkoren i första och andra stycket är uppfyllda i fråga om den avlidne. Förordning (2023:198).

Stödets storlek

4 §  Elstöd ska lämnas för 80 procent av den el som togs ut för förbrukning i en uttagspunkt för konsumentändamål under november-december 2022, till den del förbrukningen inte överstiger 18 000 kilowattimmar för en uttagspunkt, med

 1. 90 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i elområde 1 eller 2,
 2. 126 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i elområde 3, och
 3. 129 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i elområde 4.

Finansiering

5 §  Elstödet och den administration som krävs för utbetalningen finansieras genom användning av överintäkter till följd av intäkter från överbelastning på det sätt som avses i artikel 9 i rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Nätföretagens rapportering av mätresultat

6 §  Ett nätföretag ska i fråga om uttagspunkter för konsumentändamål i elområde 1-4 till Försäkringskassan rapportera följande uppgifter som behövs för att besluta om elstöd:

 1. uppgift om mängden el som tagits ut för förbrukning i uttagspunkten under november-december 2022,
 2. uppgift om den elkonsument som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 31 december 2022, med angivande av
  1. namn,
  2. organisations-, person- eller samordningsnummer och faktureringsadress,
 3. uppgift om i vilket elområde uttagspunkten finns, och
 4. anläggningsidentitet.

[S2]Någon rapportering ska inte ske om det inte togs ut någon el för förbrukning under november-december 2022 eller det inte fanns någon elkonsument som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 31 december 2022.

[S3]Försäkringskassan får besluta om när och i vilket format uppgifterna ska lämnas.

Uppgifter till Skatteverket

7 §  På begäran av Skatteverket ska Försäkringskassan lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt denna förordning som behövs för Skatteverkets kontroll eller beslut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prövning av frågor om elstöd

8 §  Försäkringskassan prövar frågor om elstöd enligt denna förordning.

9 §  I ärenden om elstöd enligt 3 § ska Försäkringskassan beräkna stödets storlek och fatta beslut med ledning av de uppgifter som nätföretagen har rapporterat enligt 6 §.

[S2]Försäkringskassan får förelägga en elkonsument att lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för handläggningen av ett ärende om elstöd. Det ska anges i föreläggandet att ärendet kan avgöras även om handlingarna eller uppgifterna inte lämnas in. Förordning (2023:198).

10 §  Affärsverket svenska kraftnät ska på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter som behövs för att kunna genomföra kontroller och säkerställa korrekta utbetalningar.

11 §  Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna Försäkringskassan de uppgifter som behövs för att Försäkringskassan ska kunna betala ut elstöd direkt till ett bankkonto.

12 §  I ärenden om elstöd enligt 3 § tillämpas inte 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Ändring av beslut om elstöd

13 §  Ett beslut om elstöd enligt 3 § får ändras om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och stödet inte har betalats ut.

[S2]Försäkringskassans beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

Återbetalning av elstöd

14 §  En mottagare av elstöd är återbetalningsskyldig om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]På det belopp som en mottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

[S3]Återbetalningsskyldigheten eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

15 §  Belopp under 300 kronor ska inte krävas tillbaka.

Överklagande

16 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2023:108) om elstöd till konsumenter för november-december 2022

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2023.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för elstöd som har beslutats före utgången av 2023.
Ikraftträder
2023-03-27

Förordning (2023:198) om ändring i förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november-december 2022

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2023-05-12