JK 1961-04-35

Åtal för hets mot folkgrupp (homosexuella och romer) på en webbplats

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern beslutar att åtal skall väckas mot GJ vid Norrköpings tingsrätt för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp enligt en denna dag upprättad stämningsansökan.

Justitiekanslern uppdrar åt kammaråklagaren IW, Åklagarkammaren i Norrköping, att utföra åtalet.

I en anmälan till Justitiekanslern ifrågasattes om uppgifter som förekom på webbplatsen www.den-svenske.com innefattade hets mot folkgrupp.

Justitiekanslern tog del av innehållet på webbplatsen. Med anledning av vad som därvid framkom beslutade Justitiekanslern den 30 augusti 2004 att inleda förundersökning rörande yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Efter ytterligare en anmälan avseende samma webbplats beslutade Justitiekanslern den 5 november 2004 att utvidga förundersökningen.

Från Radio- och TV-verket har inhämtats att utgivningsbevis har utfärdats för den aktuella webbplatsen.

Protokoll över den verkställda förundersökningen kom in till Justitiekanslern den 31 januari 2005.

Justitiekanslern är ensam åklagare i fråga om bl.a. yttrandefrihetsbrott. Endast Justitiekanslern får besluta att väcka allmänt åtal för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Mot bakgrund av vad som har framkommit genom förundersökningen föreligger det skäl att väcka åtal mot GJ för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Kammaråklagaren IW, Åklagarkammaren i Norrköping, bör få i uppdrag att utföra åtalet.

Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 STOCKHOLM genomKammaråklagaren IW, Åklagarkammaren i Norrköping, Olai Kyrkogata 50, 602 32 NORRKÖPING

Tilltalad

GJ

Yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

______

Nationalsocialistisk front tillhandahåller allmänheten upplysningar via Internet från en webbplats med adress www.den-svenske.com. Det har inte varit möjligt för mottagaren att ändra innehållet i registret. Nationalsocialistisk front har utgivningsbevis för verksamheten. På webbplatsen har det förekommit två artiklar som innefattar hets mot folkgrupp.

1. En artikel hade rubriken ”Konsekvenser av homosexualitetens lov”, se bilaga 1. I artikeln framfördes bl.a. att homosexualitet är en sexuell morbiditet. Mot slutet av artikeln förekom följande avsnitt:

”Slutsats

Följaktligen kan konkluderas att de som anser frivillighetsargumentet vara acceptabelt för en positiv inställning till bejakandet av homosexualitet rent logiskt även nödvändigtvis måste bejaka pedofili, incest, nekrofili och tidelag. Att de ställer sig negativa till sexuellt tvång förändrar inte situationen då de i regel inte anser homosexuellt tvång acceptabelt, liksom heterosexuella i regel inte anser heterosexuellt tvång vara acceptabelt.

Argumentet att homosexualitet skall accepteras eftersom könet på vem man älskar är irrelevant invalidiseras då homosexualitet inte har med kärlek att skaffa, och frivillighetsargumentet kan enbart accepteras av dem som även accepterar bejakandet av pedofili, incest, nekrofili och tidelag. Här framförs inte de intuitivt självklara skälen till varför dessa sexuellt morbida läggningar ej bör bejakas, men ingen kan följaktligen förespråka bejakandet av den lika perversa homosexuella morbiditeten utan att även acceptera dessa utifrån frivillighetsargumentet. I sin förkastliga hedonism och logiska följdvidrighet inser få pro-homosexuella detta, men de kan omöjligen vinna en objektiv argumentation härom. Som så ofta med avseende på dagens trendriktiga Politiska Korrekthet är det enbart dogmatismen, aldrig det rationella, som styr kvasiargumentens tankevärld.”

Det här återgivna textavsnittet, i sig och sett i det sammanhang det förekommer, innehåller yttranden som uttrycker missaktning mot en grupp av personer med anspelning på sexuell läggning, nämligen homosexuella.

2. En annan artikel hade rubriken ”Kraftig ökning av zigenare att vänta”, se bilaga 2. I artikeln framfördes bl.a. att ”en invasion av zigenare” skulle bli följden av EU-utvidgningen per den 1 maj 2004. Mot slutet av artikeln förekom följande avsnitt:

”I Bonniers Konversationslexikon står följande att läsa om zigenare

Z. äro av medellängd och ha vanligen brungul eller olivfärgad hudfärg, svart, strävt hår och mörkbruna ögon. Deras skönhet, som i allmänhet är av mycket flyktig art, har starkt överdrivits. Z. visa en utpräglad parasitkaraktär och en naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete. Försörjningen har huvudsakligen vilat på kvinnorna. Z:s främsta förvärvsgrenar äro stöld. tiggeri samt spådoms- och trolldomskonster. Männen äro smeder, kopparslagare och förtennare eller ägna sig åt hästhandel och hästbyte. De flesta leva i små kringflackande följen, bestående av några besläktade familjer under ledning av en hövding. Hästvagnen har i nyare tid ofta ersatts av bilen. Z. ha en medfödd musikalisk och rytmisk begåvning. De äro vanligen ej läs- eller skrivkunniga.”

Det återgivna textavsnittet, i sig och sett i det sammanhang det förekommer, innehåller yttranden som uttrycker missaktning mot en folkgrupp med anspelning på etniskt ursprung, nämligen romer.

Artiklarna har förekommit på den aktuella webbplatsen i vart fall under tiden den 18 oktober 2004 – 16 februari 2005.

GJ är i egenskap av utgivare för webbplatsen under den aktuella tidsperioden ansvarig för det yttrandefrihetsbrott som har förövats på den.

Lagrum

1 kap. 9 §, 4 kap. 1 §, 5 kap.1 och 4 §§, och 6 kap. 1 §yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt 7 kap. 4 § 11 tryckfrihetsförordningen (TF) jämförd med 16 kap. 8 § brottsbalken.

1. Artiklarna ”Konsekvenser av homosexualitetens lov” och ”Kraftig ökning av zigenare att vänta”, bilaga 1-2, till styrkande av artiklarnas förekomst på webbplatsen och deras innehåll.

bilaga 1-2

2. Registerutdrag för Databasanmälan avseende Nationalsocialistisk front för webbplatsen www.den.svenske.com (förundersökningsprotokollet s. 16 och bilaga 3), till styrkande av att GJ varit utgivare under den i åtalet aktuella tiden.

3. Utskrifter av de aktuella artiklarna samt en promemoria (bilaga 1-2 samt förundersökningsprotokollet s. 9-11, 13 och 16), till styrkande av den tidsperiod som artiklarna har funnits tillgängliga på webbplatsen.

4. Förhör med den tilltalade.

9 kap. 1 § YGL och 12 kap. 1 § TF jämfört med 7 kap. 1 och 3 §§ samt 11 kap. 3 § lagen (1991: 1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, 19 kap. 1 § rättegångsbalken, och 1 § andra stycket förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

Till stämningsansökan fogas två exemplar av förundersökningsprotokollet. Även Justitiekanslerns beslut i åtalsfrågan och förordnande beträffande utförande av åklagaruppgiften i målet bifogas.