JK 5098-17-3.2

TV-program - fråga om förtal

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar ingen åtgärd i ärendet.

Handlingarna i ärendet återlämnas till Göteborgs åklagarkammare, för de åtgärder som anmälan kan ge anledning till där. 

Ärendet 

Ärendet

Göteborgs åklagarkammare har hit överlämnat en anmälan avseende TV-programmet Stalker, som bl.a. har sänts i TV3 den 10 mars 2015. Anmälan riktas mot Strix Television AB och mot ACH. Anmälaren anför, genom sin far, att det i TV-programmet lämnas oriktiga och kränkande uppgifter om honom. Uppgifterna ska till viss del ha lämnats av ACH. ACH ska även ha tagit en mobiltelefon som tillhör anmälaren samt ha gjort kränkande uttalanden om honom på webbplatserna facebook och flashback. Vidare uppger anmälaren att Strix Television AB har röjt hans identitet genom att hans adress lämnats ut, hans namn nämnts i TV-programmet samt maskeringen av honom varit bristfällig. 

Justitiekanslerns bedömning 

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern har i ett beslut den 25 mars 2015 (dnr 2036-15-31) prövat en anmälan, från samma anmälare, om förtal avseende innehållet i det aktuella TV-programmet. Justitiekanslern vidtog inte någon åtgärd med anledning av anmälan. I beslutet uttalade Justitiekanslern bl.a. följande. 

En förutsättning för att Justitiekanslern ska vara behörig att pröva anmälan är att yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är tillämplig i ärendet. 

Beträffande sådana TV-program som förmedlas genom satellitsändningar följer av 1 kap. 6 § andra stycket att YGL:s regelsystem är tillämpligt endast på sådana sändningar som utgår från Sverige. 

Enligt Högsta domstolen ska sändningar i den satellitförmedlade TV-kanalen TV3 i yttrandefrihetsrättsligt hänseende inte anses utgå från Sverige utan från Storbritannien (se NJA 2002 s. 314). Avgörande för den bedömningen var att den egentliga programverksamheten bedrevs i London, dvs. programinnehållet bestämdes där. Det spelade ingen roll att det program som målet rörde rent faktiskt kom till i Sverige. Avgörandet innebar bl.a. att YGL:s regler är tillämpliga på sändningar i TV3 endast i den begränsade utsträckning som framgår av 1 kap. 7 § YGL.

Detta är också den ståndpunkt som Justitiekanslern har intagit i de fall då TV3:s sändningsverksamhet har varit föremål för bedömning här. 

YGL är alltså inte tillämplig på sändningen av det aktuella programmet. Det straffrättsliga ansvaret för vad som förekommer i programmet ska därmed inte bedömas enligt grundlagen utan enligt allmänna straffrättsliga regler. En sådan prövning ankommer inte på Justitiekanslern utan på polis och allmän åklagare. 

Det saknas skäl för Justitiekanslern att ändra sitt tidigare ställningstagande som innebär att YGL inte är tillämplig på sändningen av det aktuella programmet. 

Det kan dock anmärkas att det av rättsfallet NJA 2005 s. 884 följer att programledare och andra som medverkar i ett sådant program som är aktuellt här omfattas av meddelarfrihet enligt 1 kap. 2 § jämförd med 10 kap. 2 § YGL, trots att det saknas möjlighet att utkräva ensamansvar för eventuellt brott mot YGL. En person som medverkar i programmet, såsom ACH, torde således inte kunna dömas till straff vid svensk domstol för ett sådant brott som anmälan avser med anledning av uppgifter som han har lämnat i programmet. 

Av nyss nämnda bestämmelser i YGL följer även att den som medverkar i ett program av nu aktuellt slag omfattas av det anonymitetsskydd som följer av 2 kap. YGL. Anmälaren får anses ha gjort gällande att hans identitet har röjts i strid med dessa regler. Omständigheterna i ärendet ger emellertid inte anledning anta att anmälaren har medverkat i TV-programmet under sådana förhållanden att han har haft någon rätt till anonymitet med stöd av bestämmelserna i grundlagen. Under alla omständigheter har åtalspreskription inträtt avseende eventuella brott mot sådan tystnadsplikt (se 2 kap. 3 § och 5 § första stycket YGL samt 35 kap. 1 § första stycket 1 brottsbalken). 

Det kan i detta sammanhang tilläggas att den ordning som redogjorts för ovan i princip inte utesluter att brottsbalkens ansvarsregler eller allmänna skadeståndsrättsliga regler tillämpas avseende innehållet i en sändning av ett sådant program som nu är aktuellt, under förutsättning att det straffrättsliga eller skadeståndsrättsliga ansvaret utkrävs av andra aktörer än sådana som omfattas av meddelarfriheten (se t.ex. SOU 2001:28 s. 104, jfr. dock Arlewin mot Sverige, no. 22302/10, dom den 1 mars 2016, särskilt p. 59 och 70 –71). 

Arlewin mot Sverige

Vad anmälaren har påstått angående tillgrepp av mobiltelefon och om uttalanden som ACH har gjort på webbplatserna facebook och flashback utgör påståenden om brott som det inte ankommer på Justitiekanslern, utan på polis och allmän åklagare att pröva. 

Anmälan föranleder, med hänsyn till vad som nu redovisats, inte någon åtgärd hos Justitiekanslern. Handlingarna i ärendet återlämnas till Göteborgs åklagarkammare för de åtgärder som anmälan kan föranleda där.