Brott mot tystnadsplikt

Brott mot tystnadsplikt är ett brott enligt 9 kap. 6 § rättegångsbalken.

Har en förhandling hållits bakom stängda dörrar och har det därvid förebringats en sådan uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, får enligt 5 kap. 4 § RB rätten förordna att uppgiften inte får uppenbaras.

Enligt 8 kap. 4 § första st andra meningen RB är en advokat skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. Denna tystnadsplikt är straffsanktionerad genom bestämmelsen i 20 kap. 3 § brottsbalken. Enligt 8 kap. 7 § RB får brott mot tystnadsplikt enligt 4 § andra meningen inte åtalas av någon annan än Justitiekanslern, JK.

Åtal får väckas endast om det är påkallat från allmän synpunkt. Straffbestämmelsen om brott mot tystnadsplikt är subsidiär så till vida att den inte skall tillämpas om gärningen eljest är särskilt belagd med straff. I kommentaren till brottsbalken (Holmqvist m.fl. 20:90) anförs att bestämmelsen om ansvar enligt 9 kap. 6 § RB gäller framför bestämmelsen om brott mot tystnadsplikt i brottsbalken.