Byggnadstillbehör

Fast inredning och annat varmed en byggnad blivit försedd, om den är ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna enligt 2 kap. 2 § jordabalken.

Definitionen återfinns i JB 2:2. Maskiner och annan utrustning kan räknas som antingen byggnadstillbehör eller industritillbehör (JB 2:3). Avgränsningen görs så att utrustning som används och är till nytta för fastigheten oavsett vilken industri som nyttjar den, räknas som byggnadstillbehör, medan sådant som används i den specifika industrin räknas som industritillbehör.

Rättsfall

  • NJA 1985 s. 232: Flisanläggning för uppvärmning av växthus som ersatt annat uppvärmningssystem har ansett vara byggnadstillbehör

Vidare läsning