lagen.nu

Byggnadstillbehör

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Fast inredning och annat varmed en byggnad blivit försedd, om den är ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna enligt 2 kap. 2 § jordabalken.

Definitionen återfinns i JB 2:2. Maskiner och annan utrustning kan räknas som antingen byggnadstillbehör eller industritillbehör (JB 2:3). Avgränsningen görs så att utrustning som används och är till nytta för fastigheten oavsett vilken industri som nyttjar den, räknas som byggnadstillbehör, medan sådant som används i den specifika industrin räknas som industritillbehör.

Rättsfall

  • NJA 1985 s. 232 : Flisanläggning för uppvärmning av växthus som ersatt annat uppvärmningssystem har ansett vara byggnadstillbehör

Vidare läsning

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (6)

HFD 2017 ref. 36: Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken fördelats mellan de olika byggnader som anläggningen betjänar eller hänförts till byggnadsinventarier utan har i sin...
NJA 1985 s. 232: På en fastighet, på vilken drivs handelsträdgårdsrörelse, har installerats en fliseldningsanläggning som sålts med äganderättsförbehåll. Sedan fastigheten försålts uppkommer fråga huruvida...
NJA 1996 s. 139: Sedan en villafastighet försålts exekutivt har köparna hos kronofogden ansökt om handräckning för att återfå viss egendom, bl a diskmaskin och motorenhet till centraldammsugare, vilka bortforslats av...
NJA 1997 s. 699: Parabolantenn har ansetts utgöra byggnadstillbehör.
NJA 2014 s. 35: Fråga om föremål som har tillförts av endast en av två ägare till en fastighet har blivit byggnadstillbehör.
NJA 2015 s. 961: Teleledningar och tillhörande utrustning som installerats i marken och i byggnader har inte blivit fastighets- eller byggnadstillbehör enligt jordabalken.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation