Högsta domstolen

Högsta domstolen är överrätt i mål, som fullföljas från hovrätt.

I Högsta domstolen får talan i visst fall föras mot beslut av advokatsamfundets styrelse eller annat samfundets organ enligt 8 kap. 8 § rättegångsbalken.

Högsta domstolens huvuduppgift är att avgöra sådana mål från hovrätten där ett avgörande från Högsta domstolen kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion och är således inte avsedd att tillgodose klagandens intresse av att få målet prövat igen för att uppnå ett annat materiellt resultat än hovrättens avgörande.

Härutöver prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, klagan över domvilla, ansökan om återställande av försutten tid, ärenden rörande andra staters begäran om utlämning för brott av personer från Sverige till den andra staten.

Prövningstillstånd krävs för att Högsta domstolen skall pröva hovrättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som väckts vid tingsrätt enligt 54 kap, 9 § rättegångsbalken. Detta gäller inte överklaganden av justitiekanslern (JK) eller en justitieombudsman (JO), i mål där allmänt åtal förs.

Prövningstillstånd får meddelas enligt 54 kap, 10 § rättegångsbalken endast om

  1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller
  2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.