lagen.nu

Vårdslöshet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Oaktsamhet eller försumlighet.

(lat. Culpa). När man bedömer rättsföljden för en rättsregel är vårdslöshet ett viktigt rättsfaktum.

Om någon har handlat med culpa ("culpöst") (från lat. culpa) menar man att denne har handlat vårdslöst.

Att ha handlat culpöst ses i allmänhet som mindre klandervärt (förmildrande eller i allt fall mindre besvärande) i jämförelse med att ha handlat uppsåtligt, dolöst (från lat. dolus), men mer klandervärt (försvårande) i jämförelse med ren olyckshändelse (casus).

Se även Culpaansvar.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (11)

MD 2006:4: I avtal om handel med finansiella instrument mellan nätmäklare och konsument har vissa villkor befunnits oskäliga enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det gäller dels villkor som...
MÖD 2004:33: Skadestånd med anledning av markskred-----En nyttjanderättshavare hade enligt avtal med markägaren rätt att bedriva täktverksamhet med sprängning och krossning av bergmaterial samt att lagra...
NJA 1981 s. 998: En bilförare, som färdas på riksväg i slutet av januari med en hastighet ej överstigande 80 km/tim, råkar i sladdning och kör av vägen, enligt egen uppgift på grund av "hastigt påkommen blixthalka"....
NJA 1986 s. 61: Fråga om fraktförare gjort si skyldig till sådan grov vårdslöshet som avses i 38 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport.
NJA 1994 s. 527: Fråga om ansvar för vållande till kroppsskada. 3 kap 8 § BrB.
NJA 1998 s. 387: Reglerna i 18 kap 8 a § RB om vilka rättegångskostnader som är ersättningsgilla i småmål har ansetts tillämpliga även när en part eller hans ombud har vållat kostnad för motparten genom vårdslöshet...
NJA 1999 s. 632: Närstående till den som dödats genom en vårdslös handling som inte utgjort grov vårdslöshet har ansetts inte kunna tillerkännas skadestånd för personskada i form av psykiska besvär som tillfogats dem...
NJA 2000 s. 150: En bilförare med hög alkoholkoncentration i blodet har kört av vägen och skadat sig allvarligt. Orsaken till olyckan har inte kunnat klarläggas men omständigheterna har varit sådana att det har...
NJA 2003 s. 285: Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid bedömning av talerätt i ett strandskyddsärende.
NJA 2003 s. 9: Fråga om skadestånd till närstående till den som dödats genom vårdslöst handlande, när dödsfallet inträffat före ikraftträdandet d. 1 jan. 2002 av en ny bestämmelse i 5 kap. 2 § skadeståndslagen...
NJA 2015 s. 1040: Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation