lagen.nu

Varumärkesintrång

Ingen har skrivit en beskrivning av "Varumärkesintrång" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (12)

MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande och/eller vilseledande. Ävenfråga om jämförande reklam.
NJA 1988 s. 183: Näringsidkare som i grossistled påfyllt koldioxid i cylindrar försedda med annans varumärke har ansetts skyldig till varumärkesintrång.
NJA 1993 s. 182: Fråga om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap 3 § RB i mål om fastställelse av varumärkesintrång och om åtgärder enligt 41 § varumärkeslagen.
NJA 1997 s. 109: Fråga om viss tvist gäller intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 a § varumärkeslagen.
NJA 2003 s. 163: Kännetecknet Jägarbrännvin har ansetts förväxlingsbart med för bl.a. alkoholhaltiga drycker registrerade tillika inarbetade varumärkena Jäger och Jägermeister. 6 § 1 st. varumärkeslagen (1960:644).
NJA 2004 s. 624: Vite på grund av överträdelse av ett av tingsrätt meddelat interimistiskt vitesförbud i mål om varumärkesintrång har ansetts inte kunna dömas ut efter det att vitesförbudet upphävts vid tingsrättens...
NJA 2005 s. 214: Vid prövning av tullmyndighets beslut om uppskjutande av frigörande av varor på grund av misstänkt varumärkesintrång har vissa varor kvarhållits medan förpackningar till reservdelar frigjorts.
NJA 2007 s. 287: Talan av ett bolag med ensamrätt till ett varumärke i Sverige och i vissa andra länder inom EU mot ett bolag med hemvist i Tyskland om intrång i ensamrätten i dessa länder har med tillämpning av...
NJA 2014 s. 559: Varumärkesintrång. Straffvärde och brottslighetens art.
NJA 2014 s. 580: Varumärkesintrång har inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.
RH 2003:2: I Sverige har tidigare ansetts gälla en princip om s.k. global konsumtion av varumärkesrätt, dvs. denna rätt får inte längre göras gällande oavsett var i världen den märkta varan har bringats i...
RH 2013:1: Fråga om sabotagerisk vid prövning av interimistiskt vitesförbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877). Hovrätten har konstaterat att sabotagerekvisitet ska tolkas enligt sin...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation