BOLFS 2008:2

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av

räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.;

beslutade den 1 april 2008.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av

1 a § förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor1,

8 a § förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut,

värdepappersbolag och försäkringsföretag2, och

17 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 3

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till

Bolagsverket enligt

8 kap. 3 och 16 §§ samt 9 kap. 2 § första stycket års redovisningslagen

(1995:1554)4,

8 kap.5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning

i kreditinstitut och värdepappersbolag5,

8 kap.5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning

i försäkringsföretag 6, och

13 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 7

1

Lydelse enligt förordningen SFS 2006:506.

2

Lydelse enligt förordningen SFS 2007:1467.

3

Lydelse enligt förordningen SFS 2008:109.

4

Lydelse av 8 kap. 3 § och 9 kap. 2 § enligt lagen SFS 2008:89 samt av 8

kap. 16 § enligt lagen SFS 1999:1112.

5

Lydelse av 8 kap. 5 § och 9 kap. 2 § enligt lagen SFS 2007:1461.

6

Lydelse av 8 kap. 5 § och 9 kap. 2 § enligt lagen SFS 2007:1462.

7

Lydelse enligt lagen SFS 2008:96.

1 Lydelse enligt förordningen SFS 2006:506.

2 Lydelse enligt förordningen SFS 2007:1467.

3 Lydelse enligt förordningen SFS 2008:109.

4 Lydelse av 8 kap. 3 § och 9 kap. 2 § enligt lagen SFS 2008:89 samt av 8 kap. 16 § enligt lagen SFS 1999:1112.

5 Lydelse av 8 kap. 5 § och 9 kap. 2 § enligt lagen SFS 2007:1461.

6 Lydelse av 8 kap. 5 § och 9 kap. 2 § enligt lagen SFS 2007:1462.

7 Lydelse enligt lagen SFS 2008:96.

Beteckning

Betydelse

Elektronisk

underskrift

En avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade

elektroniska signaturer. Här avses även sådana avancerade elektroniska

signaturer som har upprättats med stöd av en e-legi tima tion som inte

uppfyller kraven enligt 3 §

Elektroniskt

undertecknad

Försedd med en elektronisk underskrift

Elektroniskt

original

En elektronisk handling med en elektron isk underskrift

BOLFS 2008:2

Utkom från trycket

den 10 april 2008

Definitioner

2 § Följande beteckningar används med nedan angiven betydelse.

Elektronisk

avskrift

En elektronisk handling som återger texten i

1. en traditionell originalhandling med uppgift om vem eller vilka som har

undertecknat originalet, eller

2. ett elektroniskt original, utan elektronisk underskrift i kontrollerbar form,

med uppgift om vem eller vilka som har undertecknat det elektroniska

originalet

Elektronisk

kopia

En elektronisk handling som återger en traditionell originalhandling så att

text och utseende visas, så som i förlagan, med bl.a. underskrifter avbildade

(exempel; en skannad bild av en undertecknad pappersurkund)

Bestyrkt

elektroniskt

original

Ett elektroniskt original som försetts med ett elektroniskt undertecknat

intyg om att under skrift en är äkta. Intyget skall ha undertecknats med en

e-legitimation som upp fyller kraven i 3 §

Bestyrkt

elektronisk

avskrift

En elektronisk avskrift som försetts med ett elektroniskt undertecknat

intyg om att avskriften överensstämmer med originalet. Intyget skall ha

undertecknats med en e-legi tima tion som uppfyller kraven i 3 §

Bestyrkt

elektronisk

kopia

En elektronisk kopia som har försetts med ett elektroniskt undertecknat intyg

om att kopian överensstämmer med originalet. Intyget skall ha undertecknats

med en e-legi timation som uppfyller kraven i 3 §

Be grepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i e-nämndens

grundläggande vägledning för myndigheternas använd ning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Elektroniska underskrifter

3 § Årsredovis ning ar och andra handlingar samt intyg om faststäl lel se som ges in i form av

elektroniska original ska vara undertecknade med en sådan e-legi tima tion som upp fyller kraven i

avsnitt 5.9 e-nämndens grund läg gande väg ledning för myn digheternas användning av e-legitima-

tioner och elek tron iska under skrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Detsamma gäller för bestyrkanden av elektroniska original, elektroniska avskrifter och

elektroniska kopior.

Elektroniska bestyrkanden

4 § Ett elektroniskt bestyrkande enligt dessa föreskrifter ska ha följande lydel se, om inte annat

följer av det sammanhang där bestyrkandet skall ske.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att

originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna årsredovisningen

respektive revisions berättelsen.

Elektronisk ingivning till en elektronisk mottagningstjänst

5 § Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets webbplats

www.bolagsverket.se

,

2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för räkenskapshandlingar, och

3. i sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara handlingarna

och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i enlighet med

avsnitt 4.15 e-nämndens grund läggande väg ledning för myndigheternas användning av

e-legitimationer och elek tron iska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni

2004.

Föreläggande att komplettera

6 § Bolagsverkets mottagningstjänst enligt 5 § 3 är konstruerad så att samtliga elektroniska

handlingar och elektroniska underskrifter måste vara läsbara och kunna hanteras elektroniskt.

Om en sådan handling eller underskrift har en brist så att Bolagsverket inte kan hantera den

elektroniskt får verket förelägga sökanden att på nytt ge in en fullständig försändelse i

1. elektronisk form i enlighet med 3 – 5 §§,

2. eller traditionell form på papper; jfr 10 § tredje stycket förvaltnings lagen (1986:223).

Ett sådant föreläggande grundas på vad som kommit fram vid Bolagsverkets

bedömningar eller kontroller, bl.a. enligt avsnitten 5.14–5.18 och 6.2 e-nämndens

grundläggande väg ledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elek

tron iska under skrift er (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Föreskrifter om form för handlingar

7 § För handlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket i enlighet med 3 – 5 §§ gäller

följande närmare regler om form. Där flera alternativ anges för ett handlingsslag får ingivaren

välja form.

Typ av handling

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk avskrift

Bestyrkt elektroniskt

original

Årsredovisning

x

x

x

Revisionsberättelse

x

x

x

Koncern-

redovisning

x

x

x

Koncernrevisions-

berättelse

x

x

x

Delårsrapport

x

x

x

Intyg om

fastställelse

x

Handling som enligt första stycket ska ges in i bestyrkt elektronisk avskrift får också ges in i

form av en bestyrkt elektronisk kopia om den elektroniska tjänst som anges i 5 § stöder detta.

8 § Om en handling av en typ som inte regleras i 7 § ska ges in enligt 3 – 5 §§ och

handlingen ska vara undertecknad får den ges in i form av

1. ett elektroniskt original med en elektronisk underskrift som stöds av en e-legi timation

som uppfyller kraven enligt 3 §,

2. en bestyrkt elektronisk kopia, eller

3. en bestyrkt elektronisk av skrift.

Behöver en handling som avses i första stycket inte vara undertecknad får den ges in

elektroniskt, utan elektronisk underskrift eller elektroniskt bestyrkande, i det format som

anges i 5 § 3.

- - -

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den

utkom från trycket i verkets författningssamling och tillämpas i fråga om elektronisk ingivning av

handlingar som gjorts från och med den 1 april 2008. Genom författningen upphävs Bolagsverkets

föreskrifter (BOLFS 2006:5) om elektronisk ingivning av handlingar enligt årsredovisningslagen.

Bolagsverket

PER NORDSTRÖM

Sven-Ove Sjölén