Alla nya och ändrade begrepp

Delskada

2020-07-04

Geologiskt slutförvar

2020-07-04

Ersättning till konkursförvaltare

2020-07-04

Försäljningsrätt efter hävning

2020-07-04

Förpliktelsers uppkomst

2020-07-04

Internationell humanitär rätt

2020-07-04

Konsumentförhållande

2020-07-04

Offentlig uppmaning

2020-07-04

Rekryteringslagen

2020-07-04

Rätt till ersättning

2020-07-04

Skadestånd på grund av fel

2020-07-04

Samfälld egendom

2020-07-04

Skyddstillsyn i förening med fängelse

2020-07-04

Skriftligt fordringsbevis

2020-07-04

Surrogatarrangemang

2020-07-04

Väsentligt fel, Rätt till hävning av husvagnsköp

2020-07-04

Terroristbrott

2020-07-04

Återställande

2020-07-04

Grovt företagsnamnsbrott

2020-06-24

Grovt patentbrott

2020-06-24

Upphovsrättsbrott

2020-06-24

Byggherre

2017-03-01

Luftkonditioneringssystem

2020-04-28

Externt kreditvärderingsinstitut

2017-03-01

Ångerfrist

2017-03-01

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

2019-04-05

Ombyggnad

2017-03-01

Grovt växtförädlarrättsbrott

2020-06-24

Exploateringsavtal

2017-03-01

Tomt

2017-03-01

Prümrådsbeslutet

2017-03-01

Uttryck

2017-03-01

Bemanningsansvariga

2017-03-01

Fribordscertifikat

2017-03-01

Utreseförbud

2020-05-31

Referensuppgifter

2017-03-01

De

2017-03-01

Brevlådebank

2017-03-01

Förstelärare och lektor

2017-03-01

Undantagen säljare

2020-06-26

Behörig beslutsfattare

2020-02-28

Bebygga

2017-03-01

Samrådstid

2017-03-01

Ändring av en byggnad

2017-03-01

Sveda och värk

2017-03-01

Tekniker

2017-03-01

Sammanhållen journalföring

2017-03-01

Granskningstid

2017-03-01

AIF-förvaltare

2017-03-01

Certifikat om utbildning av sjöpersonal

2017-03-01

Reglerat företag

2017-03-01

Konglomeratdirektivet

2017-03-01

Miljönämnden

2017-03-01

Funktionsinriktad polisutbildning

2020-01-31

Patientjournal

2017-03-01

Dokument om godkänd säkerhetsorganisation

2017-03-01

Besiktningstekniker

2017-03-01

Metod 2 enligt bilaga I till konglomeratdirektivet

2017-03-01

Testköp

2020-05-28

Eurodacförordningen

2017-03-01

Utländskt tjänstepensionsinstitut

2017-03-01

Hälso- och sjukvård

2017-03-01

EES-försäkringsgivare

2017-03-01

Nybyggnad

2017-03-01

Ickeinterventionsstudie avseende säkerhet

2017-03-01

Forskning

2017-03-01

Person i politiskt utsatt ställning

2017-03-01

Avtalet med USA

2017-08-30

Sponsor

2017-03-01

Allvarligt försörjningsavbrott

2017-03-01

Penningmarknadsinstrument

2017-03-01

Lagringsår

2017-03-01

Prospektdirektivet

2017-03-01

Läkarvårdsersättning

2017-03-01

Informationstext

2017-03-01

Finansdepartementet och Socialdepartementet

2018-08-16

Veterinärmedicinska läkemedel

2017-03-01

Grovt upphovsrättsbrott

2020-06-24

Extemporeapotek

2017-03-01

Bostadsrätt

2017-03-01

Tillbyggnad

2017-03-01

Markanvisning

2017-03-01

Kvartersmark

2017-03-01

Kosmetiskt solarium

2017-08-30

Offentligt uppköpserbjudande

2017-03-01

VIS-rådsbeslutet

2017-03-01

Atlasrådsbeslutet

2017-08-30

Byggnadsnämnden

2017-03-01

Tjänstepensionsförsäkring

2017-03-01

Samverkande system

2017-03-01

Avtalet med Norge

2020-03-08

Genomförandetiden

2017-03-01

Förvaltning

2017-06-04

Likvidator

2017-06-04

Besiktningsorgan

2017-03-01

Försäkringsföretag

2017-03-01

Bebyggelse

2017-03-01

Nominell effekt

2020-04-28

Försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen

2017-03-01

Biodrivmedel

2017-03-01

Fosforförening

2017-06-04

Tillträdesförbud

2017-03-01

Reguljär utbildning

2017-03-01

Kabel

2017-03-01

Revisor från ett tredjeland

2017-08-30

Bidrag

2017-03-01

PM10

2017-03-01

Talefrist

2017-06-04

Mönsterskyddsbrott

2020-06-24

Avgiftsökning

2017-03-01

Personskada

2017-03-01