Alla nya och ändrade begrepp

Familjerätt

2017-03-01

Immaterialrätt

2017-03-01

Förmögenhetsrätt

2017-03-01

Nya rättsområden

2017-03-01

Obligationsrätt

2017-03-01

Rättsvetenskap

2017-03-01

Internationell rätt

2017-03-01

Offentlig rätt

2017-03-01

Sakrätt

2017-03-01

Civilrätt

2017-03-01

5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 24–28 §§, och

2019-01-10

Elväg

2019-01-10

Hemligt tvångsmedel

2019-03-23

Hemlig rumsavlyssning

2019-03-23

Primäravdrag

2018-12-22

Databasen

2017-03-01

Ansvarsöverföring

2017-03-01

Kvittning

2017-03-01

Krigsskaderegistret

2017-03-01

Vägtullsregistret

2017-03-01

Avhjälpande åtgärd

2017-03-01

Preliminär registrering

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01

Examensbeskrivning

2017-03-01

Karensvillkor

2017-03-01

Allmänna jakttider

2018-12-22

Utvidgat kontaktförbud

2017-03-01

Befintligt konto

2017-03-01

Garanterad insättning

2017-03-01

Grov hets mot folkgrupp

2018-11-30

Relevanta kapitalinstrument

2017-03-01

Överträdelse av kontaktförbud

2017-03-01

Inmatningspunkt

2018-12-22

Farliga och skadliga ämnen

2018-12-07

Yttrandefrihetsmål

2017-03-01

Förmånsbegränsning

2018-08-10

Finansieringsarrangemang

2018-12-19

Källskatteinnehållande enhet

2017-03-01

Erkänt klassificeringssällskap

2017-03-01

Skrift

2018-12-19

Europol

2017-03-01

Samordnande resolutionsmyndighet

2017-03-01

Livränteavtal

2017-03-01

Förordning (EG) nr 850/2004

2017-03-01

Avdragsutrymmet

2018-10-26

Gränspunkt

2017-03-01

Passiv icke-finansiell enhet

2017-03-01

Hindrande av elektronisk övervakning

2017-03-01

Aktualitetsprövning

2018-11-28

Specificerad amerikansk person

2017-03-01

Avgiftsunderlaget

2017-03-01

Amerikansk person

2017-03-01

Stängning av en lagringsplats

2017-03-01

Bostadskredit i utländsk valuta

2018-12-22

Särskilt högriskskydd

2017-03-01

Icke FATCA-deltagande finansiellt institut

2017-03-01

Förpackning och förpackningsavfall

2017-03-01

Resolutionsförfarande i tredjeland

2017-03-01

EES-filial

2017-03-01

Utgivningsbevis

2018-11-30

Transmissionsnät

2018-08-11

Bästa tillgängliga teknik

2018-12-13

Kvittningsarrangemang

2017-03-01

Direktiv 2008/98/EG

2017-03-01

Partiell överföring

2017-03-01

Tillsynskollegium

2017-03-01

Kreditgivare

2017-03-01

Behörig förmedlare

2017-03-01

Partnerjurisdiktion

2017-03-01

Bostadskredit

2017-11-13

Organiskt avfall

2017-03-01

Verksamhetsinvesteringar

2017-03-01

Kreditränta

2017-03-01

Arrangemang om säkerheter

2017-03-01

Lokalbidrag

2017-03-01

Lärlingsersättning

2017-03-01

Arrangemang om säkerhetsöverlåtelser

2017-03-01

Odokumenterat konto

2017-03-01

Kärnprimärkapitalinstrument

2017-03-01

Betydande störning

2017-03-01

Farliga och skadliga förpackade ämnen

2018-12-07

Erkänd organisation

2017-03-01

Berörd myndighet

2017-03-01

Nytt konto

2017-03-01

Kritisk verksamhet

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1069/2009

2017-03-01

Kontokredit

2017-03-01

Förolämpning

2017-03-01

Kreditavtal

2017-03-01

Sjötransport

2018-12-07

Beslut 2000/532/EG

2017-03-01

Gruppbaserad

2017-03-01

Likställt avvecklingssystem

2018-12-14

Timplan

2018-12-19

Bankdag

2017-03-01

Förordningen om resolutionsavgifter

2017-03-01

Amerikanskt territorium

2017-03-01

Gränsöverskridande koncern

2017-03-01

Medlemsvillkor

2018-12-19

Allmänt högriskskydd

2017-03-01

Farliga och skadliga bulkämnen

2018-12-07

Högvärdekonto

2017-03-01

Finansieringsplan

2017-03-01

Krisavvärjande åtgärd

2017-03-01

Arrangemang om strukturerad finansiering

2017-03-01

Samordnande berörd myndighet

2017-03-01

Källskattepliktig betalning med amerikansk källa

2017-03-01

Resolutionskollegium

2017-03-01

Skatteregistreringsnummer

2017-03-01

Moderföretag i tredjeland

2017-03-01

Annan stat eller jurisdiktion

2017-03-01

Resolutionsåtgärd

2017-03-01

Tredjelandsinstitut

2017-03-01

Kvalificerad insättning

2017-03-01

Rapporteringspliktigt konto

2017-03-01

Särskilt utvidgat kontaktförbud

2017-03-01

Transmissionsnätsföretag

2018-08-11

Förordning (EU) 2017/852

2018-12-13

Nettningsarrangemang

2017-03-01

Grovt olaga hot

2017-08-30

Övriga primärkapitalinstrument

2017-03-01

Förordning (EU) nr 1257/2013

2017-03-01

Matavfall

2018-08-16

Återföring

2017-06-04

FATCA

2017-03-01

Kreditfordran

2017-03-01

Förordningen om djuravel

2018-12-22

Kontantpris

2017-03-01

Förordning (EG) nr 440/2008

2017-03-01

Kreditkostnad

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1272/2008

2017-03-01

Koncernresolutionsordning

2017-03-01

Försäkringsavtal

2017-03-01

Olaga hot

2017-03-01

Skada

2017-03-01

Hälsovarningar

2017-11-13

Anrikningssand

2017-03-01

Kreditköp

2017-03-01

Lågvärdekonto

2017-03-01

Brännbart avfall

2017-03-01

Högkostnadskredit

2018-07-06

Tidning och returpapper

2017-03-01

Supplementärkapitalinstrument

2018-12-22

Tonkilometer

2017-03-01

Effektiv ränta

2017-03-01

Gravsättning

2017-03-01

Hets mot folkgrupp

2017-03-01

Försäkringsavtal med kontantvärde

2017-03-01

Gränsöverskridande distansförsäljning

2019-01-10

Prövningsmyndigheten

2019-03-22