Alla nya och ändrade begrepp

EES

2017-03-01

CMR

2017-06-04

Förstelärare och lektor

2017-03-01

Försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen

2017-03-01

Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation

2017-03-01

Nyckelinformation

2017-03-01

Vård

2017-03-01

Beredskapslager

2017-03-01

Avgiftsökning

2017-03-01

Allvarligt försörjningsavbrott

2017-03-01

Strukturkostnad

2017-03-01

Nettningsarrangemang

2017-03-01

Prospektdirektivet

2017-03-01

Reservdel

2017-03-01

Bidragsbrott

2017-03-01

Regioner

2019-06-27

Kabel

2017-03-01

Behandling av personuppgifter

2017-03-01

Partiell överföring

2017-03-01

Ändringsberörda kommuner och landsting

2017-08-30

Sjöarbetscertifikat

2017-03-01

Funktionsinriktad polisutbildning

2020-01-31

Offentligt uppköpserbjudande

2017-03-01

Referensår

2017-03-01

Forskningshuvudman

2017-03-01

Genomsnittsmetoden

2019-06-27

Insamlad mängd

2020-02-06

Fribordscertifikat

2017-03-01

Arrangemang om säkerhetsöverlåtelser

2017-03-01

Lagringsbränslen

2017-03-01

Vägtrafikregistret

2017-03-01

Avgiftsunderlaget

2017-03-01

Terroristorganisation

2020-01-30

Standardkostnad

2017-03-01

Köp av sexuell handling av barn

2017-03-01

Lärandeprojekt

2017-03-01

Uppräknat skatteunderlag

2017-03-01

Svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och

2017-03-01

Passagerarfartyg

2017-03-01

Kapitalinkomst

2019-06-27

Skatteutjämningsunderlag

2017-03-01

Gesellschaften mit beschränkter Haftung

2017-03-01

Särskilt ungdomshem

2017-03-01

Dokument om godkänd säkerhetsorganisation

2017-03-01

Bestämmelse om överföring av sekretess

2017-03-01

Lagringsår

2017-03-01

Arrangemang om säkerheter

2017-03-01

Förmånsbegränsning

2018-08-10

Certifikat om utbildning av sjöpersonal

2017-03-01

Kvittningsarrangemang

2017-03-01

Sekretessreglerad uppgift

2017-03-01

Forskning

2017-03-01

Olovlig värvning

2017-03-01

Kommersiella lager

2017-03-01

Inhemsk konsumtion

2017-03-01

Uppräknad medelskattekraft

2017-03-01

Arrangemang om strukturerad finansiering

2017-03-01

Marknadskontroll

2017-03-01

Preliminär taxering

2019-06-27

Emissionsprogram

2017-03-01

Klimatbonusbil

2018-01-26

Passagerarfartygscertifikat

2017-03-01

Läkarvårdsersättning

2017-03-01

Om den som begått brottet använt falska handlingar, eller

2017-03-01

SAS

2019-06-27

Målbolag

2017-03-01

Elbuss

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01

Generell risk

2019-06-27

Sammanhållna yrkesutbildningar

2017-06-04

Vårdslöst bidragsbrott

2017-03-01

Medelskattesats

2017-03-01

Museihuvudmän

2017-08-30

Företag med begränsat börsvärde

2017-03-01

Tjänstedirektivet

2017-03-01

Utjämningsår

2017-03-01

Fartcertifikat

2017-03-01

Forskningsperson

2018-12-19

Offentliga funktionärer

2017-03-01

Bidragsminskning

2017-03-01

Samordnande myndighet

2017-03-01

Hästar och nötkreatur

2017-03-01

Marknadskontrollmyndighet

2017-03-01

Sekretess

2017-03-01

Elektrisk och elektronisk utrustning

2017-03-01

Aktierelaterat överlåtbart värdepapper

2017-03-01

Tidsbegränsade behörighetsbevis

2017-08-30

Kvalificerade investerare

2017-08-30

Primär sekretessbestämmelse

2017-03-01

Förhandsunderrättelse

2017-08-30

Allmänna jakttider

2018-12-22

Budgivare

2017-03-01

Allmän jakttid

2018-07-06

Artikel 4 och 7

2017-03-01

STCW 78

2019-06-27

Grovt bidragsbrott

2017-03-01

Sekundär sekretessbestämmelse

2017-03-01

Sekretessbrytande bestämmelse

2017-03-01

Sekretessbelagd uppgift

2017-03-01

Grovt våld eller hot mot tjänsteman

2017-08-30

Hamn respektive flygplats

2017-03-01

Katastrofmedicinska insatser

2017-03-01

Omgivningsbuller

2017-03-01

Alkoholhaltigt läkemedel

2017-03-01

Affärsförbindelse

2017-03-01

Planläggning

2017-03-01

Genomförandetiden

2017-03-01

Vårdgivare

2018-12-19

För

2017-03-01

Öresundsförbindelsen

2017-03-01

Behörig myndighet

2017-03-01