Alla nya och ändrade begrepp

Meddelarfrihet

2017-03-01

Anskaffarfrihet

2017-03-01

Familjerätt

2017-03-01

Immaterialrätt

2017-03-01

Utgivningsbevis

2018-11-30

Förmögenhetsrätt

2017-03-01

Nya rättsområden

2017-03-01

Obligationsrätt

2017-03-01

Internationell rätt

2017-03-01

Preskription

2017-03-01

Rättsvetenskap

2017-03-01

Offentlig rätt

2017-03-01

Sakrätt

2017-03-01

TFS

2017-03-01

Handeldvapen

2017-03-01

Tryckfrihetsbrott

2017-03-01

Civilrätt

2017-03-01

5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 24–28 §§, och

2019-01-10

Elväg

2019-01-10

Garantiram

2019-01-10

Gränsöverskridande distansförsäljning

2019-01-10

Detaljhandel

2017-03-01

Elektronisk post

2017-03-01

Öppenvårdsapotek

2017-03-01

Arbetsplatskod

2017-03-01

Personuppgifter

2017-03-01

Ensamkommande barn

2017-03-01

Lågfrekvent dagstidning

2017-03-01

Farmaceut

2018-12-22

Verksamhet enligt lagen (2007

2017-03-01

Dagstidning

2018-12-19

Nationella programråd

2017-03-01

Medelfrekvent dagstidning

2017-03-01

Provgivare

2017-03-01

Systemansvarig myndighet

2017-03-01

Databasen

2017-03-01

Ansvarsöverföring

2017-03-01

Kvittning

2017-03-01

Berörda dotterföretag eller berörda filialer

2017-03-01

Aktiv substans

2017-03-01

Generiskt läkemedel

2017-03-01

Vägtullsregistret

2017-03-01

Privat vårdgivare

2017-03-01

Behandling av personuppgifter

2017-03-01

Krigsskaderegistret

2017-03-01

Karaktärsämnen

2017-03-01

Huvudman för en biobank

2017-03-01

Läkemedel

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01

Avhjälpande åtgärd

2017-03-01

Annonsandel

2017-03-01

Vävnadsprov

2017-03-01

Yrkesutgång

2017-03-01

Preliminär registrering

2017-03-01

Utredningsmyndigheten

2017-03-01

Examensbeskrivning

2017-03-01

Hälso- och sjukvård

2017-03-01

Yrkesämnen

2017-03-01

Karensvillkor

2017-03-01

Studieväg

2017-03-01

Alkoholhaltigt läkemedel

2017-03-01

Utvidgat kontaktförbud

2017-03-01

Fastighetsanknuten information

2017-03-01

Programfördjupning

2017-03-01

Gymnasiesärskolearbete

2017-03-01

Veterinärmedicinska läkemedel

2017-03-01

Postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och

2017-03-01

Satellitentreprenör

2017-03-01

Vårdgivare

2018-12-19

Radioaktiva läkemedel

2017-03-01

Gymnasiepoäng

2017-03-01

Humanläkemedel

2017-03-01

Örtprodukter för rökning

2017-11-13

Andel egna annonser

2017-03-01

Befintligt konto

2017-03-01

Övertagande företag

2017-03-01

Arbetsplatsförlagt lärande

2017-03-01

Militär grundutbildning

2017-03-01

Gymnasiesärskolepoäng

2017-03-01

Mellanprodukt

2017-03-01

Ägare av fartyg

2017-03-01

Garanterad insättning

2017-03-01

Garanterad undervisningstid

2017-03-01

Upplaga

2017-03-01

Patientjournal

2017-03-01

Grov hets mot folkgrupp

2018-11-30

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

2017-03-01

Deltagande företag

2017-03-01

EES-stater

2017-03-01

Riksrekryterande utbildning

2017-03-01

Moped

2017-06-04

Överträdelse av kontaktförbud

2017-03-01

Tillståndsregistret

2017-03-01

Relevanta kapitalinstrument

2017-03-01

Inmatningspunkt

2018-12-22

Journalhandling

2017-03-01

Farliga och skadliga ämnen

2018-12-07

Programgemensamma ämnen

2017-03-01

En persons hemkommun

2017-03-01

Finansieringsarrangemang

2018-12-19

Yttrandefrihetsmål

2017-03-01

Källskatteinnehållande enhet

2017-03-01

Redaktionellt innehåll

2018-12-22

Erkänt klassificeringssällskap

2017-03-01

Förmånsbegränsning

2018-08-10

Skrift

2018-12-19

Särskilt allvarlig brottslighet

2017-03-01

Läkemedel som omfattas av sjukhusundantag

2017-03-01

Gymnasiegemensamma ämnen

2017-03-01

Leverantör av medietjänster

2017-03-01

Europol

2017-03-01

Biobank

2017-03-01

Veckovolym

2017-03-01

Mobil maskin

2018-12-19

Kurant läkemedel

2018-08-07

Livränteavtal

2017-03-01

Samordnande resolutionsmyndighet

2017-03-01

Administrativ hävning

2017-03-01

Förordning (EG) nr 850/2004

2017-03-01

Obehörigt tillträde till skyddsobjekt

2018-12-22

Täckningsgrad

2017-03-01

Tillsyn

2017-03-01

Tillverkning

2017-03-01

Allmänna jakttider

2018-12-22

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

2018-07-06

Gränspunkt

2017-03-01

Apoteksombud

2018-08-07

Passiv icke-finansiell enhet

2017-03-01

Hindrande av elektronisk övervakning

2017-03-01

Programföretag

2017-03-01

Utgivningsort

2018-12-22

Specificerad amerikansk person

2017-03-01

Aktualitetsprövning

2018-11-28

Motorcykel

2017-06-04

Avgiftsunderlaget

2017-03-01

Primäravdrag

2018-12-22

Amerikansk person

2017-03-01

Stängning av en lagringsplats

2017-03-01

Licens

2017-03-01

Särskilt högriskskydd

2017-03-01

Icke FATCA-deltagande finansiellt institut

2017-03-01

Gymnasiearbete

2017-03-01

Inre och yttre gräns

2017-03-01

Bostadskredit i utländsk valuta

2018-12-22

Hjälpämne

2017-03-01

Tv-program

2017-03-01

Förpackning och förpackningsavfall

2017-03-01

Sekretessbrytande bestämmelse

2017-03-01

Kommersiell radio

2017-03-01

Skogskonto eller skogsskadekonto

2017-03-01

Annonser

2017-03-01

Närradioförening

2017-03-01

Kollektivt obeståndsförfarande

2017-03-01

Uttryck

2017-03-01

Sammanhållen journalföring

2017-03-01

Sekundär sekretessbestämmelse

2017-03-01

Resolutionsförfarande i tredjeland

2017-03-01

Havsmiljöförvaltning

2017-03-01

EES-filial

2017-03-01

Transmissionsnät

2018-08-11

Bästa tillgängliga teknik

2018-12-13

Kvittningsarrangemang

2017-03-01

Partiell överföring

2017-03-01

Uttagsbeskattning

2017-03-01

Försäljningsprogram

2017-03-01

Ljudradiosändning

2017-03-01

Tillsynskollegium

2017-03-01

Kreditgivare

2017-03-01

Rekryt

2017-03-01

Sponsor

2017-03-01

Huvudslutsatser

2017-03-01