Dir. 1997:122

Bildandet av en ekonomistyrningsmyndighet

Dir. 1997:122

Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda och verkställa bildandet av en ekonomistyrningsmyndighet. Beslutet fattas med förbehåll för riksdagens godkännande med anledning av regeringens förslag om den nya myndigheten i budgetpropositionen för 1998 (prop. 1997/98:1 volym 2).

Utredaren skall för den nya myndigheten bl.a. lämna förslag om

 • verksamhetsmål,
 • instruktion och regleringsbrev,
 • myndighetens namn,
 • strategi för effektivisering och prioritering av ekonomi- och personaladministrativa system- och stödtjänster,
 • myndighetens arbetsformer, kompetens, organisation och bemanning,
 • former för den nya myndighetens kontakter med Regeringskansliet, Riksrevisionsverket, Riksgäldskontoret, och andra myndigheter,
 • budget och finansiering.

Utredaren skall vidta alla de förberedande åtgärder som krävs för att myndigheten skall kunna verka fr.o.m. den 1 juli 1998.

Bakgrund

Regeringen har i budgetpropositionen för 1998 bl.a. föreslagit att Riksrevisionsverkets (RRV) verksamhet skall renodlas och koncentreras till revisionella uppgifter samt att statens ekonomistyrningsfunktion skall renodlas och en ny myndighet inrättas för detta ändamål. Den nya ekonomistyrningsmyndigheten (ESM) skall enligt förslaget också ansvara för ekonomi- och personaladministrativa (EA- och PA-) system- och stödtjänster. Den reviderade budgetprocessen, med ökade krav på budgetdisciplin och uppföljning, förutsätter en hög kvalitet på utfallsredovisning, verksamhets- och resultatinformation samt övrig ekonomisk information. Metoder och system behöver fortlöpande utvecklas för att stödja styrning, uppföljning och utvärdering av den statliga verksamheten samt för att stödja regeringens återrapportering till riksdagen. De olika leden i ekonomistyrningsprocessen samt de ekonomi- och personaladminstrativa systemen har ett inbördes samband, och regeringen ser därför en stor fördel med att hålla samman dessa i en gemensam organisation. Ekonomistyrningsmyndighetens ansvarsområde och utgångspunkter för verksamheten

ESM skall verka för en effektiv och ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten genom att

 • som regeringens stabsmyndighet förse regeringen med underlag för den statliga ekonomin,
 • förse Regeringskansliet och myndigheterna med verktyg för en effektiv styrning.Verksamheten skall omfatta normering, metoder för uppföljning och utvärdering samt tillhandahållande av system för statlig redovisning, kontroll och analys av ekonomisk information, prognoser och avgiftsfrågor samt metodutveckling inom ekonomistyrningsområdet. Myndigheten skall även tillhandahålla IT-verktyg och systemlösningar för statens ekonomistyrning i vid mening. Den verksamhet som ligger inom nuvarande RRV:s avdelning för ekonomi- och resultatstyrning skall ingå i ESM, med undantag för ansvaret för statens betalningssystem, som förs till Riksgäldskontoret. Ansvaret för normering och metodutveckling inom kassahållningsområdet skall dock ingå i ESM:s verksamhet. Vidare skall Statens löne- och pensionsverks (SPV) resultatområde Lön/PA ingå i ESM.

Verksamheten skall bedrivas nära regeringen och myndigheterna.

De myndigheter där delar skall ingå i ESM bedriver verksamhet på flera orter i landet. Den nya myndighetens huvudsakliga verksamhet skall lokaliseras till Stockholm. Regeringen har i budgetpropositionen för 1998 angett att det allmänna sysselsättningsläget inte skall påverkas negativt på de berörda orterna.

En viktig utgångspunkt för utredarens arbete är vidare att ESM:s verksamhet skall rymmas inom de ekonomiska ramar som finns för verksamheten i nuläget.

ESM skall ta över de hyresavtal samt de inventarier och lån m.m. som tillhör de verksamheter som flyttas från RRV och SPV.

Uppdraget

Mål, instruktion m.m.

Utredaren skall ge förslag till verksamhetsmål.

Vidare skall utredaren ta fram förslag till namn, instruktion och regleringsbrev för 1998 för den nya myndigheten.

Verksamhetsfrågor som rör inriktning och avgränsning

Ansvaret för statens betalningssystem skall flyttas till Riksgäldskontoret. Utredaren skall ge förslag om vilka uppgifter beträffande statens betalningssystem som hänger samman med ESM:s ansvar för statens koncernredovisning och som därmed bör ingå i ESM:s verksamhet. Vidare skall utredaren föreslå hur samarbetet mellan myndigheterna skall utformas i dessa frågor.ESM skall ha till uppgift att vara statlig producent av EA- och PA- system. I dagsläget utvecklas och tillhandahålls PA-system av såväl SPV och RRV som vissa andra statliga organ. EA-system utvecklas av RRV.

Utredaren skall utreda om det finns förutsättningar för ESM att bli enda statliga producent även när det gäller PA-system.En samordning av EA- och PA-systemen bör på sikt minska investerings- och driftskostnaderna. Effektiviseringen kan ske genom att dels antalet PA-system reduceras, dels att EA- och PA-systemen integreras. Utredaren skall lämna förslag till strategi för effektivisering och prioritering av verksamheten samt överväga om verksamheten kräver särskilda former för styrning.Utredaren skall föreslå alternativa former för systemsamråd. Ur ett statsfinansiellt perspektiv är det viktigt med hög kvalitet på utfallsredovisning och information från myndigheterna. För att uppnå detta finns speciella krav för de EA-system som skall användas i staten. Innan myndigheter köper ett nytt system sker systemsamråd, enligt förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem, med RRV. Genom att normerande verksamhet och systemverksamhet kommer att finnas inom ESM kan dels rollkonflikter, dels konkurrensfördelar i förhållande till övriga leverantörer inom området komma att uppstå. Formerna för systemsamråd skall utformas med hänsyn till detta.

Organisation och personal

Utredaren skall dra upp riktlinjer dels för myndighetens organisation, dels för vilken kompetens som myndigheten behöver.

Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Det ankommer på utredaren att fatta beslut i detta avseende.

Samverkan

För metodutveckling inom områdena redovisning och ekonomisk styrning är det väsentligt att ha tillgång till RRV:s erfarenheter från granskningsarbetet i den årliga revisionen och i effektivitetsrevisionen. Utredaren skall, i samråd med RRV, analysera och föreslå formerna för samarbete mellan myndigheterna. Hur sådana lösningar utformats i andra för Sverige relevanta länder skall därvid studeras.

Utredaren skall på analysera och föreslå former för samarbete med Konjunkturinstitutet, särskilt vad gäller möjligheterna till ett närmare samarbete i prognosverksamheten och utvecklingen av prognosmetoder. Utredaren skall vidare lämna förslag om hur ett nära samarbete med Regeringskansliet skall utformas, bl.a. när det gäller normering och metodutveckling inom ekonomistyrningsområdet, styrning, uppföljning och utvärdering av statens verksamhet, ekonomi och resultat samt rutiner för löpande rapportering av ESM:s arbete.

Utredaren skall under utredningens gång samverka med RRV, SPV och Riksgäldskontoret för att kunna lägga fram ett fullständigt beslutsunderlag om vilka delar av RRV:s och SPV:s nuvarande verksamheter, tillgångar och skulder som skall föras till ESM respektive Riksgäldskontoret.

Utredaren skall samarbeta med RRV avseende frågorna kring miljöledningssystem.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Förberedelsearbete

Utredaren skall vidta de förberedande åtgärder som krävs för att ESM skall kunna verka fr.o.m. den 1 juli 1998. Till förberedelsearbetet hör att ta fram ett förslag till budget och finansiering samt skapa en verksamhetsplan för myndigheten för perioden 1 juli 1998 - 31 december 1998. Utredaren skall också senast den 1 mars 1998 lämna budgetunderlag för år 1999 enligt förordningen (1996:882) om myndigheternas årsredovisning m.m. Andra uppgifter är att förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet, lägga upp redovisningsplaner för myndighetens verksamhet och sluta nödvändiga avtal för verksamheten.

Generella direktiv och tidsramar

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124), samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Utredaren skall senast den 1 mars 1998 delrapportera bl.a. förslag avseende

 • verksamhetsmål och regleringsbrev
 • namn
 • organisation
 • budgetunderlag och finansiering.

Utredaren skall senast den 30 april 1998 lämna förslag till instruktion samt redovisa de övriga förslag som föranleds av uppdraget.

Utredaren skall fram till den 1 juli 1998 arbeta med att göra det som krävs för att myndigheten skall kunna verka fr.o.m. den 1 juli 1998.