AD 1997 nr 45

En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under ett år. Han åberopar till stöd för kravet bestämmelser i ett kollektivavtal som domkapitlet i hans stift tecknat med hans fackliga organisation. I målet åberopar kyrkoherdens fackförbund att betalningsskyldighet föreligger enligt 35 § medbestämmandelagen. - I målet kommer arbetsdomstolen fram till att domkapitlet inte hade rätt att ingå avtal i den åberopade delen, varför betalingsskyldighet inte föreligger på grund av det lokala avtalet. Eftersom domstolen anser det oskäligt att trots detta ålägga pastoratet en betalningsskyldighet, avslås förbundets talan.

Parter:

Svenska Kyrkans Personalförbund; Föllinge, Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat

Nr 45

Svenska Kyrkans Personalförbund

mot

Föllinge, Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat i Föllinge.

Mellan dåvarande Statens Arbetsgivarverk (SAV) och SACO-S m.fl. gällde under den i målet aktuella tiden ett kollektivavtal för kyrkliga tjänster (AKT). Avtalet var bindande för Föllinge, Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat, som utgör en s.k. obligatorisk samfällighet för församlingarna.

I AKT 3 §, som har rubriken Lokala kollektivavtal, föreskrivs följande.

Arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation får sluta lokalt kollektivavtal i den omfattning som framgår av avtalet. Förhandlingsordningen i bilaga 1 skall därvid tillämpas. I fråga om arbetstid gäller dock den förhandlingsordning som framgår av fjärde avdelningen.

I 6 kap. i AKT finns bestämmelser om lönetillägg och i 25 § bestämmelser om speciella lönetillägg. I 25 § 2 mom. 1. sägs följande.

Kyrkoherde i tvåprästpastorat, i vilken lägre tjänst är vakant har tjänstedubbleringstillägg med lägst 57 kronor (fr. o. m. den 1 januari 1994 med lägst 58,80 kronor) för varje dag tjänsten är vakant. Detsamma gäller kyrkoherde i annat pastorat än tvåprästpastorat om alla lägre tjänster är vakanta.

- - - - -

Den 19 oktober 1990 slöts mellan Domkapitlet i Härnösands stift, å ena sidan, och SACO och Svenska kyrkans personalförbund (SKPF), å andra sidan, ett lokalt kollektivtavtal om ändrade avlöningsförmåner för präster i Härnösands stift. Även detta avtal gällde under den i målet aktuella tiden. Där föreskrivs i 7 § under rubriken Tjänstedubblering i eget pastorat bl.a. följande.

Kyrkoherde/pastor och/eller komminister i pastorat i vilket komministertjänst är vakant eller innehavare av komministertjänst har semester minst 8 dagar eller är tjänstledig minst 8 dagar, har tjänstedubbleringstillägg.

Medlemmen i SKPF B.H. är kyrkoherde i Föllinge, Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat. I en ansökan om betalningsföreläggande, inkommen den 11 oktober 1996 till Kronofogdemyndigheten i Östersund, yrkade B.H. att pastoratet skulle betala honom 27 395 kr jämte ränta och ersättning för kostnader. Fordringsbeloppet avsåg enligt vad som uppgavs i ansökan tjänstedubbleringstillägg enligt avtal för tiden den 1 januari - den 31 december 1994. I utslag den 30 november 1995, nr 23-6566-95, förpliktades pastoratet att betala kapitalbeloppet jämte ränta t.o.m. den 10 oktober 1995 med 2 739 kr 50 öre samt ersättning för kostnader med 585 kr. Sedan pastoratet ansökt om återvinning och inhibition översände kronofogdemyndigheten målet till Östersunds tingsrätt. Efter det att SKPF där anmält att man önskade företräda B.H. i tvisten återsände tingsrätten målet till kronofogdemyndigheten som i sin tur överlämnade det till arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen avslog i beslut den 15 mars 1996 pastoratets yrkande om inhibition.

Förbundet har, så som man slutligt bestämt sin talan, yrkat att arbetsdomstolen skall förplikta pastoratet att till B.H. utge 17 395 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 16 mars 1995 till dess betalning sker. Dock att från förfallen ränta skall göras avräkning med 1 284 kr, vilket belopp har utbetalats till B.H. genom kronofogdemyndighetens försorg.

Pastoratet har bestritt betalningsskyldighet men vitsordat yrkat kapitalbelopp och yrkad ränta, inkluderande angiven avräkning, som i och för sig skäliga.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Avtalsförhållandena

Samtliga präster inom svenska kyrkan har statligt reglerade tjänster. Under den i målet aktuella tiden, år 1994, gällde för prästernas del avtalet om löner och andra anställningsvillkor, AKT. Detta avtal var för arbetsgivarens räkning slutet av SAV med stöd av den s.k. ställföreträdarlagen. Enligt AKT är domkapitlet arbetsgivarpart vid förhandlingar om lokal avvikelse från avtalet.

Domkapitlet i Härnösands stift och bl.a. Härnösands stiftskrets av SKPF slöt i oktober 1990 ett lokalt kollektivavtal om bl.a. tjänstedubbleringstillägg att gälla från och med den 1 oktober 1990. I 7 § i det avtalet finns den i målet omtvistade bestämmelsen. Avtalet är slutet mellan parter som hade mandat att träffa avtal av det ifrågavarande slaget. Under avtalsförhandlingarna ingick stiftsavdelningen av pastoratsförbundet i Härnösands stift i den förhandlingsdelegation som förhandlade fram avtalet på arbetsgivarsidan. Avdelningen hade därvid möjlighet att bevaka pastoratets intressen vid förhandlingarna.

Under de lokala förhandlingarna hade domkapitlet kontakt med SAV som hade möjlighet att lämna synpunkter på de avtalsförslag som diskuterades och antogs. När det lokala avtalet undertecknades hade domkapitlet ett muntligt medgivande från SAV att ingå avtalet. Även efter avtalsförhandlingarnas slut har domkapitlet haft regelbunden kontakt med SAV och senare Arbetsgivarverket (AgV) i frågor som gäller det lokala avtalet. Domkapitlet har varken dessförinnan eller senare haft anledning ifrågasätta att verket hade gett klartecken till regleringen i 7 § i det lokala kollektivavtalet.

I en skrivelse från domkapitlet till förbundet den 24 september 1993 anmälde domkapitlet att man önskade säga upp det lokala kollektivavtalet från år 1990. Sedan förbundet gjort invändning mot uppsägningen förföll dock frågan. Den 20 mars 1995 återkom Härnösands stift; denna gång med en begäran om uppsägning av det lokala avtalet. Stiftet önskade att bestämmelserna om tjänstedubbleringstillägg i eget pastorat under semester skulle lyftas ut ur avtalet. Med anledning av denna framställan hölls det en förhandling den 21 juni 1995 med företrädare för AgV och SACO-S genom SKPF om dessa bestämmelser. Förhandlingen avslutades med att parterna kom överens om att ur avtalet lyfta ut bestämmelserna om tjänstedubbleringstillägg under semester. Parterna var dock samtidigt också överens om att ersättning under sommarsemestern 1995 skulle betalas ut i enlighet med vad som föreskrevs i det lokala avtalet. Under förhandlingen diskuterade parterna det lokala avtalet även i övrigt, dock utan att några ytterligare ändringar gjordes i avtalet. Förhandlingsparterna godtog med andra ord avtalet i övrigt.

Det är först i denna tvist som man från arbetsgivarsidan har gjort gällande att bestämmelserna i § 7 skulle vara ogiltiga. Förbundet bestrider att det förhåller sig så. I 25 § 2 mom 1. i AKT framgår förutsättningarna för att en kyrkoherde skall kunna få tjänstedubbleringstillägg. För år 1994 var ersättningen 58,80 kronor per dag för det fall parterna inte vid lokal förhandling hade avtalat om något annat. Enligt 3 § i AKT får avvikelse från avtalet göras genom lokalt avtal. Enligt förbundets uppfattning innebär 3 § att avvikelse får göras från bestämmelserna i AKT, om det inte i avtalet uttryckligen har föreskrivits att så inte får ske.

Genom 7 § i det lokala avtalet har avtalats om avvikelse från reglerna i 25 § 2 mom. i AKT både vad avser förutsättningarna för att erhålla tjänstedubbleringstillägg och den ekonomiska kompensationen i sådana fall. Enligt det lokala avtalet är det tillräckligt om en av komministertjänsterna i pastoratet är vakant för att tjänstedubbleringstillägg skall utgå. Avtalet har, sedan det trädde i kraft år 1990, med denna betydelse tillämpats av pastorat inom stiftet och rört betydande belopp. SAV/AgV har inte vid något tillfälle framfört att avtalet i den nu omtvistade delen skulle vara ogiltigt. Om Arbetsgivarverket haft en annan uppfattning hade det ålegat verket att redovisa denna för sina avtalsmotparter, men det har inte skett.

Den 1 januari 1997 trädde ett nytt centralt kollektivavtal i kraft för kyrkliga tjänster, det Allmänna löne- och förmånsavtalet (ALFA). Det avtalet ger möjlighet att sluta lokala avtal i i en rad frågor. Några sådana, lokala avtal har dock ännu inte träffats.

Närmare om kraven i målet

B.H. är kyrkoherde i pastoratet sedan år 1989. Han är medlem i förbundet sedan år 1966. Pastoratet är ett treförsamlingspastorat i vilket Föllinge, Laxsjö och Hotagens församlingar ingår. I pastoratet finns en kyrkoherdetjänst och två komministertjänster inrättade. Tidigare var båda komministertjänsterna vakanta, men under år 1993 tillsattes den ena medan den andra var vakant även under år 1994.

Under åren 1990 till och med 1993 har pastoratet på B.H:s begäran utbetalat tjänstedubbleringstillägg till honom i enlighet med det lokala avtalet. Av arbetsgivarnyckeln till AKT framgår bl.a. att beslut om fridagstillägg handläggs av kontraktsprosten såvitt avser kyrkoherde. B.H. vände sig därför till sin kontraktsprost och begärde tjänstedubbleringstillägg för år 1994. Den begärda ersättningen avsåg 335 dagar. Kontraktsprosten granskade B.H:s begäran om utanordning, godkände den och översände en betalningsanmaning till pastoratet. Pastoratet gjorde dock ingen utbetalning. Därefter gjordes under år 1995 flera försök att förmå pastoratet att betala ut ersättningen, men utan framgång.

SACO har till förbundet anmält att eftersom tvisten i målet gäller ett lokalt kollektivavtal, har inte SACO några synpunkter på tolkningen av avtalet. Enligt en arbetsgivarnyckel inom SACO är SKPF kontaktförbund inom kyrkans område. Enligt samma arbetsgivarnyckel är de enskilda förbunden behöriga att efter samråd med SACO lägga tolkningsföreträde enligt 35 § medbestämmandelagen vid tvist.

Den 25 september 1995 skrev förbundet till pastoratet och begärde, med hänvisning till det lokala avtalet, att tjänstedubbleringstillägget till B.H. skulle betalas ut. I samband därmed uppmärksammade man pastoratet på bestämmelsen i 35 § medbestämmandelagen. Pastoratet betalade dock inte ut någon ersättning. Pastoratet påkallade inte heller någon förhandling i frågan. Skrivelsen den 25 september 1995 sändes samma dag till domkapitlet för kännedom.

I en skrivelse den 5 oktober 1995 blev förbundet kallat till förhandling hos stiftskansliet i Härnösand den 12 oktober 1995. Förhandlingen skulle avse tvisten angående B.H:s tjänstedubbleringstillägg under år 1994. Frågan om förhandling förföll dock den 9 oktober 1995, eftersom domkapitlet och förbundet då var ense om att tvisten skulle kunna lösas utan någon formell förhandling. Någon lösning har dock inte kunnat nås på frivillig väg.

Domkapitlet är lokal part vid löneförhandlingar. Genom de avtal domkapitlet ingår om löne- och avtalsvillkor binds därför pastoratet. Den 10 oktober 1995 gav förbundet in en ansökan mot pastoratet om betalningsföreläggande. Samma dag uppmanade domkapitlet i Härnösand i en skrivelse pastoratet att betala ut beloppet enligt det lokala tjänstedubbleringsavtalet. Förbundets uppfattning är i och för sig att med en sådan uppmaning från domkapitlet följer en betalningsskyldighet för pastoratet. Förbundet åberopar dock inte detta som någon fristående grund för yrkandet i målet; enligt förbundet grundas pastoratets betalningsskyldighet på det lokala kollektivavtalet.

Den 30 november 1995 meddelade kronofogdemyndigheten ett utslag i enlighet med B.H:s ansökan om betalningsföreläggande. Den 19 december 1995 begärde pastoratet återvinning och inhibition av detta utslag. I beslut av den 15 mars 1996 avslog dock arbetsdomstolen pastoratets yrkande om inhibition.

Den 14 november 1995 förskotterade domkapitlet 10 000 kr av det yrkade beloppet till B.H.. Utbetalningen gjordes därför att B.H. hade behov av ersättningen och utgjorde inte något ställningstagande till storleken på det yrkade beloppet. Pastoratet har sedermera ersatt domkapitlet det förskotterade beloppet.

Den 7 maj 1996 överförde kronofogdemyndigheten 1 869 kr från pastoratet till B.H.. Beloppet avsåg ersättning till denne för kostnader i målet hos kronofogdemyndigheten med 585 kr och upplupen ränta med 1 284 kr.

Eftersom pastoratet har underlåtit att väcka talan om den omtvistade ersättningen är pastoratet enligt 35 § medbestämmandelagen skyldigt att betala ersättning enligt SKPF:s yrkande. Förbundet har haft fog för att uppfatta det så att avtalet ger B.H. rätt till det yrkade beloppet. Det är alltså inte fråga om något grundlöst krav. Kravet är inte heller i övrigt oskäligt.

Pastoratet

Med AKT har domkapitlet givits vissa möjligheter att i sin egenskap av statlig myndighet och som arbetsgivarpart träffa lokala kollektivavtal. Av 3 § i AKT framgår att avvikelse kan ske från det avtalet i den omfattning som framgår av avtalet. I AKT 25 § 2 mom. 1. finns bestämmelser om tjänstedubbleringstillägg. Det anges där bl.a. att sådant tillägg utgår med ett visst lägsta belopp till kyrkoherde i annat pastorat än tvåprästpastorat om alla lägre tjänster är vakanta. Enligt RALS 93/94 kan avtal träffas lokalt om att ett högre belopp skall utgå än det angivna. Någon möjlighet finns däremot inte att med stöd av AKT träffa lokal överenskommelse om avvikelse från bestämmelserna i 25 § 2 mom. 1. om villkor för när tjänstedubbleringstillägg skall utges.

B.H., som är kyrkoherde i ett pastorat med två komministertjänster, har begärt tjänstedubbleringstillägg för år 1994 trots att en av komministertjänsterna i pastoratet då inte längre var vakant. Tjänstedubbleringstillägg kan enligt ordalydelsen i 25 § 2 mom. 1. i AKT inte utgå under sådana förutsättningar.

Sommaren 1995 fördes det i anslutning till innehållet i 7 § i det lokala avtalet förhandlingar i frågan om semester under minst 8 dagar var att likställa med vakant tjänst vid tillämpningen av 25 § 2 mom. 1. och om regleringen i denna del i 7 § i det lokala avtalet var giltig eller ej. Frågan om giltigheten av det lokala avtalet i övrigt behandlades inte vid dessa förhandlingar.

Pastoratet gör gällande att 35 § medbestämmandelagen inte är tillämplig dels på grund av att parterna inte har fört några tvisteförhandlingar efter det att kravet framställdes, dels på grund av att den centralt avtalsslutande arbetstagarparten, SACO, inte har ställt sig bakom förbundets tolkning av det lokala avtalet i den nu omtvistade delen. För det fall paragrafen skulle vara tillämplig gör pastoratet gällande att kravet är oskäligt, eftersom kravet stöder sig på ett lokalt avtal som i den åberopade delen strider mot det centrala avtalet och därför är ogiltigt.

Det kan i och för sig vitsordas att domkapitlet ansett att betalningsskyldighet föreligger enligt det lokala avtalet och att domkapitlet också ansett att utbetalning skall ske utan att formell tvisteförhandling behöver genomföras. Det är dock pastoratet som är part i målet och pastoratet har en annan uppfattning. Det är pastoratet som är arbetsgivarpart i tvist om betalning av lön och det är pastoratet som är betalningsansvarigt för lönefordran. År 1990, när det lokala avtalet slöts, och ännu år 1994 gällde den s.k. ställföreträdarlagen som innebar att SAV hade rätt att på kyrklig samfällighets eller församlings vägnar träffa kollektivavtal om löner och vissa andra anställnings- och arbetsvillkor för bl.a. präster. SAV kunde delegera sin rätt att förhandla och sluta kollektivavtal bl.a. till domkapitel. Domkapitlet har inte på grund av den åberopade 3 § i AKT fått rätt att träffa lokalt avtal om avvikelse från bestämmelserna i 25 § 2 mom. 1. om att samtliga lägre tjänster skall vara vakanta för att tjänstedubbleringstillägg skall utgå till kyrkoherde i annat pastorat än tvåprästpastorat. Den nu omtvistade bestämmelsen i 7 § i det lokala avtalet strider mot regleringen i det centrala avtalet AKT och är därför enligt 27 § medbestämmandelagen ogiltig. Pastoratet är därför inte skyldigt att betala ut det yrkade beloppet. Pastoratet hävdar att det lokala avtalet i denna del var ogiltigt redan år 1990 och i vart fall år 1994.

Pastoratet bestrider att SAV medgett avvikelsen i det lokala avtalet från AKT eller att verket i efterhand godkänt denna avvikelse. Pastoratet kan inte heller vitsorda att det lokala avtalet, sedan det trädde i kraft år 1990, har tillämpats på det sätt som förbundet gör gällande av samtliga pastorat och rört betydande belopp. Däremot har - i enlighet med bestämmelserna i AKT - tjänstedubbleringstillägg betalats ut i de fall samtliga komministertjänster varit vakanta.

Domskäl

Tvisten

Tvisten gäller frågan om pastoratet är skyldigt enligt 35 § medbestämmandelagen att för år 1994 till kyrkoherden B.H. betala tjänstedubbleringstillägg enligt 7 § i det i målet aktuella lokala kollektivavtalet från år 1990.

Pastoratet har bestritt betalningsskyldighet. Det har till stöd för bestridandet åberopat att 35 § medbestämmandelagen inte är tillämplig på grund av att dels tvisteförhandling inte förevarit mellan parterna, dels SACO inte ställt sig bakom den avtalstolkning som förbundet gett uttryck för i målet. För det fall arbetsdomstolen skulle finna att 35 § medbestämmandelagen är tillämplig, har pastoratet gjort gällande att kravet är oskäligt, eftersom avtalet i den omtvistade delen enligt pastoratets mening är ogiltigt.

Är 35 § medbestämmandelagen tillämplig?

För att 35 § medbestämmandelagen skall vara tillämplig krävs det att en tvist har uppkommit mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation om ett visst löne- eller ersättningsbelopp. Det är inte enligt lagen nödvändigt för att en tvist skall anses ha uppkommit att det har hållits en förhandling mellan de tvistande parterna. Att en tvist uppkommit kan komma till uttryck på annat sätt än vid en förhandling. Det väsentliga är att arbetstagarorganisationens ståndpunkt har kommit till klart uttryck vid en överläggning eller någon annan kontakt med arbetsgivaren och att arbetsgivaren har intagit en motsatt ståndpunkt på sådant sätt att paragrafens tidsfrister kan räknas med utgångspunkt däri (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 392).

Av utredningen framgår att pastoratet har tillställts en av kontraktsprosten granskad begäran om utbetalning till B.H. av ersättning på grund av det lokala avtalets regler om tjänstedubbleringstillägg samt att företrädare för SKPF därefter vid flera tillfällen försökt förmå pastoratet att verkställa utbetalningen, utan att full betalning erlagts. Det är vidare ostridigt att pastoratet har erhållit en begäran från förbundet av den 25 september 1995 om utbetalning av tjänstedubbleringstillägget. Det är slutligen ostridigt att pastoratet ännu den 10 oktober 1995, när ansökan om betalningsföreläggande gavs in till kronofogdemyndigheten, motsatte sig att utbetala det krävda beloppet.

Utredningen i målet visar således att det uppkommit en tvist mellan pastoratet och SKPF om skyldigheten för pastoratet att betala ut tjänstedubbleringstillägg för år 1994.

Domkapitlet och förbundet är bundna av det lokala avtalet. Som avtalsslutande organisation kan förbundet göra gällande en fordran med stöd av det lokala avtalet; det finns inte i lagen något krav på att SACO skall ha ställt sig bakom SKPF:s tolkning av avtalet, för att förbundet med framgång skall kunna åberopa 35 § medbestämmandelagen.

Det har inte påståtts att pastoratet vid något tillfälle efter det att kraven framställts har begärt förhandling eller väckt talan vid domstol för att undgå betalningsskyldighet. Pastoratet har därför att betala den yrkade ersättningen, om kravet inte är oskäligt.

Är kravet oskäligt?

Förbundet har som stöd för sin talan åberopat bestämmelsen i 7 § i det lokala kollektivavtalet som föreskriver att en kyrkoherde i pastorat i vilket komministertjänst är vakant har rätt till tjänstedubbleringstillägg enligt 25 § 2 mom. i AKT. Enligt pastoratet är det lokala kollektivavtalet ogiltigt i denna del och därför är förbundets krav oskäligt, varför betalning inte skall utgå med stöd av 35 § medbestämmandelagen. Förbundet har bestritt påståendet.

Enligt vad arbetsdomstolen har uttalat i tidigare domar är medbestämmandelagen att uppfatta på det sättet i förevarande hänseende att det är det fordrade beloppets storlek i förhållande till vad som skall betalas om rättsverkan enligt paragrafen inte inträder som skall ligga till grund för prövningen om kravet är oskäligt. Arbetsdomstolen har också givit uttryck åt uppfattningen att ett krav är att anse som oskäligt, om det stått klart eller borde ha stått klart för arbetstagarorganisationen att det varit helt grundlöst.

Av 27 § medbestämmandelagen framgår att arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av samma kollektivavtal inte med giltig verkan kan träffa överenskommelse som strider mot avtalet. Varje villkor i ett lokalt avtal som avviker från ett centralt avtal medför dock inte överenskommelsens ogiltighet. Kan avvikelsen anses tillåten enligt det centrala avtalet gäller överenskommelsen. Vidare måste en lokal överenskommelse, oavsett om den avviker från ett centralt kollektivavtal anses gälla om parterna i det centrala avtalet lämnat samtycke till att överenskommelsen träffas eller i efterhand godkänner den (se AD 1977 nr 116).

Av ordalydelsen i 25 § 2 mom. 1. AKT framgår otvetydigt att en förutsättning för att tjänstedubbleringstillägg skall utgå till kyrkoherde i annat pastorat än tvåprästpastorat är att alla lägre tjänster är vakanta. Förbundet har i målet också vitsordat att bestämmelsen i 7 § i det lokala avtalet som innebär att tillägg kan utgå om någon komministertjänst är vakant står i strid mot denna bestämmelse i AKT. Förbundet har dock gjort gällande att domkapitlet vid tecknandet av det lokala avtalet hade SAV:s muntliga medgivande att avtala om denna avvikelse. Något stöd för detta påstående har dock inte visats. Tvärtom har förhandlingsdirektören K.N. vid AgV under vittnesförhör uttalat att han inte har hört talas om något sådant medgivande och att han är den som skulle ha känt till om något medgivande hade lämnats.

Förbundet har också åberopat att AgV vid en förhandling sommaren 1995 skulle ha godkänt det lokala avtalet med undantag för vad som där föreskrivs i 7 § om att tjänstedubbleringstillägg utgår om innehavare av komministertjänst har semester i minst åtta dagar. I denna förhandling deltog på arbetsgivarsidan för AgV bl.a. K.N. och på arbetstagarsidan för SACO-S kyrkoherden B.H., SKPF (stiftskretsen i Härnösand stift) som hörts under sanningsförsäkran i målet. K.N. har uppgett att förhandlingen avsåg endast frågan om tjänstedubbleringstillägg skulle betalas ut i samband med komministers semester under minst åtta dagar och att avtalet i övrigt inte diskuterades eller godkändes från AgV:s sida. B.H. däremot har uppgett att han uppfattade det så att AgV hade godkänt det lokala avtalet redan år 1990, att förhandlingen sommaren 1995 gällde hela avtalet och att AgV ansåg att avtalet såvitt gällde den omtvistade semesterdelen inte var giltigt men i övrigt godkände det. Han har tillagt att verket inte sade något om att avtalet inte var giltigt och att han själv uppfattade det så att AKT gav domkapitlet rätt att träffa lokalt avtal i den utsträckning något annat inte följde av bestämmelserna i AKT.

I målet har protokollet från förhandlingen sommaren 1995 förebragts. I detta anges som ärende för förhandlingen "Tjänstedubbleringstillägg i Härnösands stift i samband med semester i eget pastorat". Inte på något ställe i protokollet finns anteckning om att parterna diskuterat annat än denna fråga. Arbetsdomstolen finner därför att förbundet mot innehållet i protokollet och K.N:s uppgifter inte heller har visat att AgV vid förhandlingen sommaren 1995 godkänt det lokala avtalet och dess 7 §. Utredningen i målet ger inte heller stöd för förbundets påstående att AgV vid underhandskontakter med domkapitlet efter det att det lokala avtalet träffades förklarat sig godkänna avtalet. Eftersom domkapitlet saknat rätt att ingå avtal om att tjänstedubbleringstillägg skall utgå till kyrkoherde i annat pastorat än tvåprästpastorat, i vilket inte alla lägre tjänster är vakanta, är pastoratet inte skyldigt på grund av det lokala avtalet att betala sådant tillägg.

Att med stöd av 35 § medbestämmandelagen trots detta ålägga pastoratet en betalningsskyldighet måste anses oskäligt. Förbundets talan skall därför avslås.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång i målet skall förbundet ersätta pastoratet för rättegångskostnader. Det råder inte tvist om beloppets storlek.

Domslut

Domslut

Med undanröjande av Kronofogdemyndighetens i Östersund utslag den 30 november 1995, nr 23-6566-95, avslår arbetsdomstolen Svenska Kyrkans Personalförbunds talan.

Svenska Kyrkans Personalförbund skall ersätta Föllinge, Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat för rättegångskostnader med fyrtiofemtusen (45 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Dom 1997-04-16, målnummer A-30-1996

Ledamöter: Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Lennart Grudevall (förre direktören hos Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare) och Sune Israelsson. Enhälligt.

Sekreterare: Anette Bergene