lagen.nu

Betalningsskyldighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Betalningsskyldighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (14)

AD 1997 nr 45: En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under ett år. Han åberopar till stöd för kravet bestämmelser i ett kollektivavtal som domkapitlet i hans stift tecknat med hans...
NJA 1981 s. 386: Att utlänning i Sverige har sådan honom tillhörig egendom som är avsedd för hans personliga bruk under en tillfällig vistelse här har inte ansetts grunda behörighet enligt 10 kap 3 § RB för svensk...
NJA 1982 s. 244: Fråga i visst fall huruvida moderbolaget i en koncern, genom det sätt varpå bolaget förhållit sig, ådragit sig betalningsskyldighet för leveranser till dotterbolagen.
NJA 1982 s. 559: När i mål om betalningsskyldighet svaranden ensam vädjat mot TR:ns dom, har HovR:n ansetts ej ha ägt ingå i bedömande av ett av TR:n ogillat betalningsyrkande, oansett att yrkandet haft väsentligen...
NJA 1983 s. 302: Tillämpning av 50 kap 23 § RB.
NJA 1985 s. 13: Aktiebolag har underlåtit att inbetala innehållna skattebelopp. Talan mot verkställande direktören om ansvar och betalningsskyldighet enligt uppbördslagen har ogillats, enär han ansetts inte ha av...
NJA 1987 s. 167: A sålde till B en fastighet för en avtalad köpeskilling av 280 000 kr. I köpehandlingarna angavs emellertid köpeskillingen till endast 180 000 kr. Återstående 100 000 kr skulle B betala enligt...
NJA 1988 s. 176: Obehörig vinst enligt 74 § växellagen (1932:130)?
NJA 1988 s. 575: För indrivning av skatt enligt 77 b § uppbördslagen (1953:272) krävs inte att betalningsskyldigbeten fastställts i särskild ordning. Den omständigheten att den ena av makarna varit ägare till den i...
NJA 1988 s. 680: Ett engelskt bolag sålde varor till en köpare i Sverige. En av bolaget anlitad fraktförare transporterade varorna från England till köparen på ett sätt som enligt dennes mening stred mot avtalet med...
NJA 1993 s. 740: Fråga om ansvar och betalningsskyldighet för prokurist enligt 81 § och 77 a § uppbördslagen.
NJA 1994 s. 204: Inför en leverans till ett bolag med likviditetsproblem, A, utfärdar ett annat bolag, B, ett brev till leverantören, i vilket bl a uttalas att B avser att stödja A, om det skulle bli nödvändigt (ett...
NJA 1994 s. 319: I ett konkursbo fanns endast medel som härrörde från försäljning av egendom som omfattades av företagshypotek. Det har ansetts att staten enligt 14 kap 2 § KL skall betala sådan del av arvodet till...
NJA 2011 s. 600: Sedan en näringsidkare utfört en tandvårdstjänst har konsumenten och näringsidkaren kommit överens om att tjänsten skulle göras om. Frågor bl.a. om tillämpligheten av näringsidkarens allmänna villkor...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation