HFD 2012 not 20

Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar) / Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar, förhandsbesked)

Not 20. Överklaganden av Skatteverket och A ek. för. av ett förhandsbesked ang. energiskatt. - A ek. för. hade enligt stadgarna till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att producera eller/och arrendera vindkraft för medlemmarnas egen konsumtion. Medlemmarna deltog i verksamheten som konsumenter och finansiärer. Varje insats berättigade till vindenergi motsvarande de tecknade insatsernas andel av årsproduktionen. Verksamheten finansierades med av föreningsstämman beslutade driftavgifter. Enligt föreningen tillhörde den elkraft som producerades av vindkraftverken föreningens medlemmar redan innan elkraften matats in i elnätet och det var därmed medlemmarna och inte föreningen som var elproducenter. - Föreningen frågade om den skulle anses leverera elkraften och, om så var fallet, om överföringen/leveransen av elkraften var yrkesmässig enligt 11 kap. 5 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE. - Skatterättsnämnden (2010-07-05, Svanberg, ordf . , Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren) : Förhandsbesked . Den verksamhet som föreningen bedriver i enlighet med sina stadgar innebär att föreningen vid tillämpningen av 11 kap. 5 § första stycket LSE ska anses yrkesmässigt leverera av föreningen framställd elektrisk kraft. - Motivering . - - - Enligt 11 kap. 5 § första stycket LSE är, såvitt nu är av intresse, den skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) som i Sverige yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent), punkt 1, eller yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör), punkt 2. - Enligt 11 kap. 1 § LSE är elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, om inte annat följer av 2 §. - Elektrisk kraft är enligt 11 kap. 2 § 1 LSE inte skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. - Enligt 1 kap. 4 § 1 LSE är en verksamhet yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Så är enligt punkt 2 även fallet om verksamheten bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. - Skatterättsnämnden, som finner att ett förhandsbesked är av vikt för föreningen och för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning, gör följande bedömning. - Vid bedömningen av innehållet i och innebörden av föreningens verksamhet har nämnden att utgå från innehållet i de ingivna stadgarna. Enligt § 2 i dessa har föreningen till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom driftansvar och i egen regi producera vindkraft för medlemmarnas egen konsumtion. All producerad vindkraft ägs av medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter och finansiärer. - Den i stadgarna intagna ändamålsbestämmelsen kan enligt nämndens uppfattning inte ges annan innebörd än att det är föreningen som får anses framställa den aktuella vindkraften och att denna i enlighet med stadgarna ska levereras till föreningens medlemmar i den mening som avses i 11 kap. 5 § första stycket 2. - Frågan uppkommer härefter om den av föreningen framställda vindkraften kan anses yrkesmässigt levererad. Bestämmelsen i 1 kap. 4 § 1 LSE om när en viss verksamhet är yrkesmässig hänvisar till begreppet näringsverksamhet i 13 kap. IL. - Föreningen är registrerad som en kooperativ ekonomisk förening. Enligt rättspraxis får det anses ligga i sakens natur att en ekonomisk verksamhet som är så affärsmässigt organiserad att verksamheten i det hänseendet grundar rätt till registrering som ekonomisk förening, är hänförlig till näringsverksamhet om inte alldeles särskilda omständigheter föreligger (RÅ 2001 not. 15 angående en bilkooperativ ekonomisk förening i ett mål rörande inkomstskatt). - Skatterättsnämnden, avdelningen för direkt skatt, meddelade den 23 november 1995 ett förhandsbesked där förhållandena såvitt här kan vara av intresse var följande. En ekonomisk förening hade enligt sina stadgar till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förse medlemmarna med egen vindkraftproducerad el. Skatterättsnämnden ansåg att föreningens verksamhet utgjorde näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen (1928:370). Föreningen ansågs som kooperativ enligt 2 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. - Enligt vad som anförts i det föregående är förhållandena i detta ärende sådana att föreningen, med utgångspunkt i det i stadgarna angivna ändamålet, ska anses producera vindkraft och leverera denna kraft till medlemmarna. Några omständigheter som innebär att föreningens verksamhet, mot bakgrund av det ovan anförda, inte ska anses utgöra näringsverksamhet enligt 13 kap. IL föreligger enligt nämndens mening inte. Föreningens verksamhet är därför yrkesmässig i den mening som avses i 1 kap. 4 § LSE. - Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det ovan redovisade synsättet. - Skatteverket yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas och föreningen att den vid tillämpningen av 11 kap. 5 § första stycket LSE inte skulle anses yrkesmässigt framställa eller leverera skattepliktig elektrisk kraft. Föreningen anförde bl.a. följande. Elen tillfaller medlemmarna direkt vid produktionstidpunkten. Föreningens verksamhet är i vart fall inte yrkesmässig eftersom syftet inte är att skapa överskott i verksamheten utan endast att tillgodose medlemmarnas behov av elkraft. Föreningen tar inte betalt för kraften eftersom driftkostnaderna täcks genom driftavgifterna från medlemmarna. RÅ83 1:26 handlade om en samfällighetsförening men i övrigt var förhållandena motsvarande. Samfälligheten ansågs inte bedriva yrkesmässig omsättning enligt den tidigare lagen (1968:430) om mervärdeskatt. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-05-10, Sandström, Almgren, Nord, Ståhl, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . I likhet med Skatterättsnämnden finner Högsta förvaltningsdomstolen att föreningen får anses framställa vindkraften och leverera den till sina medlemmar. - Den som yrkesmässigt levererar av honom framställd elektrisk kraft är enligt 11 kap. 5 § första stycket 2 LSE skyldig att betala energiskatt. En verksamhet är enligt 1 kap. 4 § 1 LSE yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. IL. Definitionen av begreppet yrkesmässig verksamhet är densamma som i 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), jfr prop. 1994/95:54 s. 81 f. och prop. 1993/94:99 s. 164 f. - Avsaknad av vinstsyfte har i praxis inte hindrat att verksamheten hos en juridisk person behandlats som näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen (se t.ex. RÅ 1998 ref. 10) eller yrkesmässig i mervärdesskattesammanhang (se t.ex. RÅ 1997 ref. 16). En sådan tillämpning är också förenlig med de direktiv på punktskatteområdet som rör elektrisk kraft (2003/96/EG och 2008/118/EG). - Föreningen producerar vindkraft och levererar den till sina medlemmar. Verksamheten är yrkesmässig i LSE:s mening. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 4789-10, fd 2012-02-08, Stålnacke)