MD 2006:10

Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av antenner och kabel-TV, har ett bolag hänvisat till en bransch- auktorisation, som meddelas av en branschförening. Då bolaget fråntagits sin auktorisation och därmed ej ägt rätt att åberopa densamma har hänvisningen till auktorisationen i marknadsföringen varit vilseledande i strid mot 6 § marknadsföringslagen.

KÄRANDE

Centrala Antennföreningen CANT Aktiebolag, Box 22307,

104 22 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Per Eric Alvsing och jur. kand. Jonas Edebäck, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM

SVARANDE

D. R., med firma Skaraborgs antenn o satellit, Siriusgatan 7 C,

531 32 LIDKÖPING

SAKEN

marknadsföring av antenn-tjänster

_______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder D. R. med firma Skaraborgs antenn o satellit vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att vid marknadsföring av antenn-tjänster använda referenser till BMF-auktorisation, CANT- auktorisation, CANT-certifikat eller CANT-föreningen eller på annat sätt ge sken av att D. R:s med firma Skaraborgs antenn o satellit tjänster är CANT- eller BMF-auktoriserade eller att det finns någon annan koppling mellan D. R. med firma Skaraborgs antenn o satellit och CANT-föreningen, om sådan auktorisation eller koppling inte finns.

2.

D. R. med firma Skaraborgs antenn o satellit skall ersätta Centrala Antennföreningen CANT Aktiebolag dess rättegångskostnader med fyrtiotusen (40 000) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

BAKGRUND

Centrala Antennföreningen CANT Aktiebolag (CANT-föreningen) är antenn och kabel-TV-branschens branschförening. CANT-föreningen är även huvudman för en auktorisation av tekniker och företag som utför installation och service. Auktorisationen finns i två versioner, Antenn 2, som primärt avser installation av antenner och paraboler i villor och fastighetsnät och BMF 2, som primärt avser arbeten i kabel-TV-nät. Båda termerna ”CANT-certifiering” och ”BMF-certifiering” anknyter till CANT- föreningens certifieringssystem och benämns gemensamt i det följande ”CANT-auktorisation” om inte annat anges. För att erhålla och även bibehålla CANT-auktorisation uppställer CANT-föreningen vissa krav och en sökande måste genom examination kunna uppvisa såväl praktiska som teoretiska kunskaper avseende installation för att erhålla auktorisation.

D. R. med firma Skaraborgs antenn o satellit (Skaraborgs antenn) säljer och installerar paraboler samt antenner. Skaraborgs antenn utför även service på befintliga anläggningar.

YRKANDEN M.M.

CANT-föreningen har yrkat att Marknadsdomstolen vid ett vite om 400 000 kr - eller annat kraftigt verkande vite som Marknadsdomstolen anser skäligt - förbjuder Skaraborgs antenn att vid marknadsföring av sina tjänster använda referenser till BMF-auktorisation, CANT-auktorisation, CANT-certifikat eller CANT-föreningen eller på annat sätt ge sken av att Skaraborgs antenns tjänster är CANT- eller BMF-auktoriserade eller att det finns någon annan koppling mellan Skaraborgs antenn och CANT- föreningen.

Skaraborgs antenn har, såvitt kan förstås, bestritt yrkandet.

CANT-föreningen har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Marknadsdomstolen har i beslut den 15 november 2005 meddelat interimistiskt förbud för Skaraborgs antenn i enlighet med CANT- föreningens yrkande.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

CANT-föreningen

CANT-auktorisation

För att erhålla CANT-auktorisation uppställer CANT-föreningen ett antal kunskapskrav och andra krav som syftar till att säkerställa en viss kvalitet hos det arbete som auktoriserade aktörer utför. Inom aktuell bransch utgör det en kvalitetsgaranti och i princip ett marknadskrav att vara CANT-auktoriserad. Företag som t.ex. Boxer, Viasat och Canal Digital har beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2006 kräva att företag och tekniker som arbetar med antenn- och kabel-TV-arbeten för dessa har CANT-auktorisation.

Ett av de krav som ställs på CANT-auktoriserade företag är att dessa innehar giltig F-skattesedel. Om ett CANT-auktoriserat företag inte längre uppfyller kraven för auktorisation, t.ex. inte innehar F-skattesedel, åligger det företaget att genast meddela CANT-föreningen detta. CANT-föreningen kan frånta ett företag dess auktorisation om företaget underlåter att meddela bristande uppfyllelse av kraven. Vidare skall ett tidigare certifierat företag utan dröjsmål upphöra med användandet av CANT-föreningens logotyp om förutsättningarna för auktorisation inte längre är för handen. Allt detta framgår redan av ansökningshandlingarna, och de därmed bifogade villkoren, vid ansökan om auktorisation.

Skaraborgs antenn

Skaraborgs antenn miste första gången sin CANT-auktorisation den 31 december 2004 med anledning av att företaget, trots påminnelser, inte betalat in föreskrivna avgifter till CANT-föreningen. Skaraborgs antenn inbetalade dock senare avgifterna, varvid CANT-föreningen accepterade att auktorisationen återficks. Kort därefter uppmärksammade dock CANT- föreningen att Skaraborgs antenn gjort sig skyldigt till ytterligare avsteg från uppställda krav för auktorisation, nämligen avsaknad av F-skattesedel. I anledning därav skickade CANT-föreningen den 8 mars 2005 ett brev till Skaraborgs antenn i vilket konstaterades att Skaraborgs antenn inte längre var CANT-auktoriserat samt inte längre hade rätt att åberopa CANT-auktorisation.

Aktuell marknadsföring

CANT-föreningen har under hösten 2005 uppmärksammats på att Skaraborgs antenn fortsatt att på olika sätt marknadsföra sig som CANT- och BMF- auktoriserat. Detta har skett dels på Skaraborgs antenns webbplats, www.komtilloss.nu, dels i annonser i Nya Lidköpings-tidningen, bl.a. den 15 augusti 2005. Vidare förekommer CANT-föreningens logotyp på Skaraborg antenns webbplats där även länkning till CANT-föreningens webbplats, www.cant.se, möjliggörs. I anledning av ovanstående skickade CANT- föreningen i september 2005 ett varningsbrev till Skaraborgs antenn i vilket man angav att man skulle driva saken vidare till domstol om Skaraborgs antenn inte omedelbart upphörde med marknadsföringen. Skaraborgs antenn har inte besvarat brevet.

Trots Marknadsdomstolens interimistiska beslut, har förbjuden marknadsföring skett åtminstone den 21 november 2005 respektive den 5 december 2005 i Nya Lidköpingstidningen. CANT-föreningen har i brev den 12 december 2005 uppmanat Skaraborgs antenn att upphöra med den vilseledande marknadsföringen vid hot om ansökan om indrivande av vitet i domstolens interimistiska förbud. Skaraborgs antenn har inte heller besvarat detta brev.

Grunder

Skaraborgs antenn innehar inte längre någon CANT-auktorisation. Eftersom Skaraborgs antenn i sin marknadsföring fortfarande påstår att man är ett CANT-auktoriserat företag, är denna marknadsföring vilseledande och utgör otillbörlig marknadsföring. Skaraborgs antenns referenser till CANT-föreningen och dess auktorisation snyltar även på det goda renommé som är kopplad till CANT-föreningen och CANT-auktorisationen och ökar därigenom efterfrågan på Skaraborgs antenns tjänster på ett otillbörligt sätt.

Skaraborgs antenn

D. R. har anfört följande. Han har tagit bort allt som har att göra med CANT-föreningen från Skaraborgs antenns webbplats. CANT-föreningen har inte heller åsamkats någon skada eftersom han inte fått ett enda jobb på grund av CANT-auktorisationen. Skaraborgs antenn är ett litet företag som har det ekonomiskt svårt, varför ett vite skulle medföra att verksamheten måste läggas ned. Auktorisationen har kostat honom en hel del pengar men han har inte har fått någon användning för denna.

BEVISNING

CANT-föreningen har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. dess villkor och ansökningshandlingar.

DOMSKÄL

Den allmänna innebörden av att en näringsidkare är auktoriserad är att denne på ett eller annat sätt är godkänd eller kompetensförklarad. I uttrycket auktorisation ligger inte att det måste vara fråga om en författningsreglerad sådan, utan det är vanligt att frivillig auktorisation meddelas av t.ex. organisationer i näringslivet (jfr bl.a. MD 1994:12). Däremot, för att överhuvudtaget kunna tala om auktorisation, torde krävas vissa, inte alltför lågt ställda, kompetenskrav.

Om en näringsidkare i sin marknadsföring påstår sig vara auktoriserad utan att kunna styrka att påståendet är riktigt, är marknadsföringen vilseledande enligt 6 § marknadsföringslagen (1995:450), MFL, och därmed otillbörlig (jfr MD 1994:12 och 1995:4). Vidare finns det i enlighet med Marknadsdomstolens praxis inget hinder mot att lagligheten av ett påtalat förfarande prövas även om detta skulle ha upphört.

I målet aktuell auktorisation meddelas och övervakas av CANT-föreningen som är en branschförening för antenn- och kabel-TV-branschen. Av CANT- föreningens bestämmelser, som bifogas i samband med en ansökan om auktorisation, framgår bl.a. att näringsidkaren måste inneha F-skattesedel och i övrigt uppfylla vissa krav för att få och bibehålla auktorisationen. Av ansökningshandlingarna och bestämmelserna framgår också vad som gäller för det fall näringsidkaren inte längre uppfyller kraven för auktorisation, nämligen att näringsidkaren omedelbart skall underrätta CANT-föreningen därom, att auktorisationen kan dras in samt att näringsidkaren omedelbart skall upphöra med användningen av CANT- föreningens kännetecken.

Det är i målet ostridigt att Skaraborgs antenn inte längre uppfyller kraven för CANT-auktorisation och därför fråntagits denna. Skaraborgs antenn är, bl.a. redan genom ansökningshandlingarna, medvetet om att det inte längre äger rätt att åberopa auktorisationen. CANT-föreningen har även per brev underrättat Skaraborgs antenn om detta. Att då fortfarande, som skett, använda hänvisning till auktorisationen i sin marknadsföring är vilseledande och i strid mot 6 § MFL. Vid denna bedömning saknas skäl att pröva om marknadsföringen även kan utgöra renommésnyltning jämlikt 4 § MFL.

Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Vitet bör bestämmas till samma belopp som bestämts i det interimistiska förbudet, 400 000 kr.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång i saken är CANT-föreningen berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. CANT-föreningen har yrkat ersättning med 75 000 kr avseende ombudsarvode. Skaraborgs antenn har beretts tillfälle att yttra sig även över detta, men inte hörts av.

Målet har varit av begränsad art och omfattning, bl.a. har endast ingivits totalt tre inlagor i målet, varav två från käranden. Marknadsdomstolen finner därför CANT-föreningen vara skäligen tillgodosedd med ersättning för ombudsarvode med 40 000 kr.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Anna Märta Stenberg, Jonas Häckner och Sten Nyberg. Enhälligt

Sekreterare: Louise W Conradi