MD 2007:2

Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom någon risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8 och 2006:28).

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2005-10-13 i mål nr T 30786-04, se bilaga 1 (ej bilagd här)

KLAGANDE

N. H. Ombud: jur. kand. O. B., Stockholmen Juridik, Hammarby Allé 3,

120 32 STOCKHOLM

MOTPART

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM

Ombud: advokaten G. A., Sandart & Partners Advokatbyrå KB,

Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM

SAKEN marknadsföring av taxitjänster

_______________________

DOMSLUT

1.

Med upphävande av tingsrättens dom under punkterna 1, 3 och 4 ogillar Marknadsdomstolen käromålet och förpliktar Taxi trafikförening u.p.a. att ersätta N. H. för rättegångskostnader i tingsrätten med femtusen (5 000) kr, varav 1 500 kr avser ombudsarvode. På beloppet utgår ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 oktober 2005 till dess betalning sker.

2.

Taxi trafikförening u.p.a. skall ersätta N. H. för rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med femtioniotusenniohundrasjuttiofem (59 975) kr, varav 45 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2007 till dess betalning sker.

YRKANDEN I MARKNADSDOMSTOLEN

N. H. har i första hand yrkat att Taxi trafikförening u.p.a.:s (Taxi Stockholm) talan skall ogillas och att föreningen skall förpliktas att ersätta hans rättegångskostnader vid tingsrätten och i Marknadsdomstolen. I andra hand har han yrkat att vitesbeloppet, skadeståndsbeloppet och ersättningen för rättegångskostnader skall sättas ned.

Taxi Stockholm har bestritt ändring och yrkat ersättning för rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL

Parterna har i Marknadsdomstolen i allt väsentligt åberopat samma grunder och omständigheter till stöd för sin talan som vid tingsrätten.

Förnyade förhör har hållits med N. H. och M. H. På N. H:s begäran har vittnesförhör hållits med K. R. och B. D. A. Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning. Syn har hållits på i målet aktuella taklyktor jämte ett flertal fotografier. Ett fotografi av N. H:s taklykta med en gul logotyp av samma slag som använts återfinns i bilaga 2 till denna dom.

Marknadsdomstolen gör följande bedömning.

Taxi Stockholm har gjort gällande att N. H:s marknadsföring av taxitjänster genom användningen av den aktuella taklyktan strider mot 4, 6 och 8 §§marknadsföringslagen (1995:450), MFL.

Enligt 8 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. För att en vilseledande efterbildning skall anses föreligga i detta fall krävs således dels att Taxi Stockholms taklykta är särpräglad och känd på marknaden, dels att det föreligger förväxlingsrisk mellan aktuella produkter.

I målet har den omständigheten att Taxi Stockholms varumärke och utformningen av den taklykta N. H. har använt åtnjuter visst immaterialrättsligt skydd varit föremål för viss argumentation. Med anledning härav finner Marknadsdomstolen skäl att påpeka att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden. Vid bedömningen av om en vilseledande efterbildning föreligger saknar således förekomsten av immaterialrättsligt skydd betydelse.

När det gäller frågorna om särprägel och kännedom har Marknadsdomstolen i tidigare avgöranden vid en sådan marknadsrättslig bedömning funnit att Taxi Stockholms taklykta uppfyller de krav som uppställs i MFL (se MD 2006:8 och 2006:28). Något skäl att frångå den bedömningen i det nu aktuella målet föreligger inte.

Marknadsdomstolen har vidare i nyss berörda avgöranden uttalat att bedömningen av förväxlingsrisken, när bilar används i marknadsföringen, måste avse utformningen av bilarna i deras helhet. Domstolen har emellertid också betonat att taklyktans utseende regelmässigt har en avgörande betydelse för bedömningen då det är fråga om taxibilar. I nämnda avgöranden har prövningen avsett taklyktor av väsentligen samma modell som den taklykta som används av Taxi Stockholm. Taklyktorna har därtill haft logotyper i form av en gul cirkel med ett rött märke som nära anknutit till den logotyp som återfinns på Taxi Stockholms taklykta. I förevarande fall är omständigheterna något annorlunda. Den taklykta som N. H. har använt sig av är av en annan modell än Taxi Stockholms. Den aktuella modellen skiljer sig i sitt grundutförande ganska markant från Taxi Stockholms taklykta. För att en taklykta av sådan modell skall kunna anses utgöra en vilseledande efterbildning av Taxi Stockholms taklykta krävs därför att den försetts med kännetecken som mycket nära anknyter till Taxi Stockholms kännetecken. N. H. har i detta avseende använt sig av en logotyp med samma form och bottenfärg som Taxi Stockholms logotyp. N. H:s logotyp saknar dock rött märke eller andra inslag som gör att den direkt kan förknippas med Taxi Stockholms. Med hänsyn härtill och med beaktande av att N. H:s taxibil även i övrigt saknar kännetecken som kan kopplas till Taxi Stockholm anser Marknadsdomstolen att det inte finns någon risk för förväxling mellan N. H:s bil och Taxi Stockholms bilar. Någon vilseledande efterbildning föreligger därmed inte. Eftersom förväxlingsrisk saknas kan det inte heller vara fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller kännetecken. Inte heller kan N. H. anses obehörigen ha anknutit till Taxi Stockholms verksamhet och därigenom ha dragit nytta av Taxi Stockholms renommé. Taxi Stockholms talan skall därför ogillas i dess helhet och tingsrättens dom ändras i enlighet därmed.

Vid denna utgång skall Taxi Stockholm ersätta N. H. för rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Marknadsdomstolen. Om det vid tingsrätten yrkade beloppet råder inte tvist. N. H. har i Marknadsdomstolen yrkat ersättning med 261 950 kr. Av beloppet avser 45 000 kr ombudsarvode, 103 200 kr eget arbete (86 timmar à 1 200 kr), 2 900 kr revisorsintyg, 2 150 kr kostnad för brev från Patent- och Registreringsverket (PRV), 4 200 kr inställelse till huvudförhandling i Marknadsdomstolen (3,5 timmar à 1 200 kr), 49 500 kr betalning av skadestånd och rättegångskostnader i enlighet med tingsrättens dom samt 55 000 kr förlorade intäkter. Om de yrkade beloppen avseende ombudsarvode och revisorsintyg råder inte tvist. När det gäller ersättning för eget arbete har Taxi Stockholm vitsordat ett belopp om 6 200 kr (31 timmar à 200 kr). Ersättningen i denna del bör skäligen bestämmas till 10 850 kr motsvarande 31 timmar à 350 kr. Vad därefter gäller ersättningen för inställelse till huvudförhandling har Taxi Stockholm vitsordat ett belopp om 700 kr (3,5 timmar à 200 kr). Ersättningen i denna del bör skäligen bestämmas till 1 225 kr motsvarande 3,5 timmar à 350 kr. Såvitt gäller brevet från PRV har kostnaden för detsamma inte varit skäligen påkallad för tillvaratagande av N. H:s rätt. Någon ersättning för denna kostnad skall därför inte utgå. Vad gäller den betalning N. H. gjort i enlighet med tingsrättens dom så utgör denna betalning i sig inte någon rättegångskostnad. Vad slutligen gäller förlorade intäkter så har dessa inte omedelbart föranletts av rättegången. Någon ersättning härför kan därför inte utgå. Sammantaget skall Taxi Stockholm därmed förpliktas att ersätta N. H. för rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med 59 975 kr, varav 45 000 kr avser ombudsarvode.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Lars Hallén och Jonas Häckner. Enhälligt

Sekreterare: Mathias Wastesson