MD 2008:19

Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den säkerhet som Kammarkollegiet beslutat. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och förbud har meddelats bolaget att marknadsföra paketresor utan att föreskriven säkerhet enligt resegarantilagen gälls.

KÄRANDE

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SVARANDE

Brigante Media AB, Sundspromenaden 27, 211 16 MALMÖ

SAKEN

marknadsföring av paketresor

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Brigante Media AB vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att marknadsföra paketresor utan att föreskriven säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) ställts.

2.

Brigante Media AB ska ersätta KO dess rättegångskostnader med tjugotusen (20 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

YRKANDEN M.M.

KO har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite ska förbjuda Brigante Media AB (Brigante) att marknadsföra paketresor utan att föreskriven säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) ställts. Vidare har KO yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Brigante har, såsom det får förstås, bestritt yrkandet.

BAKGRUND

Brigante marknadsför och säljer paketresor till konsumenter. Marknadsföringen sker på Internet via webbplatsen www.starttiden.se. Bolaget har under lång tid underlåtit att ställa den säkerhet som Kammarkollegiet i enlighet med resegarantilagen (1972:204) beslutat. Kammarkollegiet har vid två tillfällen, under 2007 respektive 2008, ålagt Brigante att vid äventyr av vite ställa beslutad säkerhet. Eftersom bolaget fortsatt underlåtit att ställa av Kammarkollegiet beslutad säkerhet har hittills ett av de förelagda vitena dömts ut.

Den 26 september 2008 beslutade Marknadsdomstolen att, för tiden intill dess slutligt avgörande föreligger eller domstolen bestämmer annat, förbjuda Brigante vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att marknadsföra paketresor utan att föreskriven säkerhet enligt resegarantilagen ställts.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

KO

Brigante marknadsför paketresor och ska därmed ställa säkerhet i enlighet med resegarantilagen. Marknadsföringen sker på Internet. Kammarkollegiet beslutade den 17 januari 2007 att Brigante skulle ställa säkerhet enligt resegarantilagen med 250 000 kr gällande tills vidare. Brigante ställde dock inte någon säkerhet utan presenterade en ny budget för Kammarkollegiet, vilket ledde till att kollegiet fattade ett nytt beslut den 13 april 2007. Detta beslut innebar att Brigante skulle ställa säkerhet om 150 000 kr gällande tills vidare. Trots påminnelser ställde Brigante inte heller denna säkerhet.

I juni 2007 förelade Kammarkollegiet Brigante att vid vite fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet och efter det ansökte Kammarkollegiet hos Länsrätten i Stockholms län om utdömande av det förelagda vitet. Länsrätten biföll i dom den 10 december 2007 Kammarkollegiets ansökan och förpliktade Brigante att till staten utge det försuttna vitet. Brigante ställde emellertid fortfarande inte någon säkerhet.

Med anledning av detta beslutade Kammarkollegiet den 11 januari 2008 att Brigante tills vidare skulle ställa säkerhet med 200 000 kr, vilket utgör kollegiets praxisbelopp för företag som marknadsför garantipliktiga resor utan att ställa säkerhet enligt resegarantilagen. Trots påminnelser har inte heller denna säkerhet ställts.

Den 27 februari 2008 beslutade Kammarkollegiet att ytterligare en gång vitesförelägga Brigante eftersom ingen säkerhet enligt det senaste beslutet hade ställts. Detta ärende är ännu inte avgjort.

Enligt 1 § resegarantilagen ska den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor innan han marknadsför en paketresa eller transport som sker tillsammans med en paketresa ställa säkerhet hos Kammarkollegiet.

Syftet med resegarantilagen är att åstadkomma ett högt konsumentskydd på reseområdet. Den ställda säkerheten är avsedd att skydda konsumenterna om en resa ställs in eller avbryts, vanligen på grund av att researrangören gått i konkurs. Den säkerhet som ställs enligt lagen ska bl.a. användas till att betala tillbaka förskott, slutlikvider, ersättning för sådana tjänster som ingår i avtalet samt eventuell hemtransport. Av 4 § samma lag framgår att säkerheten ska gälla det belopp, som Kammarkollegiet med hänsyn till reseverksamhetens art och omfattning bestämmer. Kammarkollegiets beslut grundar sig på de uppgifter bolaget lämnar. Enligt 4 § marknadsföringslagen (1995:450) ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Enligt 6 § samma lag får en näringsidkare inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet.

Marknadsdomstolen har i ett flertal tidigare avgöranden slagit fast att ett åsidosättande av bestämmelserna i 1 § resegarantilagen är otillbörligt enligt marknadsföringslagen (se MD 1973:12, 1977:14, 1978:18, 1978:20 och 1989:4).

Som framgått har Kammarkollegiet den 11 januari 2008 beslutat att Brigante ska ställa säkerhet med sammanlagt 200 000 kr. Någon säkerhet har emellertid inte ställts av Brigante. Brigante åsidosätter således reglerna i resegarantilagen och bolagets förfarande strider mot generalklausulen i 4 § 1 st marknadsföringslagen (1995:450) och marknadsföringen är otillbörlig.

Mot bakgrund av att bolaget, trots tidigare vitesförelägganden och utdömda viten, fortsatt marknadsföra paketresor utan att ställa säkerhet i enlighet med Kammarkollegiets beslut bör förbudet vara förenat med ett kännbart vitesbelopp.

Brigante

Brigante förvärvade reseverksamheten i november 2006 med tankar om att kunna hitta synergier med sin övriga verksamhet och på detta sätt utveckla reseverksamheten. Bolagets bank har inte velat hjälpa det med ställandet av säkerhet. Inte heller Kammarkollegiet eller andra banker har velat eller kunnat hjälpa bolaget. Eftersom det har varit mycket problem med reseverksamheten har Brigante bestämt sig för att sälja verksamheten till en redan existerande resebyrå och därför marknadsför bolaget inte längre några resor. Det har inte sålt några resor under de senaste månaderna.

BEVISNING

KO har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att det förhållandet att den påtalade marknadsföringen har upphört inte utgör ett hinder mot att dess tillbörlighet ändå prövas.

Sedan den 1 juli 2008 gäller en ny marknadsföringslag (2008:486), MFL. Lagen kompletteras med en förteckning över affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga (bilaga I till direktiv 2005/29/EG, SFS 2008:487, den s.k. svarta listan). Av p. 2 i övergångsbestämmelserna till MFL framgår dels att den äldre marknadsföringslagen (1995:450) ska upphöra att gälla, dels att bestämmelserna i 4-22 och 29-36 §§ MFL ska tillämpas också på marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet, om inte åtgärden var tillåten enligt äldre föreskrifter.

Av utredningen i målet framgår att Brigante marknadsför paketresor. Som arrangör eller återförsäljare av paketresor ska Brigante enligt 1 § resegarantilagen (1972:204) ställa säkerhet hos Kammarkollegiet innan bolaget marknadsför sådana resor. Säkerheten ska, enligt 4 § resegarantilagen, gälla det belopp som Kammarkollegiet bestämmer. Brigante ska enligt beslut från Kammarkollegiet den 11 januari 2008 ställa säkerhet motsvarande 200 000 kr. Bolaget har underlåtit att göra detta.

Marknadsdomstolen har i tidigare avgöranden (se bl.a. MD 2008:6) slagit fast att ett åsidosättande av bestämmelserna i 1 § resegarantilagen är otillbörligt enligt 4 § i den äldre marknadsföringslagen. Bestämmelsen motsvaras av 5 och 6 §§ i MFL. Enligt 5 § ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och enligt 6 § är marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Av 8 § andra stycket MFL framgår dock att viss marknadsföring som anges i punkterna 1-23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan, alltid är att anse som otillbörlig. Punkten 9 har följande lydelse: ”Ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet”. Av förarbetena till marknadsföringslagen, prop. 2007/08:115 s. 78, framgår att förbudet vilar på lagstridighetsprincipens grund och att det således alltid är otillbörligt att ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet.

Enligt 14 § resegarantilagen är det förbjudet att sälja eller marknadsföra en resa utan att ha ställt säkerhet som krävs enligt denna lag. Enligt Marknadsdomstolens mening torde en genomsnittskonsument normalt förutsätta att produkter eller verksamheter som öppet marknadsförs är lagliga och att erforderliga tillstånd och liknande finns. Att marknadsföra resor i strid mot resegarantilagen, dvs. utan ställd säkerhet, skapar därför ett oriktigt intryck av laglighet. Brigante har under en längre tid marknadsfört paketresor utan att ställa säkerhet och förfarandet är därmed otillbörligt. KO:s yrkande ska därför bifallas i dess helhet.

Vite

Enligt 26 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Vitesbeloppet bör i enlighet med praxis bestämmas till 750 000 kr.

Rättegångskostnader

Vid ovan angiven utgång ska Brigante ersätta KO dess rättegångskostnader i målet. Det yrkade beloppet får anses skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Lena Järvstrand, Lars Hallén och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Anna Söderberg Ziesnitz