MD 2010:16

Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade orderbekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolagen har anknytning till varandra och att handlingarna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det sist nämnda bolaget. Förfarandet har ansetts vara vilseledande i fråga om båda bolagens verksamhet och kännetecken och därmed bedömts vara otillbörligt i strid mot 8 och 10 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om rättegångskostnader.

KÄRANDE

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad

Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739,

220 07 LUND

SVARANDE

Comple Entreprenad AB i konkurs, c/o M. P., Rinkebysvängen 95,

163 74 SPÅNGA

SAKEN

Marknadsföring av telefonkataloger

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Comple Entreprenad AB i konkurs vid vite av sjuhundrafemtiotusen (750 000) kr att vid marknadsföring av telefonkataloger i pappersform eller annan form

a) använda beteckningen LOKALADELEN eller annat med LOKALDELEN förväxlingsbart kännetecken,

b) ange LOKALADELEN, eller annat med LOKALDELEN förväxlingsbart kännetecken, på orderbekräftelser, fakturor eller andra trycksaker samt

c) uppge eller på annat sätt ge sken av att representera Lokaldelen eller dess katalog LOKALDELEN.

2.

2 a) Comple Entreprenad AB i konkurs ska ersätta Lokaldelen i Sverige AB dess rättegångskostnader med tvåtusensexhundrafemtio (2 650) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

b) Comple Entreprenad AB i konkurs ska därutöver, solidariskt med D. A. R., se Marknadsdomstolens avgörande, MD 2010:1, ersätta Lokaldelen i Sverige AB dess rättegångskostnader med fyrtiofemtusenfyrahundrasextiotvå (45 462) kr, varav 44 287 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

______________________

YRKANDEN M.M.

Lokaldelen i Sverige AB (Lokaldelen) har yrkat att Marknadsdomstolen, vid vite om trehundratusen (300 000) kr, eller annat belopp som Marknadsdomstolen finner verkningsfullt, förbjuder Comple Entreprenad AB (Comple) att vid marknadsföring av telefonkataloger i pappersform eller annan form

a) använda beteckningen LOKALADELEN eller annat med LOKALDELEN förväxlingsbart kännetecken,

b) ange LOKALADELEN, eller annat med LOKALDELEN förväxlingsbart kännetecken, på orderbekräftelser, fakturor eller andra trycksaker samt

c) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar Lokaldelen eller dess katalog LOKALDELEN.

Lokaldelen har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Comple har förelagts att inkomma med svaromål och beretts tillfälle att slutföra sin talan men har inte hörts av.

Marknadsdomstolen har den 18 januari 2010 meddelat deldom i målet mot styrelseledamoten D. A. R. (MD 2010:1).

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Lokaldelen har anfört i huvudsak följande.

Allmänt

Lokaldelen är en av Sveriges största utgivare av lokala telefonkataloger och ger bl.a. ut den välkända telefonkatalogen LOKALDELEN. Varje år ges LOKALDELEN ut på 245 olika orter i Sverige vilket innebär att katalogen är representerad på nästan samtliga orter i landet. Katalogen har getts ut under i vart fall 30 år och delas kostnadsfritt ut till i stort sett samtliga hushåll och företag på respektive ort. Den totala upplagan av kataloger benämnda LOKALDELEN uppgår årligen till ca 4 miljoner exemplar i Sverige. En övervägande majoritet av Sveriges hushåll har således tillgång till katalogen.

Av en marknadsundersökning genomförd 2003 framgår att kännedomen om LOKALDELEN uppgår till 87 % på den svenska marknaden. Av undersökningen framgår dessutom att LOKALDELEN besitter gott renommé då 70 % av de tillfrågade anser att de har en positiv eller mycket positiv inställning till LOKALDELEN.

Lokaldelen är även innehavare av domännamnet www.lokaldelen.se. Av utdrag från webbplatsen framgår att kännetecknet LOKALDELEN exponeras tydligt på webbplatsen. På webbplatsen kan sökningar göras efter ett specifikt företag eller efter samtliga företag inom ett visst område eller i hela landet.

Mot bakgrund av den omfattande exponeringen av dels den fysiska telefonkatalogen LOKALDELEN, dels den elektroniska katalogen med samma namn anser Lokaldelen att LOKALDELEN är ett för Lokaldelen inarbetat och välkänt kännetecken. Vidare har Lokaldelen skapat en positiv inställning till sin produkt och sitt kännetecken LOKALDELEN varför LOKALDELEN besitter renommé.

Marknadsdomstolen har dessutom i ett flertal tidigare avgöranden gjort bedömningen att LOKALDELEN får antas vara väl känd bland näringsidkare i den region eller ort som katalogen avser (se bl.a. MD 2003:36, 2003:38, 2006:9 och 2006:25).

Den påtalade marknadsföringen

Enligt uppgift från Comple utgör bolaget ett faktureringsbolag till ett annat bolag, MKG Media AB (MKG). Comple har dock - förutom fakturor - även skickat ut orderbekräftelser. Dessa har precis som de som MKG skickat ut varit utformade på sådant sätt att de är ägnade att uppfattas som att de härstammar från Lokaldelen och att de avser betalning för införande i den kända katalogen LOKALDELEN. Kopplingen som kan göras mellan Comple och orderbekräftelserna är det telefonnummer som står angivet på bekräftelsen vilket är samma telefonnummer som står angivet på fakturorna.

Tillvägagångssättet för såväl MKG som Comple verkar således i standardfallet ha varit att Lokaldelens kunder mottagit en orderbekräftelse från MKG i vilken det överst har stått angivet ”TELEFONKATALOG LOKAL”. Då kunden blivit osäker på vem som är fakturans avsändare och ringt upp det på fakturan angivna numret har den person som svarat gett sken av att representera Lokaldelen. Mot bakgrund av detta har kunden skrivit på orderbekräftelsen varefter en faktura avseende annonsering i ”Telefonkatalogen” skickats från ”Comple Entreprenadmedia AB”. Det organisationsnummer som angetts på fakturan är identiskt med Comples organisationsnummer. På fakturan anges vidare samma referensperson som på orderbekräftelsen samt det telefonnummer som även har framkommit på de av Comple utskickade orderbekräftelserna.

Lokaldelen har inget med Comple, MKG eller orderbekräftelserna/fakturorna att göra. Lokaldelens kunder har således genom angivandet av LOKALADELEN vilseletts att tro att orderbekräftelsen kommer från Lokaldelen. Comple har dessutom genom uppgifter via telefon vilselett kunder att tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan Comple och Lokaldelen.

Såvitt Lokaldelen känner till ger Comple varken ut någon tryckt katalog eller tillhandahåller någon företagssöktjänst på Internet, varför deras marknadsföringsåtgärder och strategier utgör en ren bluff. Comple är sedan den 23 januari 2009 upptaget på Svensk Handels varningslista.

Sammanfattningsvis innebär detta att Comple har tillställt Lokaldelens kunder orderbekräftelser samt efterföljande fakturor avseende annonsering i telefonkatalogen LOKALADELEN. Genom att använda det klart förväxlingsbara namnet Lokaladelen i orderbekräftelserna har det funnits en uppenbar risk för att kunderna har fått uppfattningen att Comple har anknytning till Lokaldelen och att orderbekräftelserna har avsett införande i Lokaldelens katalog LOKALDELEN. Marknadsföringen är därmed vilseledande i fråga om såväl Comples som Lokaldelens verksamheter. Det har funnits en påtaglig risk för att kundernas beslut har fattats utifrån förutsättningen att materialet kom från Lokaldelen och inte - som fallet är - från ett oseriöst ”katalogföretag” utan någon egen produkt. Comples vilseledande marknadsföring och övriga marknadsföringsåtgärder har påverkat - eller i vart fall sannolikt påverkat - mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Comple har därför vid sin marknadsföring brutit mot 8 och 10 §§marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

Comples marknadsföring har även inneburit ett otillbörligt utnyttjande av det renommé katalogen LOKALDELEN besitter och som tillkommer Lokaldelen. Om kunderna genom orderbekräftelsernas utformning hade kunnat vara säkra på att bekräftelserna kom från ett okänt och oseriöst bolag, utan någon egen produkt, hade det inte inneburit några problem att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Nu har emellertid förutsättningarna varit annorlunda och kundernas beslutsunderlag har således påverkats av Comples marknadsföring varför bolaget vid sin marknadsföring även brutit mot 5 och 6 §§ MFL.

BEVISNING

Lokaldelen har åberopat viss skriftlig bevisning, däribland kopior av ett flertal orderbekräftelser och fakturor samt en marknadsundersökning.

DOMSKÄL

Enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL, ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Av 6 § MFL följer att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Stadgandet tar bl.a. sikte på fall där näringsidkare vilseleder mottagaren om en produkts kommersiella ursprung. Av 8 § MFL följer att marknadsföring, som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL, är att anse som otillbörlig, om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Lokaldelen har gjort gällande att Comples marknadsföring dels inneburit ett vilseledande om kommersiellt ursprung i strid med 8 och 10 §§ MFL, dels ett utnyttjande av Lokaldelens goda renommé i strid med 5 och 6 §§ MFL.

För att Comples förfarande ska anses strida mot ovan nämnda stadganden på det sätt som Lokaldelen har gjort gällande krävs att det som har utnyttjats är så känt på marknaden att det förknippas med viss näringsidkares verksamhet.

Marknadsdomstolens bedömning

Comple har inte hörts av och har således inte bemött vad Lokaldelen har anfört. Lokaldelens uppgifter framstår som rimliga och vinner stöd av orderbekräftelserna, fakturorna och marknadsundersökningen som Lokaldelen har åberopat som bevisning. Lokaldelens uppgifter bör därför läggas till grund för bedömningen i målet.

I deldomen, MD 2010:1, som gällde samma sak, då i förhållande till styrelseledamot i Comple, konstaterade Marknadsdomstolen att domstolen i ett flertal tidigare avgöranden kommit fram till att Lokaldelens katalog, LOKALDELEN, får antas vara väl känd bland näringsidkare i den region eller ort som katalogen avser (se bl.a. MD 2003:36 och 2009:22). Det saknas här skäl att frångå den bedömningen.

Av Lokaldelens uppgifter och av utredningen i målet i övrigt framgår att Comple har tillställt Lokaldelens kunder fakturor - men även orderbekräftelser - avseende annonsering. Genom att använda det klart förväxlingsbara namnet LOKALADELEN i stor iögonfallande stil placerat överst i bekräftelserna har det funnits en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att orderbekräftelserna härrör från Lokaldelen och att de fakturor som Comple sedermera har skickat ut med angivande av ”Telefonkatalogen” har anknytning till Lokaldelen samt att bekräftelserna/fakturorna avser införande i Lokaldelens katalog LOKALDELEN. Comples marknadsföring vilseleder därmed kunderna om såväl Comples verksamhet och kännetecken som Lokaldelens verksamhet och kännetecken enligt 10 § MFL. I deldomen konstaterade Marknadsdomstolen att det fanns en uppenbar risk att mottagarna av Comples marknadsföringsmaterial fattade ett affärsbeslut utifrån antagandet att materialet kommer från Lokaldelen. Det saknas anledning att nu göra en annan bedömning. Således har mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkats. Den påtalade marknadsföringen är därför otillbörlig i enlighet med 8 § MFL och ska förbjudas. Det saknas härvid skäl att pröva om marknadsföringen även på annat sätt strider mot MFL.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Vitesbeloppet bör, i enlighet med deldomen, bestämmas till 750 000 kr.

Rättegångskostnader

Vid angiven utgång är Comple skyldigt att ersätta Lokaldelen dess rättegångskostnader. Lokaldelen har yrkat ersättning med fyrtiofemtusenfyrahundrasextiotvå (45 462) kr, varav 44 287 kr avser ombudsarvode, att utges solidariskt med D. A. R. I Marknadsdomstolens deldom, MD 2010:1, mot D. A. R., tillerkändes bolaget ovan nämnt belopp. Enligt 18 kap. 9 § rättegångsbalken ska rättegångskostnad, om den ska ersättas av flera medparter, utges solidariskt. Det yrkade beloppet får - i enlighet med tidigare bedömning - anses vara skäligt och Marknadsdomstolen finner därmed att det föreligger skäl att låta den i deldomen utdömda rättegångskostnaden omfatta även Comple.

Därutöver har Lokaldelen yrkat ersättning för rättegångskostnader med tvåtusensexhundrafemtio (2 650) kr avseende ombudsarvode att utges av Comple ensamt. Marknadsdomstolen finner att denna rättegångskostnad, som uppkommit sedan deldomen meddelades och således rör talan mot Comple ensamt, får anses skälig och ska därmed utges av Comple.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Lena Järvstrand, Per Eklund, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Anna Söderberg Ziesnitz